Maghreb Arab Press

ⵢⵓⵣⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵢⴰⵏ ⵉⵏⴰⵡ ⵉ ⵢⵉⵎⴷⵔⴰⵡⵏ ⵏ ⵜⵙⵎⵓⵏⵉ ⵜⴰⵎⵇⵕⴰⵏⵜ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ ⵍⵍⵉ ⵢⵉⵍⵍⴰⵏ ⵖ ⵍⴽⵡⵉⵜ

ⵍⴽⵓⵡⵉⵜ  -  
ⵢⵓⵣⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⴰⴷ ⵜ ⵉⵏⵚⵕ ⵕⴱⴱⵉ ⵢⴰⵏ ⵉⵏⴰⵡ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵙⵉⵏⴰⵙ ⵉ ⵢⵉⵎⴷⵔⴰⵡⵏ ⵏ ⵜⵙⵎⵓⵏⵉ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ ⵜⵉⵙⵙ 25 ⵍⵍⵉ ⵢⵉⵍⵍⴰⵏ ⵖ 25 ⴷ 26 ⵎⴰⵕⵚ ⵖ ⵍⴽⵡⵉⵜ.
ⵢⵓⵣⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵢⴰⵏ ⵉⵏⴰⵡ ⵉ ⵢⵉⵎⴷⵔⴰⵡⵏ ⵏ ⵜⵙⵎⵓⵏⵉ ⵜⴰⵎⵇⵕⴰⵏⵜ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ ⵍⵍⵉ ⵢⵉⵍⵍⴰⵏ ⵖ ⵍⴽⵡⵉⵜ
25 ⵎⴰⵕⵚ 2014

ⵉⵏⴰⵡ ⴰⴷ ⵉⵖⵔ ⴰⵜ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴱⴷⵍⵉⵍⴰⵀ ⴱⵏⴽⵉⵔⴰⵏ, ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ.

ⵉⵏⵏⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⵖ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵓⵔⵙ ⵏ ⵓⵙⵏⴼⵍ ⴰⴷⵖⵔⴰⵏ ⴷ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵉⵖⵉⵡⵍⵏ, ⵜⵓⴼⴰ ⵜⵎⵙⴰⵔⵜ ⵜⴰⴼⴰⵍⴰⵚⵟⵉⵏⵉⵜ ⵜⵉⴳⵎⵉ ⵉⴳⴳⵓⵜⵏ ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵍⵍⵉ ⵖ ⵙⵙⵏⵏ ⵉⵎⵜⵜⴰ ⵉⵎⵓⵏⵏ ⵙ ⵓⵡⵏⴰⴽ ⵏ ⴼⵉⵍⵉⵙⵟⵉⵏ, ⵍⵍⵉ ⵢⵉⴳⴰⵏ ⵖⵉⵍⴰ ⴰⵡⵏⴰⴽ ⵉⵎⵏⵥⵉ ⵓⵔ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⴳⵯⵎⴰⵎ.

ⵖ ⵜⵙⴳⴰ ⵢⴰⴷ, ⵉⵙ ⵜⴳⴰ ⵜⵙⵏⵜⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵏⴰⴳⵔⵉⵜ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵏⵜⵉ ⵉⵥⵉⵍⵏ ⵅⴼ ⵓⵚⵕⵚⴰ ⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵏⴳⵔⵉⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ ⵖ ⵜⵙⴳⴰ ⵢⴰⴷ ⴷ ⴰⴽⴽⵯ ⴰⵎⴰⴹⴰⵍ.

ⵉⵏⵏⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵉⵙ ⵜⵅⵛⵏ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵜⴰⵙⵙⴰⵙⵜ ⵏ ⵙⵓⵔⵢⴰ, ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⴰⴷ ⵍⵍⵉ ⵢⵉⵙⵙⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵡⴰⵖⵉⵜ ⵜⴰⵏⴼⴳⴰⵏⵜ ⵍⵍⵉ ⵢⵉⵀⵎⵎⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⵎⵓⵙⵍⵎⵏ ⵉⵏⵏⴰ ⵖ ⵍⵍⴰⵏ ⴷ ⵜⴰⴳⵔⴰⵡⵜ ⵜⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ.

ⵉⵏⵏⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵉⵙ ⴷ ⵉⵇⵇⴰⵏ ⴰⴷ ⵙⵓⴷⵙⵏ ⵜ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⴰⴼⵔⴰⴽ ⵏⵙⵏ ⴷ ⵜⵥⵥⵉⴹⵕⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⵙⵏ ⵜ ⴷ ⵜⵖⵍⵉⴼⵉⵏ ⵖ ⵉⵅⴼⵡⴰⵏ ⵏⵏⵙⵏ ⵜ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵍⴽⵎⵏ ⵜⵓⵜⵜⵔⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵉⴳⴷⵓⴷⵏ ⵏⵏⵙⵏ ⵜ.

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 26 ⵎⴰⵕⵚ 2014

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.