Maghreb Arab Press

Wednesday  14  ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ  2018   |   11:47

ⵍⵉⵇⵚⴰⴻⵢⵢⴰⵜ ⵏ ⵜⴽⵓⵙⵜ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ 2019: ⴰⵙⵙⵉⴽⵙⵍ ⴳⵔ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⵍⵇⵓⵎⵓⵕ 2 - 2

ⵎⵉⵜⵙⴰⵎⵢⵓⵍⵉ  -  
ⵜⵙⵙⵉⴽⵙⵍ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⵏ ⵜⵡⵊⵊⴰ ⵏ ⵓⴹⴰⵕ ⴷ ⵜⵉⴽⵏⵉⵜ ⵏⵏⵙ ⵜⴰⵇⵓⵎⵓⵕⵉⵜ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ ⴳ ⵓⵙⴰⵢⵔⴰⵔ ⵉⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵙⴰⵄⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵛⵛⵉⵅ ⴳ ⵎⵉⵜⵙⴰⵎⵢⵓⵍⵉ, ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⵎⵏⵢⵓⴳⴰⵔⵜ ⵏ ⴰⵙⵙ ⵡⵉⵙⵙ ⴽⴽⵓⵥ (ⴰⴳⵔⴰⵡ "ⴱ") ⵏ ⵍⵉⵇⵚⴰⴻⵢⵢⴰⵜ ⵏ ⵜⴽⵓⵙⵜ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⵉ (ⴽⴰⵏ 2019).
ⵍⵉⵇⵚⴰⴻⵢⵢⴰⵜ ⵏ ⵜⴽⵓⵙⵜ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ 2019: ⴰⵙⵙⵉⴽⵙⵍ ⴳⵔ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⵍⵇⵓⵎⵓⵕ 2 - 2
16 ⴽⵜⵓⴱⵔ 2018

ⵜⵕⵥⵎ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵜⴰⴷⵖⵔⴰⵏⵜ ⵏ ⵍⵇⵓⵎⵓⵕ ⵜⵓⵙⵙⵓⵜ ⴳ ⵜⵓⵙⴷⵉⴷⵜ ⵜⵉⵙⵙ 9 ⵙ ⵓⴹⴰⵕ ⵏ ⴱⵏ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⴼⴰⵕⴹⵓ. ⴳ ⵜⵓⵙⴷⵉⴷⵜ ⵜⵉⵙⵙ 53, ⵢⵉⵡⵉ ⵅⴰⵍⵉⴷ ⴱⵓⵟⵢⵢⴱ ⵜⵉⵙⵉⵙⵡⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⵙⵉⴽⵙⵉⵍ ⵉ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⴷⴰⵜ ⴰⴷ ⵉⵔⵏⵓ ⴱⵓⵕⴷⴷⵉⵏ ⴰⵎⵕⴰⴱⵟ ⵜⵉⵙⵉⵙⵡⵉⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵏⴰⵜ. ⵎⴰⵛ ⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵏ ⵔⴰⴷ ⴽⵯⵉⵟⵟⵉⵏ ⴷ ⵙⵙⴽⵛⵎⵏ ⵜⵉⵙⵉⵙⵡⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⵙⵉⴽⵙⵉⵍ ⵏ ⵍⵇⵓⵎⵓⵕ ⵍⵍⵉ ⴷ ⵢⵉⵡⵉ ⴷⴰⵖ ⴱⵏ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⴼⴰⵕⴹⵓ ⴳ ⵜⵎⴳⴳⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⵓⵏⵎⴰⵍⴰ ⵢⴰⴷ (ⵜⵓⵙⴷⵉⴷⵜ ⵜⵉⵙⵙ 90+1).

ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵓⵏⵎⴰⵍⴰ ⵢⴰⴷ, ⵢⵓⵎⵥ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⵏⵙⴰ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵉⵏ (7 ⵏ ⵜⵏⵇⵇⴰⴹ‌) ⴳ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵏⵏⵙ, ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵍⴽⴰⵎⵉⵕⵓⵏ (8 ⵏ ⵜⵏⵇⵇⴰⴹ) ⵍⵍⵉ ⵢⵙⵙⵉⴽⵙⵍⵏ ⵓⵍⴰ ⵏⵜⵜⴰⵜ ⴷ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⵎⴰⵍⴰⵡⵉ (0-0).

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 16 ⴽⵜⵓⴱⵔ 2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.