Maghreb Arab Press

News
Wednesday  20  ⵢⵓⵏⵢⵓ  2018   |   18:02

ⵚⵅⵉⵕⴰⵜ.. ⵜⴱⴷⴰ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵜ ⵅⴼ ⵜⵛⴰⵎⵎⴰ ⵏ ⵓⴹⴰⵕ ⴳ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ

ⵚⵅⵉⵕⴰⵜ  -  
ⵜⴱⴷⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ ⴳ ⵚⵅⵉⵕⴰⵜ, ⵜⵉⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵜ ⵅⴼ ⵜⵛⴰⵎⵎⴰ ⵏ ⵓⴹⴰⵕ ⴳ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ, ⵙ ⵜⵎⴷⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵛⴰⵢⴳⴰⵏ ⵏ ⵉⵡⵔⵉⴽⵏ ⵏⵏⴰ ⴷ ⵢⵓⵛⴽⴰⵏ ⴳ ⵎⵏⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ, ⴳ ⵉⵍⵍⴰ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵛⴰⵎⵎⴰ ⵏ ⵓⴹⴰⵕ, ⵊⵢⴰⵏⵉ ⴰⵏⴼⴰⵜⵉⵏⵓ, ⴷ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⵏ ⵜⵛⴰⵎⵎⴰ ⵏ ⵓⴹⴰⵕ ⴰⵃⵎⴰⴷ ⴰⵃⵎⴰⴷ.
ⵚⵅⵉⵕⴰⵜ.. ⵜⴱⴷⴰ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵜ ⵅⴼ ⵜⵛⴰⵎⵎⴰ ⵏ ⵓⴹⴰⵕ ⴳ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ
18 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ 2017

ⴷ ⵜⵥⵍⵉ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⴰⴷ ⵙ ⵜⴱⵔⴰⵜ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⵏⵏⴰ ⵢⵓⵣⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⴰⴷ ⵜ ⵉⵏⵚⵕ ⵕⴱⴱⵉ ⵉ ⵢⵎⴷⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵜ ⵏⵏⴰ ⵜⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵢⵜ ⵏ ⵜⵛⴰⵎⵎⴰ ⵏ ⵓⴹⴰⵕ ⴷ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⵏ ⵜⵛⴰⵎⵎⴰ ⵏ ⵓⴹⴰⵕ ⴳ ⵚⵅⵉⵕⴰⵜ ⴷⴷⵓ ⵜⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵏ « ⵜⴰⵛⴰⵎⵎⴰ ⵏ ⵓⴹⴰⵕ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⵜⴳⴰ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵜ ⵏⵏⵖ ».

ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⴰⴷ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵉⵖⵔⴰⵜ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⵄⵓⵔⵎⴰ ⴷ ⵜⵓⵏⵏⵓⵏⵜ, ⵎⴰⵙⵙ ⵕⴰⵛⵉⴷ ⵟⵟⴰⵍⴱⵉ ⵍⵄⴰⵍⴰⵎⵉ.

ⴳ ⵜⴱⵔⴰⵜ ⴰⴷ ⵉⵏⵏⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⴰⴷⵜ ⵉⵏⵚⵕ ⵕⴱⴱⵉ ⵎⴰⵙ ⵉⵙⵙⵓⵙⵎⵜ ⵛⵉⴳⴰⵏ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵏ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⴰⴷ ⵉⵖⵓⴷⴰⵏ, ⵏⴰ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵣⵎⵣⵣⵓ ⵏ ⵓⵎⴹⴰⴽⴰⵕ ⴷ ⵓⵎⵔⴰⵔⴰ ⵏ ⵡⴰⵡⴰⵍ ⵅⴼ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷ ⵏ ⵜⴰⵛⴰⵎⵎⴰ ⵏ ⵓⴹⴰⵕ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ, ⴷ ⵜⵎⵔⵏⵉⵡⵜ ⵏⵏⵙ, ⴷ ⵜⵎⵓⵔⴽⵉⵙⵉⵏ ⵏⵏⵙ, ⴷ ⵙⵉⵡⵍⵏ ⵅⴼ ⵓⵙⵡⴰⵍⴰ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵜⵓⵚⴽⴰ ⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵜ ⵉⵛⵛⴰⵔⵏ ⵏⴰ ⵎⵉ ⵢⴳⴰ ⵓⵡⵜⵜⴰⵙ ⵏⵏⵙ ⵜⴰⵏⴽⵔⴰ ⵙ ⵜⴰⵛⴰⵎⵎⴰ ⵏ ⵓⴹⴰⵕ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ.

ⴷ ⵉⵔⵏⴰ ⵉⵏⵏⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⴰⵙ « ⵜⵉⴽⴽⵉ ⵏ ⵢⵉⵡⵉⵣ ⵏⵏⵙ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵢⵓⵛⴽⴰⴷ ⵎⴰⵛⵉ ⵖⴰⵙ ⵙ ⵅⴼ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⵖⵓⵕ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⴳ ⵡⵓⵍⵍ ⵏⵏⵖ, ⵎⴰⵛ ⵓⵍⴰ ⵙ ⵜⵓⵇⵇⵏⴰ ⵏ ⵜⵉⴷⴷⵓⴽⵍⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⵏⵏⴰⵖ ⵉⵛⵛⴰⵕⵏ ⴷ ⵓⴳⴷⵓⴷ ⵏⵏⵙ, ⴷ ⵓⵍⴰ ⵎⴰⵙ ⵏⵓⵎⵏ ⵏⵉⵙⵉⵏ ⵉⴷ ⵉⵎⴰⵍ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⵉⵍⵍⴰ ⴳ ⵓⴼⵓⵙ ⵏ ⵉⵄⵔⵔⵉⵎⵏ ⵏⵏⵙ ».

ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⴰⴷ, ⵉⵏⵏⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⵎⴰⵙ ⴰⴳⵍⴰ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⵉⵍⵍⴰ ⴳ ⵉⵄⵔⵔⵉⵎⵏ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵜⵉⵣⵡⵓⵔⵉ, ⵉⵙⵎⴷⵢⴰⵏ ⵜⵓⵍⵓⵜ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ ⵏⵏⵙ, ⴷ ⵏⵏⴰ ⴳ ⵏⵓⵎⵏ ⵙ ⵜⵣⵣⵉⴹⵕⴰ ⵏⵏⵙ ⴷⴳ ⵜⵓⴳⴳⵯⴰⵣ ⵏⵏⵙ ⵃⵎⴰ ⴷ ⵜⵉⵍⵉ ⵜⵎⵔⵏⵉⵡⵜ ⴷ ⵜⵉⴳⵎⵉ ⵉ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ.

ⵉⵙⴷⴷⵉ ⵙⵓⵍ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⴰⴷ ⵜ ⵉⵏⵚⵕ ⵕⴱⴱⵉ ⵢⴰⵜ ⵜⴱⵔⴰⵜ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⵉ ⵢⵎⴷⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵜ ⵎⴰⵙ ⵜⴰⵎⵔⵏⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵓⵏⵏⵓⵏⵜ, ⵙⵍⴰⵡⵏ ⴰⴽⴽⵯ, ⵜⴰⵛⴰⵎⵎⴰ ⵏ ⵓⴹⴰⵕ, ⵉⴳⴰ ⵙⴳ ⴱⵓⴳⵊⴷⵉ ⵏ ⵜⵉⴳⵎⵉ ⵏ ⵉⵄⵔⵔⵉⵎⵏ, ⴷ ⵓⵙⵉⴷⴼ ⵏⵏⵙⵏ ⴳ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵓⴳⴰⵔⵓ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ ⴷ ⵓⴷⵎⵙⴰⵏ ⴷ ⵎⴰⵢⴳⴰⵜ ⵉⴳⵔ.
 

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 18 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ 2017

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.