Maghreb Arab Press

Wednesday  14  ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ  2018   |   12:16

ⵜⵉⵢⵉⵔⴰ ⵏ ⵜⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵜⴰⵅⴰⵜⴰⵔⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵉⵔⵢⴰⴹⵍⵓⵏ : ⵜⵓⵏⵖⵉⵍⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵢⵓⵡⵉⵜ ⴰⵎⵉⵏ ⴼⵔⵉⵃ ⴷ ⴽⴰⵔⵉⵎⴰ ⴽⴰⵏⵓⵏ

ⴷⴷⴰⵅⵍⴰ   -  
ⵢⵓⵡⵉ ⴰⵎⵉⵏ ⴼⵔⵉⵃ ⴷ ⴽⴰⵔⵉⵎⴰ ⴽⴰⵏⵓⵏ, ⵏⵏⴰ ⵉⴳⴰⵏ ⵙⴳ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⴰⵎⴰⵍ ⵉⵏⵣⴳⴳⵯⴰⵏ ⵏ ⵡⵓⵛⵓⵛⴼ ⴷ ⵜⵔⴰⵍⵜⵓⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ ⴳ ⴷⴷⴰⵅⵍⴰ, ⵙ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵏ ⵜⵓⵏⵖⵉⵍⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⴳ ⵜⵉⵢⵉⵔⴰ ⵏ ⵜⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵜⴰⵅⴰⵜⴰⵔⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵉⵔⵢⴰⴹⵍⵓⵏ , ⵏⵏⴰ ⵜⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵜ ⵏ ⵜⵓⵏⵏⵓⵏⵜ ⵉ ⴽⵓⵍ ⵎⵉⴷⴷⵏ.
ⵜⵉⵢⵉⵔⴰ ⵏ ⵜⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵜⴰⵅⴰⵜⴰⵔⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵉⵔⵢⴰⴹⵍⵓⵏ : ⵜⵓⵏⵖⵉⵍⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵢⵓⵡⵉⵜ ⴰⵎⵉⵏ ⴼⵔⵉⵃ ⴷ ⴽⴰⵔⵉⵎⴰ ⴽⴰⵏⵓⵏ
03 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 2017

ⵢⵓⵛⴽⴰⴷ ⵎⴰⵢⴰⴷ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵎⴰⴷ ⵉⴳⴰ ⴰⵎⵉⵏ ⴼⴰⵔⵉⵃ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⴳ ⵓⵙⵏⴰⵍ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵙ 71 ⵏ ⵜⵏⵇⵇⵉⵟ, ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵎⴰⴷ ⵉⵏⵔⴰ ⵉⴽⵏⵉ ⵏⵏⵙ ⵙⴳ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⵏ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵕⵛⵉⴷ, ⵏⴰⴱⵉⵍ ⴽⵓⵣⴽⵓⵣ ⵙ ⴽⵕⴰⴹⵜ ⵜⵏⵇⵇⴰⵟ (68 ⵏ ⵜⵏⵇⵇⵉⵟ), ⴷ ⵉⴳⴰ ⵣⴰⴽⴰⵔⵢⴰ ⵃⵙⵉⴽⵉ (ⵙⴳ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⵙⵍⴰ) ⵡⵉⵙⵙ ⴽⵕⴰⴹ ⵙ 59 ⵏ ⵜⵏⵇⵇⵉⵟ.

ⴷ ⵜⵓⵡⵉ ⵜⵏⵎⵓⵔⵉⵜ ⵏ ⵉⴼⴼⵓⵙ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ, ⵊⵉⵍⵢⴰⵏ ⵙⴰⵏⴷⵔⵣ, ⴷ ⵓⵍⵎⴰⵏⵉ ⴳⵔⵉⴳⵓⵔ ⴱⵢⵉⵜ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ, ⴳ ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⵉ ⵜⵔⵢⴰⵜⵍⵓⵏ ⴳ ⴷⴷⴰⵅⵍⴰ, ⵏⵏⴰ ⵢⴳⴰⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵔⴰⵙ ⵏ ⵜⴰⴽⵓⵙⵜ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ (ⵉⵙⵎⵉⵍ ⵏ ⵚⴼⵡⴰ), ⴷ ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵏ ⵙ ⵢⵉⵡⵉⵣ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵉ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⴰⴷⵜ ⵉⵏⵚⵕ ⵕⴱⴱⵉ.

ⵜⵏⵎⵓⵔⵉⵜ ⵏ ⵉⴼⴼⵓⵙ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ, ⵊⵉⵍⵢⴰⵏ ⵙⴰⵏⴷⵔⵣ, ⴷ ⵓⵍⵎⴰⵏⵉ ⴳⵔⵉⴳⵓⵔ ⴱⵢⵉⵜ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ, ⴳ ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⵉ ⵜⵔⵢⴰⵜⵍⵓⵏ ⴳ ⴷⴷⴰⵅⵍⴰ, ⵏⵏⴰ ⵢⴳⴰⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵔⴰⵙ ⵏ ⵜⴰⴽⵓⵙⵜ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ (ⵉⵙⵎⵉⵍ ⵏ ⵚⴼⵡⴰ), ⴷ ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵏ ⵙ ⵢⵉⵡⵉⵣ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵉ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⴰⴷⵜ ⵉⵏⵚⵕ ⵕⴱⴱⵉ.

ⵜⵉⵡⵉ ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⵏ ⴷⴷⴰⵅⵍⴰ ⵉⵏⵏⴰ ⵢⵉⵏⵏⴰⵏ, ⵉ ⵉⴼⴼⵓⵙ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⵊⵉⵍⵢⴰⵏ ⵚⵏⴷⵉⵔⵣ, ⵏⵏⴰ ⵜⵉⵡⵉ ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵜⴰⴼⵔⵉⵇⵉⵜ ⴳ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵏ ⵃⵎⴰⵎⴰⵜ (ⵜⵓⵏⵙ) ⴳ ⵎⴰⵢⵢⵓ ⵉⵣⵔⵉⵏ, ⵏⵏⴰ ⴰⵙⵎⵉⵍ ⵜⴰⵎⵣⵡⵔⵓⵜ ⴳ ⵜⵡⴰⵍⴰ, ⵏⵏⴰ ⵜⵉⵡⵉ ⴰⵎⵎⴰⵙ 29 ⴳ ⵜⴰⴽⵓⵙⵜ ⵜⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵜ ⴳ ⵉⵣⵔⵉⵏ ⴳ ⵔⵓⵜⵉⵔⴷⴰⵏ, ⵜⵉⵡⵉ 18 ⴰⵎⵉⴷⴰⵢ ⴳ ⵎⵛⵜⴰ ⵏ ⵉⵎⵃⵉⵣⵡⵔⵏ.

ⵜⵎⵓⵏ ⵙⵏⴷⵔⵣ ⴰⵎⵃⵉⵣⵡⵔ ⴷⵓⵙ ⵏ ⵜⵛⵉⴽⵢⴰ ⴱⵉⵜⵔⴰ ⴳⵓⵔⵉⴽⵓⴼⴰ ⵏⵏⴰ ⵜⵉⵡⵉ ⴰⵎⴰⵙⵙ ⴽⵕⴰⴹ ⴳ ⵜⵔⵢⴰⵜⴹⵓⵏ ⵏ ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ ⴰⵙⵙ ⵏ 4 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ ⵉⵣⵔⵉⵏ, ⵜⵉⵡⵉ ⴰⵎⵃⵉⵣⵡⵔ ⴳ ⴷⵖⵢⴰ ⴳ ⴰⵎⵃⵉⵣⵡⵔ ⵏ ⵜⴰⵣⵣⵍⴰ.

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 03 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 2017

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.