Maghreb Arab Press

News
Wednesday  20  ⵢⵓⵏⵢⵓ  2018   |   17:57

ⵜⴰⴱⵔⵣⴰ ⵏ ⴰⴼⵔⵉⵇⵉⴰ ⵏ ⵜⵉⵎⵜⵜⵉⵏ ⵜⵉⴷⵖⵔⴰⵏⵉⵏ : ⵜⴰⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ ⵎⵏⵉⴷⵜⴰⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⵎⵉⵙⵕⴰ

ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  
ⵔⴰⴷ ⵉⵓⵔⴰⵔ ⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⴰⵙⵉⵎⵡⴰⵙ ⴳ ⵓⴱⴰⵔⴰⵣ ⵏ ⴰⵎⵉⵔ ⵎⴻⵍⴰⵉ ⵄⴰⴱⴷⵍⵍⴰⵀ ⵜⴰⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⵜⵉⵎⵜⵜⵉ ⵏ ⵎⵉⵙⵕⴰ .
ⵜⴰⴱⵔⵣⴰ ⵏ ⴰⴼⵔⵉⵇⵉⴰ ⵏ ⵜⵉⵎⵜⵜⵉⵏ ⵜⵉⴷⵖⵔⴰⵏⵉⵏ : ⵜⴰⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ ⵎⵏⵉⴷⵜⴰⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⵎⵉⵙⵕⴰ
16 ⵖⵓⵛⵜ 2017

ⵓⵔⴰⵔ ⵏ ⵜⴰⵎⵏⵢⵓⴳⴰⵔⵜ ⵏ ⵜⴰⵎⴳⴳⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⵜⴰⴽⵓⵙⵜ ⵏ ⴰⴼⵔⵉⵇⵉⴰ ⵜⵉⵎⵜⵜⵉⵏ ⵜⵉⴰⴷⵖⵔⴰⵏⵉⵏ ⴰⵣⵔⵔⵓⵢ ⵏ ⴽⵉⵏⵉⴰ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2018.
 

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 16 ⵖⵓⵛⵜ 2017

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.