Maghreb Arab Press

ⵜⴰⴽⵓⵙⵜ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⴳ ⵍⴳⴰⴱⵓⵏ .. ⵜⵖⵍⵉ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⵜⵉⵍⴰⵍⵜ ⵏ ⵔⵔⵓⴱⵓⵄ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵍⵍⵉ ⵜⵏⵔⴰ ⴽⵓⵜ ⴷⵉⴼⵡⴰⵕ ⵙ 1-0

ⵓⵢⵉⵎ -   -  
ⵜⵖⵍⵉ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵏ ⵜⴰⴽⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⴹⴰⵕ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ ⵙ ⵜⵉⵍⴰⵍⵜ ⵏ ⵔⵔⵓⴱⵓⵄ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵍⵍⵉ ⵜⵏⵔⴰ ⴽⵓⵜ ⴷⵉⴼⵡⴰⵕ ⵙ 1-0 ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵜⵙⵓⵜⵍⵜ ⵜⵉⵙⵙ 31 ⵏ ⵜⴽⵓⵙⵜ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⴳ ⵍⴳⴰⴱⵓⵏ 2017 .

ⵉⵙⵙⵓ ⵜⵉⵙⵙⵉⵙⵡⵉⵜ ⴰⵎⵓⵔⴰⵔ ⵔⴰⵛⵉⴷ ⵄⵍⵍⵉⵡⵉ ⴳ ⵜⵓⵙⴷⵉⴷⵜ ⵜⵉⵙⵙ 64.

ⵜⴰⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵉⵅⵚⵚⴰⵜ ⴰⴷ ⵜⵏⵔⵓ ⵏⵖ ⵜⵎⵙⴰⵙⴰⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵜⵙⴱⴷⴷ ⴰⴼⴼⴰⵙ ⵍⵍⵉⵜ ⵉⴹⴼⵕⵏ ⵙⴳ 2004.
ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵜⵉⵎⵏⵢⵓⴳⴰⵔⵉⵏ ⴷ ⵍⴽⵓⵏⴳⵓ ⴰⴷⵉⵎⵇⵔⴰⵜⵉ ⴷ ⵟⵓⴳⵓ ⵍⵍⵉⵖ ⵉⵅⵚⵔ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵉⵏⵔⴰ ⴳ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⵎⴰⵢⴰⴷ ⴰⵔ ⵉⵜⵜⴰⵊⵊⴰ ⵜⴰⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⵏ ⵜⴳ ⵜⵓⴳⴳⴰⵙ ⵏⵏⵙ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵜⵍⴽⵎ ⵖⴰⵢⵍⵍⵉ ⵜⵔⴰ ⵓⵍⴰ ⵙⵓⵍ ⴰⴳⴷⵓⴷ ⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉ.

ⵉⵏⵏⴰ ⵓⵎⵙⵙⴰⵏⵓⵏ ⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉ ⵀⵉⵔⴼⵉ ⵔⵓⵏⴰⵕ ⵎⴰⵙ ⵜⵛⵇⵇⴰ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⴷ ⵜⴰⵎⵏⵢⵓⴳⴰⵔⵜ ⴰⴷ ⴰⵛⴽⵓ ⵜⵍⵍⴰ ⴷ ⵢⴰⵜ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵍⵍⵉ ⵜ ⵏⵏ ⵉⴽⴽⴰⵏ ⵜⵉⵡⵉ ⵜⴰⴽⵓⵙⵜ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⴳ 2015 .

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 20 ⴱⵕⴰⵢⵕ 2017

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.