Maghreb Arab Press

ⵜⴽⴽⵯⵙ « ⵍⴽⴰⴼ » ⴰⵙⵓⴷⵙ ⵏ ⵜⴽⵓⵙⵜ ⵜⵉⴼⵔⵉⵇⵉⵜ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⴰ ⵏ ⵜⵡⵊⵊⴰ ⵏ ⵓⴹⴰⵕ 2019 ⵉ ⵍⴽⴰⵎⵉⵕⵓⵏ

ⴰⴽⵕⴰ  -  
ⵜⵖⵜⵙ ⵜⴽⵓⵏⴼⵉⴷⵉⵕⴰⵍⵉⵜ ⵜⵉⴼⵔⵉⵇⵉⵜ ⵏ ⵜⴽⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⴹⴰⵕ (ⵍⴽⴰⴼ), ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ ⴳ ⴰⴽⵕⴰ, ⴰⴷ ⵜⴽⴽⵯⵙ ⴰⵙⵓⴷⵙ ⵏ ⵜⴽⵓⵙⵜ ⵜⵉⴼⵔⵉⵇⵉⵜ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⴰ ⵏ ⵜⵡⵊⵊⴰ ⵏ ⵓⴹⴰⵕ (ⴽⴰⵏ 2019) ⵉ ⵍⴽⴰⵎⵉⵕⵓⵏ.
ⵜⴽⴽⵯⵙ « ⵍⴽⴰⴼ » ⴰⵙⵓⴷⵙ ⵏ ⵜⴽⵓⵙⵜ ⵜⵉⴼⵔⵉⵇⵉⵜ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⴰ ⵏ ⵜⵡⵊⵊⴰ ⵏ ⵓⴹⴰⵕ 2019 ⵉ ⵍⴽⴰⵎⵉⵕⵓⵏ
30 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2018

ⵉⵏⵏⴰ ⵡⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⴽⵓⵏⴼⵉⴷⵉⵕⴰⵍⵉⵜ ⵜⵉⴼⵔⵉⵇⵉⵜ ⵏ ⵜⵡⵊⵊⴰ ⵏ ⵓⴹⴰⵕ, ⴰⵃⵎⴰⴷ ⴰⵃⵎⴰⴷ, ⴳ ⵢⴰⵜ ⵜⵙⴳⵓⵔⵉ ⵏ ⵜⵏⵖⵎⴰⵙⵜ, ⵎⴰⵙ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵓⵔⵥⵣⵓ ⵏ ⵜⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵙⵉⵏ ⵉⵔⵣⵉⴼⵏ ⵏ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ ⵉⵣⵔⵉⵏ ⴳ ⵜⵙⵎⵓⵏⵉ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⵙⴽⴰⵔ ⵏ « ⵍⴽⴰⴼ », ⵜⵖⵜⵙ ⵢⴰⵜ ⵜⵏⵎⴰⵍⴰⵢⵜ ⵜⴼⵔⵉⵇⵉⵜ ⴰⴷ ⵜⴽⴽⵯⵙ ⴰⵙⵓⴷⵓ ⵏ ⵢⴰⴷ ⵜⵎⵖⵔⴰ ⵏ ⵜⴽⵓⵔⵜ ⵜⴰⵎⵏⵣⴰⵡⵜ ⵙⴳ ⵍⴽⴰⵎⵉⵕⵓⵏ, ⴷ ⴰⴷ ⵜⵕⵥⵎ ⵜⴰⴳⴳⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵕⵕⵛⵉⵃ ⴷⴰⵜ ⵏ ⵉⵡⴰⵏⴽⵏ ⵉⵔⴰⵏ ⴰⴷ ⵜ ⵙⵓⴷⵙⵏ.

ⵙⴽⵔⵏ ⵉⵎⴳⴳⵉⵡⵙⵏ ⵏ "ⵍⴽⴰⴼ" ⴳ ⵡⵙⵙⴰⵏ ⵉⵣⵔⵉⵏ ⵙⵉⵏ ⵉⵏⵎⵀⴰⵍⵏ ⵏ ⵜⵎⴳⴳⵉⵡⵉⵙⵜ ⴳ ⵓⵙⵉⵡⵔ ⵏ ⵜⴼⵓⵔⵜ ⴷ ⵜⵓⵚⴽⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⴷⴷⴰⵡⵏ, ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏⵏⵙⵏ ⵉⴷⴷⵉⵙⵏ ⴷ ⵉⵏⵙⴰⵏⵏ ⵏ ⵓⵣⴷⵖ, ⵍⵍⵉ ⵢⵎⵍⴰⵏ ⵉⵙ ⵓⵔ ⵜⵣⴹⴰⵕ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⴰⴷ ⵜⵙⵓⴷⵙ ⵜⴰⴽⵓⵙⵜ ⵜⵉⴼⵔⵉⵇⵉⵜ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⴰ ⵏ ⵜⵡⵊⵊⴰ ⵏ ⵓⴹⴰⵕ ⵍⵍⵉ ⵔⴰⴷ ⵜⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⴳ ⵓⴷⴰⴱⵓ ⴰⴷ ⵢⵓⵛⴽⴰⵏ, ⴷ ⵔⴰⴷ ⵜⵙⵙⵏ ⵜⴷⵔⴰⵡⵜ ⵏ 24 ⵜⵔⴰⴱⵓⵜ ⴳ ⴰⵏⵙⴰ ⵏ 16 ⵜⵔⴰⴱⵓⵜ.

ⵜⴼⴽⴰ "ⵍⴽⴰⴼ" 21 ⴰⵙⵙ ⵉ ⵉⵡⴰⵏⴽⵏ ⵉⵔⴰⵏ ⴰⴷ ⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵏ ⵜⴰⵡⴰⵍⴰ ⵜⵉⵙⵙ 2019 ⵏ "ⵍⴽⴰⵏ" ⴰⴼ ⴰⴷ ⴼⴽⵉⵏ ⴰⵏⴽⴰⴷ ⵏⵏⵙⵏ. 

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 30 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.