Maghreb Arab Press

ⵜⴰⴱⵔⵣⴰ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ: ⵜⵏⵏⵔⴰ ⵕⵕⴰⵊⴰ ⵍⵡⵉⴷⴰⴷ ⵙ 2 - 1

ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ  -  
ⵜⵉⵡⵉ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⵕⵕⴰⵊⴰ ⵏ ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ ⴷⴷⵉⵔⴱⵉ ⴰⴱⵉⴹⴰⵡⵉ ⵡⵉⵙⵙ 123 ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵍⵍⵉⵖ ⵜⵏⵏⵔⴰ ⵍⵡⵉⴷⴰⴷ ⵙ 2 - 1, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ ⴳ ⵓⴷⴷⵉⵙ ⴰⵎⴰⵏⵓⵏ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵎⵎⵓⵙ, ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⵎⵏⵢⵓⴳⴰⵔⵜ ⵏ ⴰⵙⵙ ⵡⵉⵙⵙ 10 ⵏ ⵜⴱⵔⵣⴰ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵏ ⵜⵡⵊⵊⴰ ⵏ ⵓⴹⴰⵕ.
ⵜⴰⴱⵔⵣⴰ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ: ⵜⵏⵏⵔⴰ ⵕⵕⴰⵊⴰ ⵍⵡⵉⴷⴰⴷ ⵙ 2 - 1
10 ⴱⵕⴰⵢⵕ 2018

ⵉⵙⵙⵓ ⵡⵏⵎⵣⴰⵖ ⴰⵕⴰⵊⴰⵡⵉ ⵄⵓⵎⴰⵕ ⴱⵓⵟⵢⵢⴱ ⵜⵉⵎⵙⵙⵡⵉⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⴳ ⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵜⵓⵙⴷⵉⴷⵜ ⵜⵉⵙⵙ 20, ⴷⴰⵜ ⴰⴷ ⵉⵙⵙⵉⴽⵙⵉⵍ ⵎⵓⵃⵙⵉⵏ ⵢⴰⵊⵓⵕ ⵉ ⵢⵔⴳⴰⵣⵏ ⵏ ⵅⵡⴰⵏ ⴽⴰⵕⵍⵓⵚ ⴳⴰⵔⵉⴷⵓ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵉⵢⵜⵉ ⵙ ⵜⵉⴷⵜ ⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵏ ⴳ ⵜⵓⵙⴷⵉⴷⵜ ⵜⵉⵙⵙ 33.

ⵍⵍⵉⵖ ⵇⵇⴰⵎⴰⵏ ⴽⵕⴰⴹ ⵏ ⵜⵉⵙⴷⵉⴷⵏ ⵉ ⵜⵎⵏⵢⵓⴳⴰⵔⵜ ⴰⴷ ⵜⵎⵎⴰ, ⵉⵙⵙⴰ ⴱⴰⴷⵔ ⴱⴰⵏⵓⵏ ⵜⵉⵎⵙⵙⵡⵉⵜ ⵏ ⵜⵔⵏⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵕⵕⴰⵊⴰ ⵙ ⵢⴰⵜ ⵜⵉⵢⵜⵉ ⵏ ⵓⴳⴰⵢⵢⵓ ⵉⴼⵓⵍⴽⵉⵏ.

ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵜⵉⵎⵙⵙⵡⵉⵜ ⴰⴷ, ⵜⵓⵎⵥ ⵕⵕⴰⵊⴰ ⴰⵏⵙⴰ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵉⵏ ⵙ 28 ⵜⵏⵇⵇⵉⴹⵜ, ⵙ ⵢⴰⵜ ⵜⵏⵇⵇⵉⴹⵜ ⴳ ⵜⵉⵖⵔⴷⵉⵏ ⵏ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⵜⴱⵔⵣⴰ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ, ⵍⵃⴰⵙⴰⵏⵢⵢⴰ ⵏ ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ.

ⴰⵎⵎⴰ ⵍⵡⵉⴷⴰⴷ, ⵜⵍⵍⴰ ⴳ ⵓⵏⵙⴰ ⵡⵉⵙⵙ 12, ⵜⴰⵎⴰ ⵏ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⵓⵍⴰⵎⴱⵉⴽ ⵅⵔⵉⴱⴳⴰ.

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 11 ⴱⵕⴰⵢⵕ 2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.