Maghreb Arab Press

ⵜⴰⴱⵔⵣⴰ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ: ⵜⵏⵏⵔⴰ ⵕⵕⴰⵊⴰ ⵓⵍⴰⵎⴱⵉⴽ ⵅⵔⵉⴱⴳⴰ ⵙ 4 - 3 ⴷ ⵜⵓⵎⵥ ⴰⵏⵙⴰ ⵉⵣⵡⴰⵔⵏ

ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ  -  
ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⵏⵢⵓⴳⴰⵔⵜ ⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵏ ⴱⴰⵀⵔⴰ, ⵜⵏⵏⵔⴰ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⵕⵕⴰⵊⴰ ⴳ ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ ⵓⵍⴰⵎⴱⵉⴽ ⵅⵔⵉⴱⴳⴰ ⵙ 4 ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵡⵉⵏ ⵉ 3, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵕⴰⵙ ⴳ ⵓⴷⴷⵉⵙ ⴰⵎⴰⵏⵓⵏ ⵏ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵎⵎⵓⵙ, ⴳ ⵜⵎⵏⵢⵓⴳⴰⵔⵜ ⵏ ⴰⵙⵙ ⵡⵉⵙⵙ 16 ⵏ ⵜⴱⵔⵣⴰ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵏ ⵜⵡⵊⵊⴰ ⵏ ⵓⴹⴰⵕ.
ⵜⴰⴱⵔⵣⴰ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ: ⵜⵏⵏⵔⴰ ⵕⵕⴰⵊⴰ ⵓⵍⴰⵎⴱⵉⴽ ⵅⵔⵉⴱⴳⴰ ⵙ 4 - 3 ⴷ ⵜⵓⵎⵥ ⴰⵏⵙⴰ ⵉⵣⵡⴰⵔⵏ
14 ⴱⵕⴰⵢⵕ 2018

ⵜⴰⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⵅⵔⵉⴱⴳⴰ ⴰⴷ ⵉⴱⴷⴰⵏ ⵉⵙⵙⵓⵏ ⴳ ⵜⵎⵏⵢⵓⴳⴰⵔⵜ ⴰⴷ, ⵙ ⵉⴹⴰⵕⵏ ⵏ ⴰⴷⴰⵎ ⵏⴼⴼⴰⵜⵉ (ⵜⵓⵙⴷⵉⴷⵜ ⵜⵉⵙⵙ 28) ⴷ ⵏ ⵣⵓⵀⵉⵔ ⵓⵛⵛⵏ (ⵜⵓⵙⴷⵉⴷⵜ ⵜⵉⵙⵙ 47). ⵎⴰⵛⵛ ⵜⵥⴹⴰⵕ ⵔⵔⴰⵊⴰ ⴰⴷ ⵜⵙⵙⵉⴽⵙⵉⵍ ⵙ ⵜⵉⵎⵙⵙⵡⵉⵜ ⵏ ⵎⵓⵃⵙⵉⵏ ⵢⴰⵊⵓⵕ (50) ⴷ ⵍⵉⵎⴰ ⵎⴰⴱⵉⴷⵉ (55).

ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵖⵉⴽⴰⵏⵏ, ⵉⵙⵙⴰ ⵢⴰⵊⵓⵕ ⵜⵉⵎⵙⵙⵡⵉⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⴽⵕⴰⴹ ⵏ ⵕⵕⴰⵊⴰ, ⵉⴹⴼⴰⵕ ⵜ ⵓⵛⵛⵏ ⵍⵍⵉ ⵉⵙⵙⵉⴽⵙⵉⵍⵏ ⵉ ⵅⵔⵉⴱⴳⴰ ⴳ ⵜⵓⵙⴷⵉⴷⵜ ⵜⵉⵙⵙ 87.

ⵍⵍⵉⵖ ⵜⵇⵕⵕⴱ ⴰⴷ ⵜⵎⵎⴰ ⵜⵔⵏⵏⴰⵡⵜ ⴰⴷ ⵙ ⵉⵙⵙⵉⴽⵙⵉⵍ, ⵉⵙⵙⴰ ⵡⵔⴳⴰⵣ ⵏ ⵜⵔⵏⵏⴰⵡⵜ, ⵎⵓⵃⵙⵉⵏ ⵢⴰⵊⵓⵕ, ⵜⵉⵎⵙⵙⵡⵉⵜ ⵏ ⵜⵔⵏⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵕⵕⴰⵊⴰ ⴳ ⵜⵓⵙⴷⵉⴷⵜⵜⵉⵙⵙ 93.

ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵜⵔⵏⵏⴰⵡⵜ ⴰⴷ, ⵜⵓⵎⵥ ⵕⵕⴰⵊⴰ ⴰⵏⵙⴰ ⵉⵣⵡⴰⵔⵏ ⴳ ⵜⴱⵔⵣⴰ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵙ 31 ⵜⵉⵏⵇⵇⵉⴹⵏ, ⵜⵓⵊⵊⴰ ⵍⵃⴰⵙⴰⵏⵢⵢⴰ ⵏ ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ ⴳ ⵓⵏⵙⴰ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵉⵏ.

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 14 ⴱⵕⴰⵢⵕ 2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.