Maghreb Arab Press

ⵜⴰⴱⵔⵣⴰ ⵜⵉⴼⵔⵉⵇⵉⵜ ⵏ ⵍⵊⵉⴷⵓ ⴳ ⵜⵓⵏⵙ: ⵜⵉⵡⵉ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ ⵏ ⵍⵊⵉⴷⵓ 10 ⵜⵉⵎⴰⴷⴰⵢⵏ ⴷ ⴰⵏⵙⴰ ⵡⵉⵙⵙ ⴽⵕⴰⴹ

ⵜⵓⵏⵙ  -  
ⵜⴽⵎⵎⵍ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ ⵏ ⵍⵊⵉⴷⵓ (ⵉⵔⴳⴰⵣⵏ ⴷ ⵜⵎⵖⴰⵕⵉⵏ) ⵜⴰⴷⵔⴰⵡⵜ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵜⴱⵔⵣⴰ ⵏ ⵍⵊⵉⴷⵓ ⵍⵍⵉ ⵜⵙⵏⵓⴱⴳ ⵜⵓⵏⵙ, ⵍⵍⵉⵖ ⵜⵉⵡⵉ 10 ⵜⵉⵎⴰⴷⴰⵢⵉⵏ ⵍⵍ ⵜ ⵢⵓⵊⵊⴰⵏ ⵢⵓⵊⵊⴰⵏ ⵢⴰⵎⵥ ⴰⵏⵙⴰ ⵡⵉⵙⵙ ⴽⵕⴰⴹ ⴳ ⵜⴱⵔⵣⴰ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵜⴰⵜⵓⵏⵙⵉⵜ ⵍⵍⵉ ⵢⵓⵎⵥⵏ ⴰⵏⵙⴰ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⴷ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵜⴷⴷⵣⴰⵢⵔⵉⵜ ⵍⵍⵉ ⵢⵉⵡⵉⵏ ⴰⵏⵙⴰ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵉⵏ.
ⵜⴰⴱⵔⵣⴰ ⵜⵉⴼⵔⵉⵇⵉⵜ ⵏ ⵍⵊⵉⴷⵓ ⴳ ⵜⵓⵏⵙ: ⵜⵉⵡⵉ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ ⵏ ⵍⵊⵉⴷⵓ 10 ⵜⵉⵎⴰⴷⴰⵢⵏ ⴷ ⴰⵏⵙⴰ ⵡⵉⵙⵙ ⴽⵕⴰⴹ
16 ⵉⴱⵔⵉⵔ  2018

ⴳ ⵉⵎⵃⵉⵣⵡⵔⵏ ⴰⴷ ⵍⵍⵉ ⵢⴽⵛⵎⵏ ⴳ ⵜⴽⵍⵉⵜ ⵉⵣⵡⴰⵔⵏ ⵙ ⵓⵖⴰⵡⴰ ⵏ ⵜⴱⵔⴰⵣⵉⵏ ⵜⵉⴼⵔⵉⵇⵉⵏ ⴷ ⵎⴰ ⵔⴰⴷ ⵉⴽⵛⵎ ⵙ ⵜⵉⵙⵓⵔⴰⵔⵏ ⵜⵓⵍⴰⵎⴱⵉⵢⵏ ⴰⴷ ⵢⵓⵛⴽⴰⵏ ⴳ ⵟⵓⴽⵢⵓ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2020, ⵜⵉⵡⵉ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⵍⵍⵉⵖ ⵍⵍⴰⵏ 17 ⵉⵎⴰⵏⵓⵏ ⴷ ⵜⵉⵎⴰⵏⵓⵏⵉⵏ, ⴽⴽⵓⵥ ⵏ ⵜⵉⵎⴰⴷⴰⵢⵏ ⵏ ⵓⵔⵖ ⴷ ⴽⵕⴰⴹ ⵜⵉⵥⵕⴼⵉⵏ ⴷ ⴽⵕⴰⴹ ⵜⵉⴱⵕⵓⵏⵣⵉⵏ.

ⵉⵡⵉⵏ ⵜⴰⵎⴰⴷⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⵔⵖ ⴼⴰⵟⵉⵎⴰ ⵣⵣⵀⵕⴰ ⵍⵇⵕⵛⵉ (ⴰⵙⵜⴰⵍ ⵏ ⴷⴷⵓ ⵏ 52 ⴽⵉⵍⵓⴳⵕⴰⵎ), ⴷ ⵄⵉⵚⴰⵎ ⴱⴰⵙⵙⵓ (ⴰⵙⵜⴰⵍ ⵏ ⴷⴷⵓ 60 ⴽⵉⵍⵓⴳⵕⴰⵎ) ⴷ ⵙⵓⵎⵢⵢⴰ ⵉⵕⴰⵡⵉ (ⴷⴷⵓ ⵏ 57 ⴽⵉⵍⵓⴳⵕⴰⵎ), ⴷ ⴰⵙⵎⴰ ⵏⵢⴰⵏⴳ (ⴷⴷⵓ ⵏ 70 ⴽⵉⵍⵓⴳⵕⴰⵎ).

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 16 ⵉⴱⵔⵉⵔ  2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.