Maghreb Arab Press

News
ⴰⵙⵉⵎⵡⴰⵙ  16  ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ  2018   |   12:33

ⵜⴰⴱⵔⴰⵣⴰ ⵏ ⵀⵓⵍⴰⵏⴹⴰ ..ⵢⵉⵡⵉ ⵃⴰⴽⵉⵎ ⵣⵢⵢⴰⵛ ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⵎⵓⵔⴰⵔ ⴰⵎⵓⴼⴰⵢ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ

ⴰⵎⵙⵜⵉⵔⴷⴰⵎ  -  
ⵢⵉⵡⵉ ⵡⵎⵓⵔⴰⵔ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵃⴰⴽⵉⵎ ⵣⵢⵢⴰⵛ, ⵉⴹⵍⵍⵉ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ, ⴳ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵉⵏ ⴳ ⴰⵖⴰⵔⴰⵙ ⵏ ⵜⴰⴽⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⴹⴰⵕ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 2016, ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⵎⵓⵔⴰⵔ ⴰⵎⵓⴼⴰⵢ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴳ ⵜⴰⴱⵔⴰⵣⴰ ⵏ ⵀⵓⵍⴰⵏⴹⴰ.
ⵜⴰⴱⵔⴰⵣⴰ ⵏ ⵀⵓⵍⴰⵏⴹⴰ ..ⵢⵉⵡⵉ ⵃⴰⴽⵉⵎ ⵣⵢⵢⴰⵛ ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⵎⵓⵔⴰⵔ ⴰⵎⵓⴼⴰⵢ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ
04 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ 2018

ⵢⵓⵎⵣ ⵣⵢⵢⴰⵛ, ⵍⵍⵉ ⵢⵎⴰⵏⵏ ⴷ ⵉⵎⴰ ⵏⵏⵙ, ⵉⴱⵓⵔⴽⵙⵏ ⵏ ⵓⵔⵖ ⴳ ⵜⴰⴼⵓⴽⵍⴰ ⵜⵎⵙⴳⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵉⴽⴽⵉⵏ ⵏ ⵜⵙⵎⵖⵓⵔⵉⵏ ⴷ ⵉⴼⴽⴰ ⵜⵙⵎⵖⵔⵜ ⵉ ⵜⴰⵡⵊⴰ ⵏⵏⵙ ⵍⵍⵉⵖ  ⵜⵏⵏⴰⵍ  ⴳ ⵜⵎⵖⵍⴰⵍ .

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 04 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ 2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.