Maghreb Arab Press

ⵚⵅⵉⵕⴰⵜ.. ⵍⴱⴷⵓ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵡⵉⵙⵙ 27 ⵏ ⵜⴽⵓⵏⴼⵉⴷⵉⵔⴰⵍⵉⵢⵜ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⵏ ⵜⵓⵏⵏⵓⵏⵜ ⵏ ⵜⵔⵓⵔⴰ

ⵚⵅⵉⵕⴰⵜ  -  
ⵉⴱⴷⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ ⴳ ⵚⵅⵉⵔⴰⵜ, ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵡⵉⵙⵙ 27 ⵏ ⵜⴽⵓⵏⴼⵉⴷⵉⵔⴰⵍⵉⵢⵜ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵏⵏⵓⵏⵜ ⵏ ⵜⵔⵓⵔⴰ ⵙ ⵜⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⵎⵉⴷⴷⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ, ⵏⵉⴳ ⵉⵍⵍⴰ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵓⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⵜⵓⵏⵏⵓⵏⵜ ⵏ ⵜⵔⵓⵔⴰ ⵙⵉⴱⴰⵙⵜⵢⴰⵏ ⴽⵓ , ⴷ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⴰⴽⵓⵏⴼⵉⴷⵔⵍⵉⵜ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⵃⵎⴰⴷⴰ ⴽⴰⵍⴽⴰⴱⴰ ⵎⴰⵍⴱⵓⵎ.
ⵚⵅⵉⵕⴰⵜ.. ⵍⴱⴷⵓ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵡⵉⵙⵙ 27 ⵏ ⵜⴽⵓⵏⴼⵉⴷⵉⵔⴰⵍⵉⵢⵜ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⵏ ⵜⵓⵏⵏⵓⵏⵜ ⵏ ⵜⵔⵓⵔⴰ
09 ⴽⵜⵓⴱⵔ 2017

ⵜⵥⵍⵉ ⵜⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵓⵔⵥⵥⵓⵎ ⵙ ⵜⴱⵔⵉⵜ ⵏⵏⴰ ⵢⵓⵣⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⴰⴷ ⵉⵏⵚⵕ ⵕⴱⴱⵉ ⵏⵏⴰ ⵉⵖⵔⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴱⴷ ⵍⵍⴰⵟⵉⴼ ⵎⴰⵏⵓⵏⵉ, ⴰⵎⵛⵛⵉⵡⵕ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴳⵍⵍⵉⴷ, ⵉ ⵜⵎⵙⵉⴱⵜ ⵜⴰⵅⴰⵜⴰⵔⵜ ⵏ ⵓⵔⴰⵔ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ , ⵉⵜⵜⵓⵙⵓⴷⵙⵏ ⵙ ⵢⵉⵡⵉⵣ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⴰⴷ ⵉⵏⵚⵕ ⵕⴱⴱⵉ.

ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴷⵖ, ⵏⵏⴰ ⵜⵙⵓⴷⵙ ⵜⴽⵓⵏⴼⵉⴷⵉⵔⴰⵍⵉⵜ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⴳ ⵙⵉⵏ ⵡⵓⵙⵙⴰⵏ, ⵙ ⵜⴷⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵉⵙⵎⴷⵢⴰⵜⵏ ⵏ 54 ⵏ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢ , ⵙ ⵓⵙⵏⵙⵉ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵏ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⴰⵎⵏⵥⴰⵡ, ⴷ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵉⵖⴰⵡⵍ ⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵏ ⴰⵙⵙⵎⵖⵔ ⵏ ⵜⵓⵏⵏⵓⵏⵜ ⵏ ⵓⵔⴰⵔ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵉⵢⴰ.

ⵙ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⴷⵖ, ⵉⵖⵜⵙ ⴰⴷ ⵉⵜⵜⵓⵙⵓⴷⵙ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⴼⵉⵉⵔ ⴰⴷ ⵉⵜⵜⵓⵙⵓⴷⵙⵏ ⴳ ⴷⴰⴽⴰⵔ (ⵜⴰⴽⵓⵏⴼⴷⵔⵍⵉⵜ ⵉⴼⵔⵉⵇⵉ ⵏ ⵓⵔⴰⵔ) ⴳ 1 ⵖⵓⵛⵜ ⵉⵣⵔⵉⵏ ⴳ ⵍⵓⵏⴹⵓⵏ, ⵏ ⵜⴰⵡⴰⵍⴰ 51 ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵜⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵓⵏⵏⵓⵏⵜ ⵏ ⵜⵔⵓⵔⴰ.

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 09 ⴽⵜⵓⴱⵔ 2017

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.