Maghreb Arab Press

News
ⴰⵙⵉⵎⵡⴰⵙ  16  ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ  2018   |   12:44

ⵍⵎⵓⵏⴷⵢⴰⵍ ⵏ 2018: ⵜⵏⵏⵔⴰ ⴼⵕⴰⵏⵚⴰ ⴱⵍⵊⵉⴽⴰ ⵙ 1 - 0 ⴷ ⵜⵖⵍⵉ ⵙ ⵜⴰⵎⵏⵢⵓⴳⴰⵔⵜ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ ⵜⵉⵙⵙ ⴽⵕⴰⴹ ⵏ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⵏⵏⵙ

ⵙⴰⵏ ⴱⵉⵜⵉⵔⵙⴱⵓⵔⴳ  -  
ⵜⵏⵏⵔⴰ ⴼⵕⴰⵏⵚⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ ⴳ ⵙⴰⵏ ⴱⵉⵜⵉⵔⵙⴱⵓⵔⴳ, ⴱⵍⵊⵉⴽⴰ ⵙ 1-0 ⴳ ⵜⵎⵏⵢⵓⴳⴰⵔⵜ ⵏ ⵓⵣⴳⵏ ⵏ ⵜⵎⴳⴳⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⵜⴽⵓⵙⵜ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⵏ ⵜⵡⵊⵊⴰ ⵏ ⵓⴹⴰⵕ, ⴷ ⵜⵖⵍⵉ ⴼ ⵖⵉⴽⴽⴰⵏ ⵙ ⵜⴰⵎⵏⵢⵓⴳⴰⵔⵜ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ ⵜⵉⵙⵙ ⴽⵕⴰⴹ ⵏ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⵏⵏⵙ ⵍⵍⵉ ⵔⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ ⴳ ⵎⵓⵙⴽⵓ.
ⵍⵎⵓⵏⴷⵢⴰⵍ ⵏ 2018: ⵜⵏⵏⵔⴰ ⴼⵕⴰⵏⵚⴰ ⴱⵍⵊⵉⴽⴰ ⵙ 1 - 0 ⴷ ⵜⵖⵍⵉ ⵙ ⵜⴰⵎⵏⵢⵓⴳⴰⵔⵜ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ ⵜⵉⵙⵙ ⴽⵕⴰⴹ ⵏ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⵏⵏⵙ
10 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ 2018

ⵜⵉⵎⵙⵙⵡⵉⵜ ⵏ ⴼⵕⴰⵏⵚⴰ ⵢⵉⵡⵉⵜ ⵉⴷ ⵙⴰⵎⵡⵉⵍ ⵓⵎⵜⵉⵜⵉ ⴳ ⵜⵓⵙⴷⵉⴷⵜ ⵜⵉⵙⵙ 51.

ⵔⴰⴷ ⵎⴰⴳⴳⵯⴰⵔⵏ ⵉⵣⴳⵣⴰⵡⵏ ⵜⴰⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵍⵍⵉ ⵔⴰⴷ ⵜⵏⵏⵔⵓ ⴳ ⵜⴰⵎⵏⵢⵓⴳⴰⵔⵜ ⵍⵍⵉ ⵔⴰⴷ ⵉⵙⵎⵓⵏ ⵏⵏⴳⵍⵉⵣ ⴷ ⴽⵕⵡⴰⵜⵢⴰ.

 

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 10 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ 2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.