Maghreb Arab Press

ⵍⴱⴷⵓ ⵏ ⵉⵎⵃⵉⵣⵡⵏ ⵏ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⵜⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵜⴰⵎⵇⵔⴰⵏⵜ ⵏ ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ 2018 ⴳ ⵜⵓⵏⵏⵓⵏⵜ ⵏ ⵍⵊⵉⴷⵓ ⵙ ⵜⴷⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵉⵏⴱⵔⴰⵣⵏ ⵉⵎⴰⴹⵍⴰⵏ

ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ  -  
ⴱⴷⴰⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ ⵏ ⵜⴰⴷⴳⴳⵯⴰⵜ ⴳ ⵜⴰⵣⵇⵇⴰ ⵏ « ⵉⵏⴱⵉⵄⴰⵜ » ⴳ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ, ⵉⵎⵃⵉⵣⵡⵏ ⵏ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⵜⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵜⴰⵎⵇⵔⴰⵏⵜ ⵏ ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ 2018 ⴳ ⵜⵓⵏⵏⵓⵏⵜ ⵏ ⵍⵊⵉⴷⵓ, ⵙ ⵜⴷⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵉⵏⴱⵔⴰⵣⵏ ⵏ ⵜⵉⵏⴱⵔⴰⵣⵉⵏ ⵉⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵏ.
ⵍⴱⴷⵓ ⵏ ⵉⵎⵃⵉⵣⵡⵏ ⵏ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⵜⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵜⴰⵎⵇⵔⴰⵏⵜ ⵏ ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ 2018 ⴳ ⵜⵓⵏⵏⵓⵏⵜ ⵏ ⵍⵊⵉⴷⵓ ⵙ ⵜⴷⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵉⵏⴱⵔⴰⵣⵏ ⵉⵎⴰⴹⵍⴰⵏ
09 ⵎⴰⵕⵚ 2018

ⵉⵙⵙⵏ ⵓⵎⵃⵉⵣⵡⵔ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ, ⵍⵍⵉ ⵜⵙⵓⴷⵙ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⵏ ⵍⵊⵉⴷⵓ ⴷ ⵜⵉⵥⵓⵕⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⵏⵖⵉ ⴰⵙⵔⵉⴷ, ⵙ ⵜⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵜⵎⵓⵏⵜ ⵜⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵍⵊⵉⴷⵓ, ⵜⴰⴷⵔⴰⵡⵜ ⵏ 241 ⴰⵎⴰⵏⵓⵏ, (139 ⵙⴳ ⵉⵔⴳⴰⵣⵏ ⴷ 102 ⵙⴳ  ⵜⵉⵎⵖⴰⵔⵉⵏ), ⵉⴹⴼⴰⵕⵏ ⵉ 38 ⵉⵡⴰⵏⴽⵏ ⵏ ⵙⵎⵎⵓⵙ ⵉⵎⵏⵥⴰⵡⵏ.

ⵉⵙⵙⵏ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⴰⴷ, ⵍⵍⵉ ⵔⴰⴷ ⵉⵇⵇⵓⵎⵓ ⴰⵔ 11 ⵎⴰⵕⵚ ⴰⴷ, ⵜⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⵉⵎⵃⵉⵣⵡⵏ ⴳ ⵙⴰ ⵏ ⵉⵙⵜⴰⵍⴳⵏ ⵏ ⵜⵉⴼⵔⵅⵉⵏ, ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⴷⵔⵙⵉ ⵏ ⴷⴷⵓ ⵏ 48 ⴽⵉⵍⵓⴳⵕⴰⵎ, ⴷ ⴷⴷⵓ 52 ⴽⵉⵍⵓⴳⵕⴰⵎ, ⴷ ⴷⴷⵓ 57 ⴽⵉⵍⵓⴳⵕⴰⵎ, ⴷ ⴷⴷⵓ 63 ⴽⵉⵍⵓⴳⵕⴰⵎ, ⴷ ⴷⴷⵓ 70 ⴽⵉⵍⵓⴳⵕⴰⵎ, ⴷ ⴷⴷⵓ 78 ⴽⵉⵍⵓⴳⵕⴰⵎ, ⴷ ⵓⴳⴳⵯⴰⵔ ⵏ 78 ⴽⵉⵍⵓⴳⵕⴰⵎ.

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 09 ⵎⴰⵕⵚ 2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.