Maghreb Arab Press

ⵜⴰⴽⵓⵙⵜ ⵏ ⵜⵎⵏⵥⴰⵡⵏ ⵏ ⴰⵍⵄⴰⴱ ⵍⵇⵉⵡⴰ: ⵏⵣⵀⴰ ⴱⵉⴷⵡⴰⵏ, ⵜⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⴳ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⵜⵔⴰⴼⴰ

ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  
ⵜⵔⴰ ⴰⴷ ⵜⴰⵙⵉ ⵜⵏⴱⵔⴰⵣⵜ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⵙⵏⴰⵜ ⵜⴽⵍⴰⵢ ⴳ ⵓⵎⵛⴰⵍⴰ ⵏ 400 ⴰⵎⵉⵜⵔⵓ ⵅⴼ ⵜⵎⵓⵙⴰⵅ (1997 ⴷ 2001), ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⵏⵣⵀⴰ ⴱⵉⴷⵡⴰⵏ, ⵜⴰⵎⵙⵇⴰⴷⵜ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⵖⵓⵔ ⵏ ⵜⵎⵓⵏⵜ ⵜⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⴰⵍⵄⴰⴱ ⵍⵇⵉⵡⴰ, ⵔⵛⵎ ⵏ ⵜⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⴳ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵏ ⵜⵉⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵓⵙⵜⵔⴰⴼⴰ ⴳ ⵜⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵛⵉⴽ ⵍⵍⵉ ⵔⴰⴷ ⵜⵎⵓⵏ ⴳ ⵡⵙⵙⴰⵏ ⵏ 8 ⴷ 9 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ ⴰⴷ ⵢⵓⵛⴽⴰⵏ.
ⵜⴰⴽⵓⵙⵜ ⵏ ⵜⵎⵏⵥⴰⵡⵏ ⵏ ⴰⵍⵄⴰⴱ ⵍⵇⵉⵡⴰ: ⵏⵣⵀⴰ ⴱⵉⴷⵡⴰⵏ, ⵜⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⴳ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⵜⵔⴰⴼⴰ
06 ⵖⵓⵛⵜ 2018

ⵜⵏⵏⴰ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⵏ ⵜⵜⵓⵏⵓⵏⵜ ⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵎⴰⵙ ⵔⴰⴷ ⵜⵎⵓⵏ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵜⵉⴼⵔⵉⵇⵉⵜ (ⵉⵔⴳⴰⵣⵏ ⴷ ⵜⵉⵎⵖⴰⵕⵉⵏ) ⵙⴳ ⵜⵎⵙⴳⴳⵓⵔⵜ ⵜⴰⵜⵉⵇⵏⵉⵜ ⵏ ⵜⴽⵓⵏⴼⵉⴹⵉⵕⴰⵍⵉⵜ ⵜⵉⴼⵔⵉⵇⵉⵜ ⵏ ⴰⵍⵄⴰⴱ ⵍⵇⵉⵡⴰ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵜⴱⵔⵣⴰ ⵜⵉⴼⵔⵉⵇⵉⵜ ⵜⵉⵙⵙ 21 ⵍⵍⵉ ⵢⵎⴰⵏⵏ ⴳ ⵜⵉⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⴰⵙⴰⴱⴰ (ⵏⵉⵊⵉⵔⵢⴰ) ⴳⵔ 01 ⴰⵔ 05 ⵖⵓⵛⵜ ⴰⴷ, ⵎⴰ ⵢⴰⴷ ⵉⵙⵙⵖⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵎⵃⵣⴰⵡ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⴰⴷ ⵍⵍⵉ ⵢⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔⵏ ⴽⵔⴰ ⵢⴳⴰⵜⵜ ⴽⴽⵓⵥ ⵏ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ.

ⵜⴼⵔⴰ ⵜⵏⵏⴰ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ  ⵎⴰⵙ ⵔⴰⴷ ⴰⴷ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵣⵢⴷ ⴳ ⴷⴷⵓ ⵏ ⴽⴽⵓⵣ ⵏ ⵜⵜⵓⵏⵓⵏⵜⵏ ⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵢⵉⵏ ⴰⴷⵔⴰⵙ ⵏ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴳ ⵜⴰⴽⵓⵙⵜ ⵜⵉⵎⵏⵥⴰⵡⵏ ⵉⴳⴰ ⵍⵃⴰⵍ ⵏ ⵙⵓⴽⴰⵢⵏⴰ ⵣⴰⴽⵓⵔ, ⵜⴰⴱⵔⴰⵣⵜ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⴳ ⵢⵡⵜⵏ ⵏ ⴰⴼⴹⵉⵚ, ⴷ ⵙⵓⴼⵢⴰⵏ ⵍⴱⵇⴰⵍⵉ, ⴰⵏⵙⴰ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵉⵏ ⵏ ⴰⴱⵔⴰⵣⴰ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⴳ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⴳ 3000 ⵎⵉⵜⵔⵓ ⵎⵡⴰⵏⵉⵖ, ⴷ ⵔⴰⴱⴰⴱ ⵍⵄⵔⴰⴼⵉ ⴷ ⵍⵎⵢⴰⴰ ⵍⵀⴱⵣ ⵢⵉⵡⵉⵏ ⵎⵉⴷⴰⵢⵉⵏ ⴳ ⴰⵥⵕⴼ ⴳ ⴰⵏⵎⴰⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⵜⴰⵢ ⴳ ⵜⴰⵣⵣⵍⴰ 1500 ⴷ 400 ⵜⵎⵓⵙⴰⵅ.

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 06 ⵖⵓⵛⵜ 2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.