Maghreb Arab Press

Wednesday  14  ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ  2018   |   11:50

ⵜⴰⵙⵖⴰⵔⵜ ⵏ ⵜⴰⴽⵓⵙⵜ ⵜⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵜ (ⵔⵓⵙⵢⴰ 2018) : ⵉⴷⴷⴰⴷ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴳ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⵏⵜⵜⴰ ⴷ ⵜⵔⵓⴱⴱⴰ ⵏ ⵍⴱⵓⵕⵜⵓⵖⴰⵍ ⴷ ⵙⴱⴰⵏⵢⴰ ⴷ ⵉⵕⴰⵏ

ⵎⵓⵙⴽⵓ  -  
ⵜⴷⴷⴰⴷ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵏ ⵜⴰⴽⵓⵕⵜ ⵏ ⵓⴹⴰⵕ, ⴳ ⵜⵙⵖⴰⵔⵜ ⵏ ⵜⴰⴽⵓⵙⵜ ⵜⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵜ (ⵔⵓⵙⵢⴰ 2018) , ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ ⴳ ⵜⴳⴰⴷⵉⵔⵜ ⵏ ⵍⴽⵔⵉⵎⵍⵉⵏ ⴳ ⵜⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⵏ ⵔⵓⵙⵢⴰ ⵎⵓⵙⴽⵓ, ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⵏⵜⵜⴰ ⴷ ⵜⵔⵓⴱⴱⴰ ⵏ ⵍⴱⵓⵕⵜⵓⵖⴰⵍ ⴷ ⵙⴱⴰⵏⵢⴰ ⴷ ⵉⵕⴰⵏ.
ⵜⴰⵙⵖⴰⵔⵜ ⵏ ⵜⴰⴽⵓⵙⵜ ⵜⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵜ (ⵔⵓⵙⵢⴰ 2018) : ⵉⴷⴷⴰⴷ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴳ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⵏⵜⵜⴰ ⴷ ⵜⵔⵓⴱⴱⴰ ⵏ ⵍⴱⵓⵕⵜⵓⵖⴰⵍ ⴷ ⵙⴱⴰⵏⵢⴰ ⴷ ⵉⵕⴰⵏ
01 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 2017
ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 01 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 2017

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.