Maghreb Arab Press

ⵜⴰⴽⵓⵙⵜ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⵏ ⵜⴽⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⴹⴰⵕ: ⵉⵙⵏⵓⴱⴳ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⵎⵏⴽⴰⴷⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ 2026 ⵜⴰⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵜⵎⵓⵏⵜ ⵜⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⴽⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⴹⴰⵕ

ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  
ⵉⵏⵏⴰ ⵡⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⵎⵏⴽⴰⴷⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵏ ⵓⵙⵏⵓⴱⴳ ⵏ ⵜⴽⵓⵙⵜ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⵏ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2026, ⵎⴰⵙ ⵜⵔⴰ ⴰⴷ ⵜⵙⵏⵓⴱⴳ ⴰⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⴽⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⴹⴰⵕ (ⴼⵉⴼⴰ), ⵍⵍⴰ ⴷⵉⴳⵙ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⵙⵎⵎⵓⵙ ⵏ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ, ⵉⵎⵎⵓⵏ ⴷ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵙⴳ ⵜⴰⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵎⵓⵏⵜ, ⵍⵍⵉ ⵔⴰⴷ ⵉⵡⴹ ⵙ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⴳ ⵢⴰⵏ ⵓⵔⵣⴰⴼ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵉⵙⴽⵔ ⵢⴰⵏ ⴰⵎⴳⴳⵉⵡⵙ ⵍⵍⵉ ⵔⴰⴷ ⵉⵇⵇⵓⵎⵓ 3 ⵡⵙⵙⴰⵏ, ⴰⴼⴰⴷ ⵉⵙⵓⵜⴳ ⵜⵥⵥⵉⴹⵕⴰ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⴰⴷ ⵜⵓⵙⴷⵓⵙ ⵜⴰⴽⵓⵙⵜ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2026.
ⵜⴰⴽⵓⵙⵜ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⵏ ⵜⴽⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⴹⴰⵕ: ⵉⵙⵏⵓⴱⴳ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⵎⵏⴽⴰⴷⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ 2026 ⵜⴰⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵜⵎⵓⵏⵜ ⵜⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⴽⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⴹⴰⵕ
16 ⵉⴱⵔⵉⵔ  2018

ⵉⵏⵏⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵉⵡⴹ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵎⴰⵙ ⵜⴰⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵜⵔⴰ ⴰⴷ ⵜⵙⴽⵔ, ⵙⴳ 17 ⴰⵔ 19 ⵉⴱⵔⵉⵔ ⴰⴷ, ⵉⵔⵣⴰⴼⵏ ⴳ ⵎⵛⵜⴰ ⵏ ⵜⵉⵎⴷⵉⵏⵉⵏ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ, ⴷ ⵜⵔⴰ ⴰⴷ ⵜⵔⵣⴼ ⵎⵛⵜⴰ ⵏ ⵉⴱⴰⵔⴰⵣⵏ ⴷ ⵉⵏⵙⵉⵏ ⵏ ⵉⵙⵙⵉⵔⵎⵏ ⴷ ⵉⵏⵙⵉⵏ ⵍⵓⵎⵎⵏ ⴳ ⵉⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔⵏ ⵏ (ⴼⵉⴼⴰ) ⵏ ⵓⴳⴷⵓⴷ ⴷ ⵉⵎⵎⴰⵙⵏ ⵍⵓⵎⵎⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ, ⴷ ⵉⵙⴰⵢⵔⴰⵔⵏ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ ⵉⴳⴳⵔⵏ ⵉ ⵡⵙⵓⴷⵙ ⵏ ⵉⴳⴳⵔⵏ ⵉ ⵡⵎⵃⵉⵣⵡⵔ ⵏ ⵜⴽⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ, ⵉⵙⴷⵉⴷ ⵙⵓⵍ ⵓⵙⵉⵡⴹ ⴰⴷ ⵎⴰⵙ « ⴰⵔⵣⴰⴼ ⴰⴷ ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⴰⵃⵕⵛ ⴰⴷⴷⵓⵔ ⵉ ⵜⵎⵏⴽⴰⴷⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ».

ⴳ ⵓⴷⴰⵜⵉ ⴷⵖ, ⵉⵏⵏⴰ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵃⴼⵉⴹ ⵍⵄⴰⵍⴰⵎⵉ, ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵏ 2026, ⵎⴰⵙ « ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵜⵙⵜⵔⴰⵜⵉⵊⵉⵏ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ, ⵙ ⵜⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ , ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵉⵙⴽⵔ ⵓⵎⴰⴷⴰⵏ ⴽⵓⵍⵍⵓⵜ, ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵉⵡⵊⴷ ⵎⵔⴰ ⴰⴷ ⵉⵙⵏⵓⴱⴳ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵏ « ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵍⴼⵉⴼⴰ » ⴳ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔⵜ ⵏⵏⵖ, ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⴽⴰⵍ ⵏ ⵜⴽⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⴹⴰⵕ », ⵉⵏⵏⴰ ⵙⵓⵍ ⵎⴰⵙ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵜⴰⵅⴰⵜⴰⵔⵜ ⵍⵍⵉ ⵙⴽⵔⵏ ⴽⵓⵍ "ⵉⴷⵡⴰⵙⵏ ⵉⵙⵔⵉⴷⵏ ⴳ ⵓⴳⵏⵙⵓ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ, ⵢⵓⵊⴷ ⵎⵍⵖⵔⵉⴱ ⵎⵔⴰ ⴰⴷ ⵉⵎⵍ, ⵀ ⵓⵔⵣⴰⴼ ⴰⴷ, ⵜⵉⵙⵓⴳⵔⵏ ⴷ ⵜⴰⵥⵥⵉⴹⵕⴰ ⵏⵏⵙ ⴰⴷ ⵉⵙⴽⵔ ⵉⵙⵓⵖⵏⵏ ⵏⵏⵙ".

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 16 ⵉⴱⵔⵉⵔ  2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.