Maghreb Arab Press

ⵍⴽⵎⵏ ⵙ ⵎⵕⵕⴰⴽⵯⵛ ⵉⵎⴷⵔⴰⵡⵏ ⴳ ⵜⴰⵡⴰⵍⴰ ⵜⵉⵙⵙ 5 ⵏ ⵜⵉⵍⴰⵍⵜ ⵜⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵙⵏⵙⵖⴰⵍⵉⵏ ⵏ « ⵜⴰⵡⴰⴷⴰ ⵜⴰⵣⴳⵣⴰⵡⵜ » ⵏ ⴰⴱⵉⴷⵊⴰⵏ - ⵎⵕⵕⴰⴽⵯⵛ

ⵎⵕⵕⴰⴽⵯⵛ  -  
ⵉⵎⴷⵔⴰⵡⵏ ⴳ ⵜⴰⵡⴰⵍⴰ ⵜⵉⵙⵙ 5 ⵏ ⵜⵉⵍⴰⵍⵜ ⵜⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵙⵏⵙⵖⴰⵍⵉⵏ ⵏ « ⵜⴰⵡⴰⴷⴰ ⵜⴰⵣⴳⵣⴰⵡⵜ » ⵙⴳ ⴰⴱⵉⴷⵊⴰⵏ ⴰⵔ ⵎⵕⵕⴰⴽⵯⵛ ⵍⴽⵎⵏ, ⴳ ⵢⵉⴹ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ, ⵍⵎⴷⵉⵏⵜ ⵜⴰⵣⴳⴳⵯⴰⵖⵜ, ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⵉⴽⵍⵉ ⵜⴰⵎⴳⴳⵓⵔⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⴰⵣⵣⵍⴰ ⵜⴰⴼⵔⵉⵇⵉⵜ ⴰⴷ.
ⵍⴽⵎⵏ ⵙ ⵎⵕⵕⴰⴽⵯⵛ ⵉⵎⴷⵔⴰⵡⵏ ⴳ ⵜⴰⵡⴰⵍⴰ ⵜⵉⵙⵙ 5 ⵏ ⵜⵉⵍⴰⵍⵜ ⵜⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵙⵏⵙⵖⴰⵍⵉⵏ ⵏ « ⵜⴰⵡⴰⴷⴰ ⵜⴰⵣⴳⵣⴰⵡⵜ » ⵏ ⴰⴱⵉⴷⵊⴰⵏ - ⵎⵕⵕⴰⴽⵯⵛ
14 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2017

ⴰⵙⴳⵔⴰⵡ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵉⵙⵏⵙⵖⴰⵍⵉⵏ, ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵏ ⴰⵎⵓⵙⵙⵓ ⵢⴰⴷ, ⵉⵔⴰ ⴰⴷ ⵉⴼⴽ ⵉ ⵜⴰⵣⵣⵍⴰ ⵢⴰⴷ ⵢⴰⵏ ⴰⵡⵏⵖⵓ ⴰⴼⵔⵉⵇⵉ ⴷ ⵉⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ. ⴼ ⵖⵉⴽⴰⵏ, ⵜⴱⴷⴰ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵜⵉⵙⵙ 5 ⵏ ⵜⵉⵍⴰⵍⵜ ⵜⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵙⵏⵙⵖⴰⵍⵉⵏ ⵏ « ⵜⴰⵡⴰⴷⴰ ⵜⴰⵣⴳⵣⴰⵡⵜ » ⵙⴳ ⴰⴱⵉⴷⵊⴰⵏ ⴳ ⴽⵓⵟ ⴷⵉⴼⵡⴰⵕ, ⵜⵣⵔⵉ ⵙ ⵎⴰⵍⵉ, ⴷ ⵙⵉⵏⵉⴳⴰⵍ, ⴷ ⵎⵓⵕⵉⵟⴰⵏⵢⴰ, ⴷ ⴷⴷⴰⵅⵍⴰ (ⵙ ⴳⵔⴳⴰⵔⴰⵜ), ⴷ ⵍⵄⵢⵓⵏ ⴷ ⵎⵕⵕⴰⴽⵯⵛ.

ⴳ ⴽⵔⴰ ⵢⴳⴰⵜ ⵜⵉⴽⵍⵉ ⵏ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵢⴰⴷ, ⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔⵏ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵏ ⵉⵏⴰⵎⵓⵏ ⴷ ⵜⴰⵎⴷⵔⴰⵡⵜ ⴷ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⵉⵎⵔⵙⵍⵉⵏ ⵜⵉⴼⵔⵉⵇⵉⵏ, ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵜⵉⵎⵀⵍⵉⵏ ⵏ ⵜⴰⵟⵟⵓⴹⵜ ⵏ ⵜⵉⵛⵛⴽⴰⵔⵉⵏ ⴷ ⵏ ⵍⵇⵓⵕⴰⵏ, ⴷ ⵜⵉⵡⵉⵙⵉⵏ ⵉ ⵜⵉⴷⴷⴰⵔⵉⵏ ⵏ ⵉⴳⵓⵊⵉⵍⵏ ⴷ ⵜⵉⵎⵣⴳⵉⴷⴰ.

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 14 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2017

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.