Maghreb Arab Press

ⵜⴰⴽⵓⵙⵜ ⵏ ⵓⴷⴰⴱⵓ ⵏ ⴰⵛⵓⵛⴼ (ⴰⵎⴰⵏ ⵉⵕⵥⵏ): ⵜⵉⵡⵉ ⵜⵙⵎⵓⵏⵉ ⵏ ⵍⴼⴰⵜⵃ ⴰⵎⴰⵏⵓⵏ ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ

ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  
ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵍⵍⵉⵖ ⵜⵉⵡⵉ ⵜⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⴱⵔⵣⴰ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵏ ⵓⵛⵓⵛⴼ ⴳ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⵉⵕⵥⵎⵏ, ⵉⴹⵍⵍⵉ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ, ⵜⵥⴹⴰⵕ ⵜⵙⵎⵓⵏⵉ ⵏ ⵍⴼⴰⵜⵃ ⴰⵎⴰⵏⵓⵏ ⴰⴷ ⴷⴰⵖ ⵜⴰⵡⵉ ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ, ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵍⵍⵉⵖ ⵜⵏⵏⵔⴰ ⵜⴰⴽⵓⵙⵜ ⵏ ⵓⴷⴰⴱⵓ ⵍⵍⵉ ⵢⵣⵔⵉⵏ ⵜⵉⴼⴰⵡⵜ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ ⴳ ⵍⵎⴰⵔⵉⵏⴰ ⵏ ⵙⵍⴰ, ⴷⴷⵓ ⵏ ⵜⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵜ ⵏ ⵓⵛⵓⵛⴼ.
ⵜⴰⴽⵓⵙⵜ ⵏ ⵓⴷⴰⴱⵓ ⵏ ⴰⵛⵓⵛⴼ (ⴰⵎⴰⵏ ⵉⵕⵥⵏ): ⵜⵉⵡⵉ ⵜⵙⵎⵓⵏⵉ ⵏ ⵍⴼⴰⵜⵃ ⴰⵎⴰⵏⵓⵏ ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ
07 ⵖⵓⵛⵜ 2018

ⵜⵉⵡⵉ ⵜⵙⵎⵓⵏⵉ ⵏ ⵍⴼⴰⵜⵃ ⴰⵎⴰⵏⵓⵏ, ⵍⵍⵉ ⴳⵉⵜ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⵜⴰⵖⵔⵉⴷ ⴷⵃⴱⴰⵏⵉ, ⴷ ⵢⵓⵙⴼ ⵃⵎⵔⵉ, ⴷ ⵄⵍⵉ ⵎⵓⵙⵓⵖⴰⵔ, ⴷ ⵢⴰⵙⵉⵏ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⴱⵏⵚⴰⵍⵃ, ⴰⵏⵙⴰ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵍⵍⵉⵖ ⵙⵎⴰⵏⵏ 102 ⵜⵏⵇⵇⵉⴹⵜ, ⵉⴹⴼⴰⵕ ⵜ ⵓⵙⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴽⵏⴰⵙⵉ ⵙ 44 ⵜⵏⵇⵇⵉⴹⵜ, ⴷ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ ⵏ ⵍⵊⴰⵎⴰⵕⵉⴽ ⵍⵍⵉ ⵢⵓⵎⵥⵏ ⴰⵏⵙⴰ ⵡⵉⵙⵙ ⴽⵕⴰⴹ ⵙ 37 ⵜⵏⵇⵇⵉⴹⵜ.

 

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 07 ⵖⵓⵛⵜ 2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.