Maghreb Arab Press

ⵔⴰⴷ ⵉⴱⴷⵓ ⵕⴰⵍⵉ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ 2018 ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ ⴰⴷ ⵙⴳ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⴼⴰⵙ

ⴼⴰⵙ  -  
ⵔⴰⴷ ⵉⴱⴷⵓ ⵕⴰⵍⵉ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ 2018 ⵙⴳ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⴼⴰⵙ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ ⴰⴷ, ⵎⴰ ⵢⴰⴷ ⵏⵏⴰⵏ ⵉⵎⵙⵓⴷⵙⵏ.
ⵔⴰⴷ ⵉⴱⴷⵓ ⵕⴰⵍⵉ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ 2018 ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ ⴰⴷ ⵙⴳ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⴼⴰⵙ
03 ⴽⵜⵓⴱⵔ 2018

ⵏⵏⴰⵏ ⵙⵓⵍ ⵉⵎⵙⵓⴷⵙⵏ ⴳ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵏⵖⵎⴰⵙ, ⵉⴹ ⵍⵍⵉ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ, ⴳ ⵜⵎⴰⵣⵓⵏⵜ ⵜⴰⵎⴰⵙⵙⵏⵜ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ, ⵎⴰⵙ ⴰⵎⵃⵣⴰⵡ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⴰⴷ, ⵍⵍⵉ ⵔⴰⴷ ⵉⵔⵏⵓ ⴰⵔ 9 ⴽⵟⵓⴱⵕ ⴰⴷ, ⵔⴰⴷ ⵉⵙⵙⵏ ⵜⴰⴷⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵍⴰⵃⵡⴰⵍ ⵏ 150 ⴰⵎⵃⵉⵣⵡⵔ, ⵔⴰⴷ ⵉⴱⴷⵓ ⵙⴳ ⴼⴰⵙ ⴰⵔ ⴰⵔⴼⵓⴷ, ⴷⴰⵜ ⴰⴷ ⵉⴷⵡⴰⵍ ⵙ ⴼⴰⵙ.

ⵔⴰⴷ ⵎⵃⵉⵣⵡⵔⵏ ⴳ ⵕⴰⵍⵉ ⵢⴰⴷ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵉⵏⴱⵔⴰⵣⵏ ⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵏ ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ, ⵍⵍⴰ ⴳⵉⵜⵙⵏ ⴰⵇⴰⵟⴰⵕⵉ ⵏⴰⵚⵕ ⵄⴰⵟⵟⵉⵢⵢⴰ ⴷ ⴰⵏⴱⵔⴰⵣ ⴰⵚⴱⵍⵢⵓⵏⵉ ⴽⴰⵕⵍⵓⵚ ⵙⴰⵏⵣ ⴷ ⴰⴼⵕⴰⵚⴰⵡⵉ ⵙⵜⵉⴼⴰⵏ ⴱⵉⵜⵔ ⵀⴰⵏⵙⵍ.

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 03 ⴽⵜⵓⴱⵔ 2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.