Maghreb Arab Press

News
ⴰⵙⵉⵎⵡⴰⵙ  16  ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ  2018   |   13:27

ⵜⴰⴱⵔⵣⴰ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⴳ ⴽⴰⵔⴰⵟⵉ ⴳ ⴽⵉⴳⴰⵍⵉ 2018 : ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴳ ⴰⵏⵙⴰ ⵡⵉⵙⵙ 3 ⴳ ⵙⴰ ⵏ ⵜⵎⴰⴷⴰⵢⵉⵏ ⵍⵍⵉⵖ ⵍⵍⴰⵏ ⴳⵉⵙ ⵢⴰⵏ ⵏ ⵓⵔⵖ

ⴽⵉⴳⴰⵍⵉ  -  
ⵍⴽⵎⵏ ⵉⵏⴱⵔⴰⵣⵏ ⵉⵎⵖⴰⴱⵢⵉⵏ ⴳ ⵜⵓⵏⵏⵓⵏⵜ ⵏ ⵍⴽⴰⵔⴰⵟⵉ ⴰⴷ ⵉⵡⵉⵏ ⴰⵏⵙⴰ ⵡⵉⵙⵙ ⴽⵕⴰⴹ ⴳ ⴰⵏⵎⴰⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⵜⴰⵢ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⴱⵔⵣⵏ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⴳ ⵍⴽⴰⵔⴰⵜⵉ ⵏ ⵉⵎⵇⵔⴰⵏ ⴷ ⵉⵎⵣⵢⴰⵏ ⴳ ⵢⵉⵡⵉⵏ 7 ⵜⵎⴰⴷⴰⵢⵉⵏ (ⵢⴰⵏ ⵏ ⵓⵔⵖ ⴷ 4 ⴰⵥⵕⴼ ⴷ 2 ⴱⵔⵓⵏⵣ) ⴳ ⵜⴱⵔⵣⵏ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⵜⵉⵎⴳⴳⵓⵔⴰ ⴳ ⴽⴰⵔⴰⵜⵉ ⵍⵍⵉ ⵢⵜⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⴰⵔ 2 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ ⴳ ⴽⵉⴳⴰⵍⵉ ⵜⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⵏ ⵕⵡⴰⵏⴹⴰ.
ⵜⴰⴱⵔⵣⴰ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⴳ ⴽⴰⵔⴰⵟⵉ ⴳ ⴽⵉⴳⴰⵍⵉ 2018 : ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴳ ⴰⵏⵙⴰ ⵡⵉⵙⵙ 3 ⴳ ⵙⴰ ⵏ ⵜⵎⴰⴷⴰⵢⵉⵏ ⵍⵍⵉⵖ ⵍⵍⴰⵏ ⴳⵉⵙ ⵢⴰⵏ ⵏ ⵓⵔⵖ
05 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ 2018

ⵢⵉⵡⵉ ⵜⴰⵎⴰⴷⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⵔⵖ ⵄⴱⴷ ⵙⵍⴰⵎ ⵍⵎⴽⵏⴰⵙⵉ « ⴰⵙⵜⴰⵍ ⴰⴷⴷⵓ ⵏ 60 ⴽⵉⵍⵓⴳⵔⴰⵎ » ⴷ ⵢⵡⵉⵏ ⵜⵎⴰⴷⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵓⵥⵕⴼ ⴽⴽⵓⵣ  ⵄⴰⵉⵛⴰ ⵙⵙⴰⵢⵃ (ⴷⴷⵓ ⵏ 50 ⴽⵉⵍⵉⴳⵔⴰⵎ) ⴷ ⵅⴰⵡⵍⴰ ⵓⵃⵎⴰⴷ (ⴷⴷⵓ ⵏ 55 ⴽⵉⵍⵓⴳⵔⴰⵎ) ⴷ ⵉⴱⵜⵉⵙⴰⵎ ⵙⴰⴷⵉⵏⵉ (ⴷⴷⵓ ⵏ 60 ⴽⵉⵍⵓⴳⵔⴰⵎ) ⴷ ⵙⴰⵏⴰⴰ ⴰⴽⵍⵎⴰⵎ ⴳ ⴽⴰⵟⴰ.

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 05 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ 2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.