Maghreb Arab Press

News
ⴰⵙⵉⵏⴰⵙ  23  ⴽⵜⵓⴱⵔ  2018   |   08:04

ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵕⵟ ⵏ ⵍⴽⴰⴼ : ⵜⴳⴰ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⵍⵡⵉⴷⴰⴷ ⴰⴱⵉⴹⴰⵡⵉ ⵜⴰⵎⵓⴼⴰⵢⵜ ⴳ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 2017

ⴰⴽⵕⴰ  -  
ⵜⵓⵡⵉ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⵍⵡⵉⴷⴰⴷ ⴰⴱⵉⴹⴰⵡⵉ ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⴽⵓⵏⴼⵉⴷⵉⵕⴰⵍⵉⵢⵜ ⵜⴰⴼⵔⵉⵇⴰⵏⵉⵢⵜ ⵏ ⵜⵛⴰⵎⵎⴰ ⵏ ⵓⴹⴰⵕ (ⵍⴽⴰⴼ), ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵜⴰⵎⵓⴼⴰⵢⵜ ⴳ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 2017, ⴳ ⵢⴰⵜ ⵜⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ ⴳ ⵜⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⵏ ⵖⴰⵏⴰ ⴰⴽⵕⴰ.
ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵕⵟ ⵏ ⵍⴽⴰⴼ : ⵜⴳⴰ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⵍⵡⵉⴷⴰⴷ ⴰⴱⵉⴹⴰⵡⵉ ⵜⴰⵎⵓⴼⴰⵢⵜ ⴳ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 2017
05 ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ 2018

ⴷ ⵜⵔⵏⴰ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⵍⵡⵉⴷⴰⴷ ⴰⴱⵉⴹⴰⵡⵉ, ⵜⴰⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⵍⴰⵀⵍⵉ ⵏ ⵎⵉⵚⵕ, ⴷ ⵎⴰⵣⵉⵎⴱⵉ ⵍⴽⵓⵏⴳⵓ. ⴽ ⵉⴽⴽⴰⵜ ⵍⵡⵉⴷⴰⴷ ⴰⴱⵉⴹⴰⵡⵉ ⵢⵓⵡⵉ ⵜⴰⴽⵓⵙⵜ ⵏ ⵄⵓⵚⴱⴰⵜ ⵏ ⵉⵏⴱⵔⴰⵣⵏ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ 2017.

ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵢⴰⴷⵏⵉⵏ, ⵢⵓⵡⵉ ⵓⵎⵀⴹⴹⵕ ⴰⵍⵉⵚⵕⵉ, ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵚⴰⵍⴰⵃ, ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⵎⵀⴹⵕ ⴰⵎⵓⴼⴰⵢ ⴳ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⴳ 2017, ⵉⵏⵔⴰ ⴰⵙⵉⵏⵉⴳⴰⵍⵉ ⵙⴰⴷⵢⵓ ⵎⴰⵏⵉ, ⵉⵜⵜⵓⵔⴰⵔⵏ ⴳ ⵍⵉⴼⵉⵔⴱⴱⵓⵍ, ⴷ ⵓⴳⴰⴱⵓⵏⵉ, ⴱⵢⵉⵔ ⵉⵎⵔⵉⴽ ⵓⴱⴰⵎⵢⴰⵏⴳ, ⴰⵎⵀⴹⵕ ⵏ ⴱⵔⵓⵙⵢⴰ ⴷⵓⵕⵜⵎⵓⵏⴷ.

ⴷ ⵜⵜⵓⵙⵜⴰⵢ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵎⵉⵚⵕ ⵜⴰⵎⵓⴼⴰⵢⵜ ⴳ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⴳ 2017, ⴷ ⴰⵕⵊⵓⵏⵜⵉⵏⵉ ⵀⵉⴽⵜⵓⵕ ⴽⵓⴱⵕ, ⴰⵎⵓⴼⴰⵢ.

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 05 ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ 2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.