Maghreb Arab Press

ⵍⵎⵓⵏⴷⵢⴰⵍ ⵏ 2026 : ⵉⵙⴽⵔ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⵎⵣⵣⵉⵣⵍ ⵏ ⵜⵏⴽⴰⴷⵜ ⵏ ⵓⵙⵓⴷⵙ ⵏ ⵜⵎⵙⴰⵔⵜ ⵜⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⴽⵓⵔⵜ ⵙ « ⵜⵉⴷⴰⵜ ⴷ ⵜⵉⵣⵣⵓⵍⴰ ⵜⴰⵏⴰⴼⵍⵍⴰⵜ » (ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵄⴰⵍⴰⵎⵉ)

ⵎⵓⵚⴽⵓ  -  
ⵉⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵃⴼⵉⴹ ⵍⵄⴰⵍⴰⵎⵉ, ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⵏⴽⴰⴷⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵏ ⵓⵙⵏⴱⴳ ⵏ ⵍⵎⵓⵏⴷⵢⴰⵍ ⵏ 2026 ⵏ ⵜⵡⵊⵊⴰ ⵏ ⵓⴹⴰⵕ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ ⴳ ⵎⵓⵚⴽⵓ, ⵎⴰⵙ ⵉⵙⴽⵔ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵢⴰⵏ ⴰⵎⵣⵣⵉⵣⵍ ⵏ ⵜⵏⴽⴰⴷⵜ ⵏ ⵓⵙⵓⴷⵙ ⵏ ⵜⵎⵙⴰⵔⵜ ⵏ ⵜⴽⵓⵔⵜ ⵜⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵜ ⴰⴷ « ⵙ ⵜⵉⴷⴰⵜ ⴷ ⵜⵉⵣⵣⵓⵍⴰ ⵜⴰⵏⴰⴼⵍⵍⴰⵜ ».
ⵍⵎⵓⵏⴷⵢⴰⵍ ⵏ 2026 : ⵉⵙⴽⵔ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⵎⵣⵣⵉⵣⵍ ⵏ ⵜⵏⴽⴰⴷⵜ ⵏ ⵓⵙⵓⴷⵙ ⵏ ⵜⵎⵙⴰⵔⵜ ⵜⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⴽⵓⵔⵜ ⵙ « ⵜⵉⴷⴰⵜ ⴷ ⵜⵉⵣⵣⵓⵍⴰ ⵜⴰⵏⴰⴼⵍⵍⴰⵜ » (ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵄⴰⵍⴰⵎⵉ)
12 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2018

ⵉⴼⵔⴰ ⵢⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵄⴰⵍⴰⵎⵉ ⴳ ⵢⴰⵜ ⵜⵙⴳⵓⵔⵉ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⵏ ⵜⵏⵖⵎⴰⵙⵜ, ⵎⴰⵙ ⴷⴰⵜ 24 ⴰⴽⵓⴷ ⵅⴼ ⵓⵙⵜⴰⵢ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ ⵎⵔⴰ ⴰⴷ ⵜⵜⵓⵙⵜⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵍⵍⵉ ⵔⴰⴷ ⵜⵙⵏⵓⴱⴳ ⵜⴰⴽⵓⵙⵜ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⵏ 2026 , ⵉⵙⴽⵔ ⵓⴽⴰⴱⴰⵕ ⵍⵍⵉ ⵢⵜⵜⵓⵙⵎⴰⴳⵍⵏ ⵙ ⵜⵏⴽⵔⴰ ⵙ ⵓⵙⴷⵔⴰⵡ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵎⵔⴰ ⴰⴷ ⵉⵙⵏⵓⴱⴳ ⴰⵎⵓⵙⵙⵓ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⴰⴷ, ⵜⵉⵙⵎⵓⵏⵉⵏ ⴳ ⵜⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⵜⴰⵔⵓⵙⵉⵜ ⴷ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵏ ⵜⵙⵎⵓⵏⵉⵏ ⵏ ⵜⴽⵓⵔⵜ ⴳ ⴰⵙⵢⴰ ⴷ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⴷ ⵓⵕⵓⴱⴱⴰ, ⴷ ⵉⵙⵙⴱⵖⵔ ⵙⴳ ⵜⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⵓⴳⴳⵯⴰⵔ ⵏ 200 ⵜⴼⵉⴹⵉⵕⴰⵍⵉⵜ ⵏ ⵜⴽⵓⵔⵜ ⵜⵉⵎⵙⵙⵜⴰⵢⵉⵏ ⴳ ⵓⵙⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵍⴼⵉⴼⴰ ⵎⵔⴰ ⴰⴷ ⵉⵎⵎⴰⴳⴳⵯⴰⵔ ⴰⴽⴽⵯ ⵎⴰⴷ ⵉⵥⴹⴰⵕ ⴰⴷ ⴳⵉⵜⵏ ⵉⵎⵎⵉⴳⴳⵉⵔ.

ⵉⵔⵏⵓ ⵢⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵄⴰⵍⴰⵎⵉ ⵎⴰⵙ « ⵔⴰⴷ ⵏⴷⴷⵓ ⵙ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⴼⵉⴼⴰ ⵙ ⴰⴽⴽⵯ ⴰⵚⵚⴰⴱ ⴷ ⵜⵉⵔⴰⵜ ⴷ ⵜⵉⵣⵣⵓⵍⴰ ⵍⵍⵉ ⵙ ⵜⵜⵉⵙⵙⴰⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵙ ⵜⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵜⴰⵅⴰⵜⴰⵔⵜ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ », ⵉⵏⵏⴰ ⵙⵓⵍ ⵎⴰⵙ ⵉⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵏ ⴰⵔ ⴰⴽⴽⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵜⵓⴳⴳⵓⵣ ⵏⵏⵙⵏ ⵎⵔⴰ ⴰⴷ ⵎⵎⵔⵙ ⴳ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵍⵍⵉ ⵢⴰⵜⵏ ⵉⴼⴽⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ.

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 12 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.