Maghreb Arab Press

Wednesday  14  ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ  2018   |   12:04

ⵜⴰⴽⵓⵙⵜ ⵜⵉⴼⵔⵉⵇⵉⵜ 2019 (ⴰⵙⵙ ⵡⵉⵙⵙ 5, ⴰⴳⵔⴰⵡ "ⴱ"): ⵔⴰⴷ ⵜⵎⴰⴳⴳⵯⴰⵔ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⴷ ⵜⴰⵎⵏⵢⵓⴳⴰⵔⵜ ⵏⵏⵙ ⵜⴰⴽⴰⵎⵉⵕⵓⵏⵉⵜ ⴰⵙⵙ ⵏ 16 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ ⴳ ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ (ⵜⴰⴼⵉⴹⵉⵕⴰⵍⵉⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⵏ ⵜⴽⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⴹⴰⵕ)

ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  
ⵜⵏⵏⴰ ⵜⴼⵉⴹⵉⵕⴰⵍⵉⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⵏ ⵜⴽⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⴹⴰⵕ ⵎⴰⵙ ⵔⴰⴷ ⵜⵎⴰⴳⴳⵯⴰⵔ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ, ⴰⵙⵙ ⵏ 16 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2018, ⴳ ⵓⴷⵉⵙ ⴰⵎⴰⵏⵓⵏ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵎⵎⵓⵙ ⴳ ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ ⴳ 20:00 ⵏ ⵜⵙⵔⴰⴳⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ, ⵜⴰⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⵍⴽⴰⵎⵉⵕⵓⵏ ⴳ ⴰⵙⵙ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵎⵎⵓⵙ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ "ⴱ" ⵏ ⵍⵉⵇⵚⴰⴻⵢⵢⴰⵜ ⵏ ⵜⴽⵓⵙⵜ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⵉ 2019.
ⵜⴰⴽⵓⵙⵜ ⵜⵉⴼⵔⵉⵇⵉⵜ 2019 (ⴰⵙⵙ ⵡⵉⵙⵙ 5, ⴰⴳⵔⴰⵡ ⴱ): ⵔⴰⴷ ⵜⵎⴰⴳⴳⵯⴰⵔ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⴷ ⵜⴰⵎⵏⵢⵓⴳⴰⵔⵜ ⵏⵏⵙ ⵜⴰⴽⴰⵎⵉⵕⵓⵏⵉⵜ ⴰⵙⵙ ⵏ 16 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ ⴳ ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ (ⵜⴰⴼⵉⴹⵉⵕⴰⵍⵉⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⵏ ⵜⴽⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⴹⴰⵕ)
24 ⴽⵜⵓⴱⵔ 2018

ⵜⵓⵎⵥ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⴰⵏⵙⴰ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵉⵏ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⴷ ⵙ 7 ⵜⵉⵏⵇⵇⵉⵜⵉⵏ, ⴷⴷⴼⵉⵔ ⵏ ⵙⵏⴰⵜ ⵜⵉⵔⵏⵏⴰⵡⵉⵏ ⴷⴰⵜ ⵏ ⵎⴰⵍⴰⵡⵉ (3-0) ⴷ ⵊⵓⵥⵓⵕ ⵏ ⵍⵇⵓⵎⵓⵕ (1-0) ⴷ ⵜⵜⴰⵄⴰⴷⵓⵍ ⴷ ⵍⵇⵓⵎⵓⵕ (2-2), ⴷ ⵢⴰⵜ ⵜⵕⵥⵉ ⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ (0-1) ⴷⴰⵜ ⵏ ⵍⴽⴰⵎⵉⵕⵓⵏ ⵍⵍⵉ ⵢⵓⵎⵥⵏ ⴰⵏⵙⴰ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵙ 8 ⵏ ⵜⵏⵇⵇⵉⵟⵉⵏ.

ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ, ⵜⵍⵍⴰ ⵎⴰⵍⴰⵡⵉ ⵏ ⴰⵏⵙⴰ ⵡⵉⵙⵙ ⴽⵕⴰⴹ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵙ 4 ⵏ ⵜⵏⵇⵇⵉⵟⵉⵏ, ⴹⴼⴰⵕⵏⵜ ⵜ ⵊⵓⵥⵓⵕ ⵏ ⵍⵇⵓⵎⵓⵕ (2 ⵏ ⵜⵏⵇⵇⵉⵟⵉⵏ).

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 24 ⴽⵜⵓⴱⵔ 2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.