Maghreb Arab Press

Wednesday  14  ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ  2018   |   12:44

ⵜⴽⵎⵎⵍ ⵜⴱⵔⵣⴰ ⵜⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵜ ⵏ "ⵊⵉⵜ ⵙⴽⵉ" ⴳ ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ

ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ  -  
ⵜⴽⵎⵎⵍ ⵢⵉⴹ ⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ ⵜⴱⵔⵣⴰ ⵜⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵜ ⵏ «ⵊⵉⵜ ⵙⴽⵉ » ⴳ ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ, ⵜⵜⵓⴼⴽⴰⵏ ⵜⵉⵙⵎⵖⵓⵔⵉⵏ ⵉ ⵢⵏⴱⵔⴰⵣⵏ ⵉⵔⵏⴰⵏ ⴳ ⴽⵔⴰ ⵢⴳⴰⵜ ⵓⵙⵎⵉⵍ.
ⵜⴽⵎⵎⵍ ⵜⴱⵔⵣⴰ ⵜⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵊⵉⵜ ⵙⴽⵉ ⴳ ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ
20 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2017

ⵉⴳⴰⵏ ⵜⴰⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵜⴼⵔⵏⵙⵉⵙⵜ ⵊⴰⵏ ⴱⵕⵓⵏⵓ ⴱⴰⵙⵜⵓⵔⵉⵍⵓ ⵏⵏⴰ ⵓⵎⵏⴽⴰⴷ ⴰⴷ ⵢⴰⵡⵉⵏ ⴷ ⵜⵉⵍⵉⵜ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵉⵏⴱⵔⴰⵣⵏ ⵏ ⵔⵓⵙⵢⴰ ⴷ ⴱⵔⵉⴹⴰⵏⵢⴰ ⴷ ⴱⵍⵊⵉⴽⴰ ⴷ ⵉⵎⴰⵔⴰⵜ, ⴷ ⵜⵉⵍⵉⵜ ⵜⴷⴷⵓⵔⵜ ⵏ ⵉⵏⴱⵔⴰⵣⵏ ⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵏ.

ⵜⵉⵡⵉ ⵜⴰⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⴱⴰⵙⵜⵓⵔⵢⵓ ⵏ ⵉⵎⵃⵉⵣⵡⵔⵏ « ⴱⴱⵔⵓ ⴰⴼ1 »,ⴼⴼⵉⵔ ⵏⵏⵙ ⵜⴰⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵊⵉⵔ ⵜⵔⵉⴷ « ⵊⵉ ⴷⵉ/ⴰⵓⴱⴱⵉⴽ » ⴳ ⵍⵎⴰⵔⵜⵉⵏⵉⴽ, ⴷ ⵢⴰⵏⴽⵓⵏ ⴷ ⵊⵀⵉⵙⴽⵉ ⵜⴰⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⴳ ⴽⵕⴰⴹ ⴼⵉⵉⵔ ⵏ ⵜⵉⴽⵍⵉ ⵏ ⵎⴰⵔⵜⵉⵏⵉⴽ ⴰⵢⵓⵔ ⵏ ⵎⴰⵢⵢⵓ, ⴷ ⵍⴰⴽ ⵀⴼⵙⴽⵉ ⴳ ⵎⵉⵔⵉⴽⴰⵏ.

ⴳ ⵓⵏⵙⵎⵉⵏ ⵏ « ⴰⴼ ⴰⵜⵎⵓ » ⵜⴳⴰ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⴰⵛⵍⵉ ⴷ ⴱⵉⵜ ⴳ ⴱⵔⵉⴹⴰⵏⵢⴰ ⵜⴰⵎⵣⵡⵔⵓⵜ, ⴼⴼⵉⵔ ⵏⵏⵙ ⴱⵉⵏⵊⵉⵍ ⴷ ⴰⵏⴹⵓⵏⵉⴽ ⴳ ⴱⵍⵊⵉⴽⴰ ⴷ ⵔⵓⵙⵢⴰ, ⴷ ⵙⵉⵏ ⵉⴼⵔⴰⵏⵙⵉⵙ ⴰⴽⵉⵏⵓ ⴷ ⴳⴰⵜⵡⴰⵏ.

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 20 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2017

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.