Maghreb Arab Press

ⵜⵎⵏⵢⵓⴳⴰⵔⵉⵏ ⵜⵉⵙⴷⵓⴽⵉⵍ.. ⵜⴰⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ ⵏ ⵓⵔⴰⵔ ⵉⴷⵖⴰⵔⴰⵏ ⵉⵔⵔⴰ ⵉⴽⵏⵉ ⵏⵏⵙ ⵏ ⵎⵓⵕⵉⵟⴰⵏⵢⴰ ⵙ 4- 2

ⵎⵕⵕⴰⴽⵛ  -  
ⵜⵔⵔⴰ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ ⵏ ⵓⵔⴰⵔⵏ ⵉⴷⵖⴰⵔⴰⵏ ⵏ ⵜⵛⴰⵎⵎⴰ ⵏ ⵓⴹⴰⵕ, ⵉⴽⵏⵉ ⵏⵏⵙ ⵏ ⵎⵓⵕⵉⵟⴰⵏⵢⴰ ⵙ 4 ⵏ ⵜⵎⵙⵡⵉⵜⵉⵏ ⵙⵔ 2, ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵜⵎⵏⵢⵓⴳⴰⵔⵉⵏ ⵜⵉⵙⴷⵓⴽⵉⵍ ⵏⵏⴰ ⵉⵔⴰⵔⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ, ⴳ ⵓⴱⴰⵔⴰⵣ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵎⵕⵕⴰⴽⵛ.
ⵜⵎⵏⵢⵓⴳⴰⵔⵉⵏ ⵜⵉⵙⴷⵓⴽⵉⵍ.. ⵜⴰⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ ⵏ ⵓⵔⴰⵔ ⵉⴷⵖⴰⵔⴰⵏ ⵉⵔⵔⴰ ⵉⴽⵏⵉ ⵏⵏⵙ ⵏ ⵎⵓⵕⵉⵟⴰⵏⵢⴰ ⵙ 4- 2
10 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2017

ⴷ ⵉⵏⵏⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵉⵡⴹ ⵏ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵜ ⵏ ⵜⵛⴰⵎⵎⴰ ⵏ ⵓⴹⴰⵕ, ⴰⵙⵙⴰ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ, ⵎⴰⵙ ⵜⴷⴷⴰ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ ⵏ ⵓⵔⴰⵔⵏ ⵉⴷⵖⴰⵔⴰⵏ ⴰⴷ ⵙⴽⵔⵏ ⵜⴰⵎⵏⵢⵓⴳⴰⵔⵜ ⵜⵉⵙⴷⵓⴽⵉⵍ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⵎⵏⵉⴷ ⵜⴰⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⴳⴰⵎⴱⵢⴰ (ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ 13 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ ⴳ ⵜⵙⴰⵔⴰⴳⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵎⵎⵓⵙ ⵏ ⵜⴷⴳⴳⵯⴰⵜ), ⴳ ⵓⴱⴰⵔⴰⵣ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵎⵕⵕⴰⴽⵛ.

ⵉⴽⵛⴰⵎ ⵙⵏⴰⵜ ⵜⵎⵏⵢⵓⴳⴰⵔⵉⵏ ⵜⵉⵙⴷⵓⴽⵉⵍ ⵏ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ ⵏ ⵓⵔⴰⵔⵏ ⵉⴷⵖⴰⵔⴰⵏ ⵎⵏⵉⴷ ⵜⴰⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⵎⵓⵕⵉⵟⴰⵏⵢⴰ ⴷ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⴳⴰⵎⴱⵢⴰ ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵓⵙⵙⵓⵊⴷ ⵏ ⵜⵎⴳⴳⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⵜⴰⴽⵓⵙⵜ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⵉⴷⵖⵔⴰⵏⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵔⴰ ⴰⴷ ⵉⵙⵏⵓⴱⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2018.

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 10 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2017

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.