Maghreb Arab Press

News
ⴰⵙⵉⵎⵡⴰⵙ  16  ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ  2018   |   12:31

ⵍⵎⵓⵏⴷⵢⴰⵍ 2018 (ⴰⴳⵔⴰⵡ 8 /ⵜⴰⵡⴰⵍⴰ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ): ⵜⵉⵡⵉ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⵙⵉⵏⵉⴳⴰⵍ ⵜⴰⵔⵏⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⴳ ⵓⵎⵏⵥⴰⵡ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⴷⴰⵜ ⵏ ⴱⵓⵍⴰⵏⴷⴰ ⵙ 2-1

ⵎⵓⵚⴽⵓ  -  
ⵜⵉⵡⵉⴷ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⵙⵉⵏⵉⴳⴰⵍ ⵢⵉⵡⵉⵏ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⴳ ⵓⵎⵏⵥⴰⵡ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⴳ ⵍⵎⵓⵏⴷⵢⴰⵍ ⵏ ⵔⵓⵙⵢⴰ, ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵍⵍⵉⵖ ⵜⵏⵏⵔⴰ ⴱⵓⵍⴰⵏⴷⵉ ⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵉⵡⵉⵏ ⴳ ⵜⴰⵎⵏⵢⵓⴳⴰⵔⵜ ⵍⵍⵉ ⵜⵏ ⵉⵙⵎⴰⵏⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ ⴳ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⵏ ⵓⴱⴰⵔⴰⵣ ⵏ "ⴰⵜⵔⵉⴽⵜ ⴰⵔⵉⵏⴰ" ⴳ ⵎⵓⵚⴽⵓ, ⴳ ⵉⵎⵃⵄⵣⵡⵔⵏ ⵏ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⴳ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵡⵉⵙⵙ ⵜⴰⵎ.
ⵍⵎⵓⵏⴷⵢⴰⵍ 2018 (ⴰⴳⵔⴰⵡ 8 /ⵜⴰⵡⴰⵍⴰ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ): ⵜⵉⵡⵉ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⵙⵉⵏⵉⴳⴰⵍ ⵜⴰⵔⵏⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⴳ ⵓⵎⵏⵥⴰⵡ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⴷⴰⵜ ⵏ ⴱⵓⵍⴰⵏⴷⴰ ⵙ 2-1
19 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2018

ⵙⵎⵏⵉⴷⵏ ⵉ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⵙⵉⵏⵉⴳⴰⵍ ⵜⵢⴰⴳⵓ ⴽⵢⵓⵏⵉⴽ ⵙ ⵢⴰⵏ ⵜⵉⵎⵙⵙⵡⵉⵜ ⵎⴳⴰⵍ ⵜⵉⵙⵉⵙⵡⵉⵜ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵜⵓⵙⴷⵉⴷⵉⵜ 37, ⴳ ⵓⵙⵏⴼⵍ ⵏ ⴰⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵜⴽⵓⵔⵜ, ⴷⴰⵜ ⴰⴷ ⵉⵣⴰⵢⴷ ⵎⴱⴰⵢ ⵏⵢⴰⵏⴳ ⵜⵉⵙⵉⵙⵡⵉⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⵉ ⵢⵣⵎⴰⵡⵏ ⵏ ⵟⵉⵕⴰⵏⴳⴰ ⴳ ⵜⵓⵙⴷⵉⴷⵜ ⵜⵉⵙⵙ 60, ⴷ ⵍⵍⴰ ⵉⵏⴰⵇⵙ ⴳⵔⵉⴳⵓⵔⵣ ⴰⵎⵣⴰⵔⴰⵢ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵓⴽⵎⵎⵍ ⵏ ⵡⴰⴽⵓⴷ ⴰⵙⵍⴳⵏ ⵏ ⵜⵎⵏⵢⵓⴳⴰⵔⵜ ⵙ 4 ⵏ ⵜⵉⵙⴷⵉⴷⵉⵏ.

ⵜⴳⴰ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⵙⵙⵉⵏⵉⴳⴰⵍ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵜⵔⵏⵏⴰⵡⵜ ⴰⴷ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⴳ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵡⵉⵙⵙ ⵜⴰⵎ ⵙ ⴽⵕⴰⴹ ⵏ ⵜⵏⵇⵉⴹⵉⵏ, ⵜⵎⴰⵏ ⴷ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⵊⵊⴰⴱⵓⵏ ⵍⵍⵉ ⵢⵏⵏⵔⴰⵏ ⴳ ⴰⴽⵓⴷ ⴰⴷ ⵏⵉⵜ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⴽⵓⵍⵓⵎⴱⵢⴰ ⵙ ⵙⵉⵏ ⵜⵉⵎⵙⵙⵡⵉⵏ ⵉ ⵢⴰⵏ.

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 19 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.