Maghreb Arab Press

News
ⴰⵙⵉⵏⴰⵙ  23  ⴽⵜⵓⴱⵔ  2018   |   08:11

ⵜⴱⴹⴰ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⵍⵡⵉⴷⴰⴷ ⴷ ⵓⵎⵙⵙⴰⵏⵓⵏ ⵏⵏⵙ ⵃⵓⵙⴰⵢⵏ ⵄⵎⵎⵓⵜⴰ

ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  
ⵜⴱⴹⴰ ⵍⵡⵉⴷⴰⴷ ⵏ ⴹⴹⴰⵕⴱⵉⴹⴰ, ⵜⴰⵏⴱⵔⴰⵣⵜ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ, ⴷ ⵓⵎⵙⵙⴰⵏⵓⵏ ⵏⵏⵙ ⵃⵓⵙⴰⵢⵏ ⵄⵎⵎⵓⵜⴰ, ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⴷⴷⵉ ⵏ ⵜⵢⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵉⵅⵛⵏⵏ ⵍⵍⵉ ⵜⵙⴽⵔ ⴳ ⵜⴱⵔⵣⴰ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵡⵊⵊⴰ ⵏ ⵓⴹⴰⵕ, ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵉⵏⵏⴰ ⵡⴳⵔⴰⵡ ⴳ ⵓⵙⵉⵜ ⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷ ⵏⵏⵙ.
ⵜⴱⴹⴰ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⵍⵡⵉⴷⴰⴷ ⴷ ⵓⵎⵙⵙⴰⵏⵓⵏ ⵏⵏⵙ ⵃⵓⵙⴰⵢⵏ ⵄⵎⵎⵓⵜⴰ
09 ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ 2018

ⵍⵍⵉⵖ ⵜⵏⵏⵔⴰ ⵡⵎⵓⵍⵍⵉ ⵏ ⵉⵏⴱⵔⴰⵣⵏ ⴷⴰⵜ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵜⴰⵎⴰⵚⵕⵉⵜ ⵏ ⵍⴰⵀⵍⵉ ⴳ 2017, ⵜⴷⵔⴰ ⵍⵡⵉⴷⴰⴷ ⴳ ⵜⴽⵓⵙⵜ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⵏ ⵉⴳⵔⴰⵡⵏ ⴳ ⵍⵉⵎⴰⵕⴰⵜ, ⵎⴰⵛⵛ ⵜⴼⴼⵖ ⴳⵉⵜ ⵣⵉⴽⴽ ⵍⵍⵉⵖ ⵜⵅⵚⵕ ⵙⵏⴰⵜ ⵜⵉⵎⵏⵢⵓⴳⴰⵔⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⵜⵔⴰⵔ.

ⵍⵍⵉⵖ ⵜⴳⵔⴰⵡⵍ ⵙ ⵜⴱⵔⵣⴰ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ, ⵜⵙⵎⴰⵏ ⵙⵓⵍ ⵎⵏⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⵉⵢⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵉⵅⵛⵏⵏ, ⵅⵜⴰⵏ ⵍⵍⵉ ⴳⵉⵜⵏ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ ⵜⴳⴰⵜ ⵜⴰⵎⵏⵢⵓⴳⴰⵔⵜ ⵍⵍⵉ ⵜⵅⵚⵕ ⵍⵡⵉⴷⴰⴷ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ ⵉⵣⵔⵉⵏ ⴷⴰⵜ ⵍⴽⴰⵡⴽⴰⴱ ⵏ ⵎⵕⵕⴰⴽⵯⵛ ⵙ 1-2. ⴼ ⵖⵉⴽⴰⵏ, ⵜⵓⵎⵥ ⵍⵡⵉⴷⴰⴷ ⴰⵏⵙⴰ ⵡⵉⵙⵙ 12 ⴳ ⵜⴱⵔⵣⴰ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ.

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 09 ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ 2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.