Maghreb Arab Press

ⵢⵓⵎⵥ ⵙⵓⵍ ⵀⵉⵔⴼⵉ ⵕⵓⵏⴰⵕ ⵜⴰⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ (ⵎⴰⵙⵙ ⵍⴽⵊⵄ ⴳ ⵓⵙⴳⵔⴰⵡ ⵏ "ⵍⴰⵎⴰⴱ")

ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  
ⵢⵓⵎⵥ ⵙⵓⵍ ⵓⵎⵙⵜⴰⵢ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ, ⵀⵉⵔⴼⵉ ⵕⵓⵏⴰⵕ, ⵜⴰⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⵏ ⵜⵡⵊⵊⴰ ⵏ ⵓⴹⴰⵕ, ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵉⵏⵏⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⴼⵉⴹⵉⵕⴰⵍⵉⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⵏ ⵜⵡⵊⵊⴰ ⵏ ⵓⴹⴰⵕ, ⵎⴰⵙⵙ ⴼⴰⵡⵣⵉ ⵍⵇⵊⵄ.
ⵢⵓⵎⵥ ⵙⵓⵍ ⵀⵉⵔⴼⵉ ⵕⵓⵏⴰⵕ ⵜⴰⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ (ⵎⴰⵙⵙ ⵍⴽⵊⵄ ⴳ ⵓⵙⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵍⴰⵎⴰⴱ)
24 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ 2018

ⵖⵉⴽ ⵍⵍⵉ ⴷ ⵢⵓⵛⴽⴰⵏ ⴳ ⵜⵎⵖⵓⵏⵜ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⵕⵓⵏⴰⵕ ⴷ ⵜⴼⵉⴹⵉⵕⴰⵍⵉⵜ ⴰⵔ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2022, ⵔⴰⴷ ⵉⵙⵙⴰⵏⵓ ⵎⴰⵙⵙ ⵕⵓⵏⴰⵕ ⵜⴰⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⴳ ⵉⵣⵎⵣⵏ ⵉⵎⴳⴳⴰⵔⵓⵏ ⴰⴷ ⵢⵓⵛⴽⴰⵏ, ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵜⴰⴱⵔⵣⴰ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⵏ ⵜⵉⵎⵜⵜⴰ ⵏ 2019, ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵙⵓⵍ ⵉⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵇⵊⵄ, ⵍⵍⵉ ⵢⴳⴰⵏ ⵓⵎⵖⵔ ⵏ ⵓⵙⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵕⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⵏ ⵜⵏⵖⵎⴰⵙⵜ (ⵍⴰⵎⴰⴱ), ⵉⵜⵜⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵏ ⵅⴼ ⵜⵎⵔⵏⵓⵜ "ⵜⴰⵎⴰⵖⵓⵏⵜ ⵏ ⵜⵉⴳⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⴼⵉⴹⵉⵕⴰⵍⵉⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⵏ ⵜⵡⵊⵊⴰ ⵏ ⵓⴹⴰⵕ ⴷ ⴰⵙⵜⴰⵍ ⵏ ⵜⴷⵔⴰⵡⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⴳ ⵍⵎⵓⵏⴷⵢⴰⵍ ⵏ 2018".

ⵉⵙⵙⵏ ⵓⵙⴳⵔⴰⵡ ⵏ "ⵍⴰⵎⴰⴱ", ⵍⵍⵉ ⵢⴳⴰⵏ ⵓⵎⴰⴳⴳⵔ ⵉⴼⴽⴰⵏ ⴰⵣⵎⵣⵣⵓ ⵏ ⵓⵎⴹⴰⴽⴰⵕ ⵅⴼ ⵉⵎⵔⵙⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵉⵔⵉⵏ ⴳ ⴽⵔⴰ ⵢⴳⴰⵜ ⵉⴳⵔ (ⵜⴰⵙⵔⵜⵉⵜ, ⵜⴰⴷⵎⵙⴰ, ⴰⵎⵓⵏ‌), ⵜⴰⴷⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵉⵙⵎⴷⵢⴰⵡⵏ ⵏ ⴽⵔⴰ ⵢⴳⴰⵜ ⵜⵙⴳⴰ ⵜⴰⵎⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏⵖⴷ ⵜⴰⵏⵖⵎⴰⵙⵜ ⵏⵖⴷ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ.

ⴰⵔ ⵉⵜⵜⵣⵓⵣⴰⵔ ⵓⴳⵙⵔⴰⵡ ⴰⴷ ⵙ ⵓⵙⵔⴰⴷ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ "MAP-Live" ⴳ ⵓⵙⵉⵜ "mapexpress.ma" ⵏ "ⵍⴰⵎⴰⴱ".

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 24 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ 2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.