Maghreb Arab Press

News
ⴰⵙⵉⵎⵡⴰⵙ  16  ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ  2018   |   13:26

ⵜⴰⴽⵓⵙⵜ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ 2018: ⵜⵅⵚⵕ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⴷⴰⵜ ⵏ ⵍⴱⵓⵕⵜⵓⵖⴰⵍ ⵙ 1 - 0 ⴷ ⵜⴼⴼⵖ ⵙⴳ ⵍⵎⵓⵏⴷⵢⴰⵍ

ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  
ⵜⵅⵚⵕ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵡⵊⵊⴰ ⵏ ⵓⴹⴰⵕ ⴷⴰⵜ ⵏ ⵍⴱⵓⵕⵜⵓⵖⴰⵍ ⵙ 1 - 0, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ ⴳ ⵎⵓⵙⴽⵓ.
ⵜⴰⴽⵓⵙⵜ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ 2018: ⵜⵅⵚⵕ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⴷⴰⵜ ⵏ ⵍⴱⵓⵕⵜⵓⵖⴰⵍ ⵙ 1 - 0 ⴷ ⵜⴼⴼⵖ ⵙⴳ ⵍⵎⵓⵏⴷⵢⴰⵍ
20 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2018

ⵜⵉⵎⵙⵡⵉⵜ ⵏ ⵍⴱⵓⵕⵜⵓⵖⴰⵍ ⵢⵉⵡⵉⴷ ⵜ ⴽⵔⵉⵙⵜⵢⴰⵏⵓ ⵕⵓⵏⴰⵍⴹⵓ ⴳ ⵜⵓⵙⴷⵉⴷⵜ ⵜⵉⵙⵙ 4. ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵖⵉⴽⴰⵏⵏ, ⵜⵓⵎⵥ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵜⴰⵎⵏⵢⵓⴳⴰⵔⵜ ⴷ ⵜⵔⵎ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⴽⵍⴰⵢ ⴰⴷ ⵜⴰⵡⵉ ⵜⵉⵎⵙⵡⵉⵜ ⵏ ⵜⵜⴰⵄⴰⴷⵓⵍ, ⵎⴰⵛ ⵓⵔ ⴰⵢⵜ ⵜⵓⴼⵉ.

ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵖⵉⴽⴰⵏⵏ, ⵜⴼⴼⵖ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ ⵙⴳ ⵍⵎⵓⵏⴷⵢⴰⵍ ⵏ ⵔⵓⵙⵢⴰ 2018.

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 20 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.