Maghreb Arab Press

News
ⴰⵙⵉⵎⵡⴰⵙ  16  ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ  2018   |   12:20

ⵜⵉⵎⴳⴳⴰⵔⵓⵜⵏ ⵏ ⵜⴽⵓⵙⵜ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⵉⵏ 2019 : ⵉⵎⵍⴰ ⵀⵉⵔⴼⵉ ⵕⵓⵏⴰⵕ ⵜⴰⵍⴳⴰⵎⵜ ⵏ ⵉⵎⵓⵔⴰⵔⵏ ⵉⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵏ ⵍⵍⵉ ⵔⴰⴷ ⵉⵎⵎⵉⴳⴳⵉⵔ ⴷ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⵎⴰⵍⴰⵡⵉ

ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  
ⵉⵎⵍⴰ ⵡⵎⵙⵙⴰⵏⵓⵏ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ, ⵎⴰⵙⵙ ⵀⵉⵔⴼⵉ ⵕⵓⵏⴰⵕ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ, ⵉⵙⵎⴰⵡⵏ ⵏ ⵉⵎⵓⵔⴰⵔⵏ ⵏ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⵍⵍⵉ ⵔⴰⴷ ⵉⵎⵉⴳⴳⵉⵔ ⴷ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⵎⴰⵍⴰⵡⵉ, ⴳ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ ⴰⴷ ⵢⵓⵛⴽⴰⵏ ⴳ ⵓⴷⴷⵉⵙ ⴰⵎⴰⵏⵓⵏ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵎⵎⵓⵙⵙ ⴳ ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ ⴳ ⴰⴽⵓⴷ 21:00, ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⵏ ⵜⵎⴳⴳⴰⵔⵓⵜⵏ ⵉⵙⵙⵍⴽⴰⵎⵏ ⵙ ⵜⴽⵓⵙⵜ ⵜⵉⴼⵔⵉⵇⵉⵜ 2019.
ⵜⵉⵎⴳⴳⴰⵔⵓⵜⵏ ⵏ ⵜⴽⵓⵙⵜ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⵉⵏ 2019 : ⵉⵎⵍⴰ ⵀⵉⵔⴼⵉ ⵕⵓⵏⴰⵕ ⵜⴰⵍⴳⴰⵎⵜ ⵏ ⵉⵎⵓⵔⴰⵔⵏ ⵉⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵏ ⵍⵍⵉ ⵔⴰⴷ ⵉⵎⵎⵉⴳⴳⵉⵔ ⴷ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⵎⴰⵍⴰⵡⵉ
28 ⵖⵓⵛⵜ 2018

ⵉⵏⵏⴰ ⵡⵙⵉⵜ ⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷ ⵏ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⴽⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⴹⴰⵕ ⵎⴰⵙ ⵔⴰⴷ ⵉⴱⴷⴰ ⵉⴱⴷⵓ ⵡⵙⵓⵊⴷ ⵏ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ 2 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ ⴰⴷ ⵢⵓⵛⴽⴰⵏ.

ⵀⴰ ⵜⵍⴳⴰⵎⵜ ⵏ 25 ⵓⵎⵓⵔⴰⵔ ⵍⵍⵉ ⵎⵓ ⵢⵖⵕⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵕⵓⵏⴰⵕ:

ⴰⵎⵔⵔⴰⵙ ⵏ ⵜⵙⵉⵙⵡⵉⵜ : ⵎⵓⵏⵉⵔ ⵍⴽⵊⵡⵉ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷⵉ (ⵎⴰⵍⴰⴳⴰ ⴰⵚⴱⵍⵢⵓⵏⵉ), ⵢⴰⵙⵉⵏ ⴱⵓⵏⵓ (ⵅⵉⵕⵓⵏⴰ ⴰⵚⴱⵍⵢⵓⵏⵉ) , ⴰⵃⵎⴰⴷ ⵕⵉⴹⴰ ⵜⴰⴳⵏⴰⵡⵜⵉ (ⵍⵡⵉⴷⴰⴷ ⵏ ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ)

ⴰⵎⵣⴰⵖ : ⵏⴰⴱⵉⵍ ⴹⵉⵕⴰⵕ (ⴼⵉⵏⴰⵕⴱⴰⵅⵛⴰ ⴰⵜⵓⵕⴽⵉ), ⵎⵕⵡⴰⵏ ⴹⴰⴽⵓⵚⵟⴰ (ⵉⵚⵟⴰⵎⴱⵓⵍ ⴱⴰⵛⴰⴽⵛⵉⵔ ⴰⵜⵓⵕⴽⵉ), ⵖⴰⵏⵎ ⵙⴰⵢⵙ (ⵡⵓⵍⴼⴻⵕ ⵀⴰⵎⵟⵓⵏ ⴰⵏⴳⵍⵉⵣⵉ), ⵃⵎⵣⴰ ⵎⵉⵏⴷⵉⵍ (ⵛⴰⵍⴽⴰ 04 ⴰⵍⵎⴰⵏⵉ), ⴰⵛⵕⴰⴼ ⵃⴰⴽⵉⵎⵉ (ⴱⵔⵓⵙⵢⴰ ⴹⵓⵕⵟⵎⵓⵏⴷ ⴰⵍⵎⴰⵏⵉ), ⵏⴰⵢⴼ ⴰⴳⵯⵕⴹ (ⴷⵉⵊⵓⵏ ⴰⴼⵕⴰⵏⵚⴰⵡⵉ), ⵡⴰⵍⵉⴷ ⵍⵃⵊⵊⴰⵎ (ⴰⵎⵢⴰⵏ ⴰⴼⵕⴰⵏⵚⴰⵡⵉ).

ⴰⵎⴰⵙⵙ : ⴽⴰⵔⵉⵎ ⵍⴰⵃⵎⴰⴷⵉ ⵍⵄⵕⵓⵚⵉ (ⵍⵉⵜⵜⵉⵃⴰⴷ ⴰⵙⴰⵄⵓⴷⵉ), ⵢⵓⵙⴼ ⴰⵢⵜ ⴱⵏⵏⴰⵚⵕ (ⵎⵓⵏⴰⴽⵓ ⴰⴼⵕⴰⵏⵚⴰⵡⵉ), ⵎⴱⴰⵕⴽ ⴱⵓⵚⵓⴼⴰ (ⵓⵔ ⵉⵟⵟⴰⴼ ⴰⵙⴳⵔⴰⵡ), ⵢⵓⵏⵙ ⴱⵍⵀⵏⴷⴰ (ⴳⴰⵍⴰⵟⴰ ⵚⴰⵕⴰⵢ ⴰⵜⵓⵕⴽⵉ), ⴼⴰⵢⵚⴰⵍ ⴼⴰⵊⵕ (ⴽⴰⵏ ⴰⴼⵕⴰⵏⵚⴰⵡⵉ), ⴰⵎⵉⵏ ⵃⴰⵔⵉⵜ (ⵛⴰⵍⴽⴰ 04 ⴰⵍⵎⴰⵏⵉ), ⵙⵓⴼⵢⴰⵏ ⴰⵎⵕⴰⴱⵜ (ⴱⵔⵓⵊ ⴰⴱⵍⵊⵉⴽⵉ).

ⴰⵙⵓⴳⵉ : ⵏⵓⵕⴷⴷⵉⵏ ⴰⵎⵕⴰⴱⵟ (ⵏⵏⴰⵚⵕ ⴰⵙⴰⵄⵓⴷⵉ ), ⵃⴰⴽⵉⵎ ⵣⵢⵢⴰⵛ (ⴰⵊⴰⴽⵙ ⴰⵎⵚⵜⵉⵕⴹⴰⵎ ⴰⵀⵓⵍⴰⵏⴷⵉ), ⴰⵢⵢⵓⴱ ⵍⴽⵄⴱⵉ (ⵀⵉⴱⵉ ⵛⴰⵢⵏⴰ ⴼⵓⵕⵜⵛⵏ ⴰⵛⵛⵉⵏⵡⵉ), ⵅⴰⵍⵉⴷ ⴱⵓⵟⵢⵢⴱ (ⵎⴰⵍⵟⵢⴰ ⵚⴱⵓⵕ ⴰⵜⵓⵔⴽⵉ), ⵏⴰⵚⵉⵕ ⵎⵣⵔⴰⵡⵉ (ⴰⵊⴰⴽⵙ ⴰⵎⵚⵟⵉⵕⴹⴰⵎ ⴰⵀⵓⵍⴰⵏⴷⵉ), ⵢⵓⵙⴼ ⵏⵏⵚⵉⵕⵉ (ⵍⵉⴳⴰⵏⵉⵙ ⴰⵚⴱⵍⵢⵓⵏⵉ), ⵢⴰⵙⵉⵏ ⴱⴰⵎⵓ (ⴽⴰⵏ ⴰⴹⵕⴰⵏⵚⴰⵡⵉ), ⴰⵛⵕⴰⴼ ⴱⵏⵛⵕⵇⵉ (ⵍⴰⵏⵙ ⴰⴼⵕⴰⵏⵚⴰⵡⵉ).

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 28 ⵖⵓⵛⵜ 2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.