Maghreb Arab Press

News
Wednesday  20  ⵢⵓⵏⵢⵓ  2018   |   18:00

ⵉⵣⵔⵉ ⵓⵎⵏⴰⵢ ⵄⴱⴷⵍⴽⴱⵉ ⵡⴰⴷⴷⴰⵔ ⵙ ⵜⵙⵓⵜⵍⵜ ⵏ ⵓⵔⴰⵔⵏ ⵉⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵏ ⵜⴰⵏⴰⴽⴰ

ⵕⵕⴱⴰⵟ/  -  
ⵉⵣⵔⵉ ⵓⵎⵏⴰⵢ ⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉ ⵄⴱⴷⵍⴽⴱⵉ ⵡⴰⴷⴷⴰⵔ ⵙ ⵜⵙⵓⵜⵍⵜ ⵏ ⵓⵔⴰⵔⵏ ⵉⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵏ ⵜⴰⵏⴰⴽⴰ ⵜⵉⵙⵙ ⵜⴰⵎⵜ ⵍⵍⵉ ⵔⴰⵜ ⵜⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⴳⵔ 10 ⴷ 23 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ 2018 ⴳ ⵜⵔⵉⵢⵓⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⴽⴰⵔⵓⵍⵉⵏⴰ ⵏ ⵉⵥⵥⵍⵎⴹ ⴳ ⵎⵉⵔⵉⴽⴰⵏ.
ⵉⵣⵔⵉ ⵓⵎⵏⴰⵢ ⵄⴱⴷⵍⴽⴱⵉ ⵡⴰⴷⴷⴰⵔ ⵙ ⵜⵙⵓⵜⵍⵜ ⵏ ⵓⵔⴰⵔⵏ ⵉⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵏ ⵜⴰⵏⴰⴽⴰ
01 ⵎⴰⵕⵚ 2017

ⵜⵏⵏⴰ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ ⵏ ⵜⵏⴰⴽⴰ ⵎⴰⵙ ⵉⵣⵔⵉ ⵓⵎⵏⴰⵢ ⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉ ⵄⴱⴷⵍⴽⴱⵉ ⵡⴰⴷⴷⴰⵔ ⵙ ⵜⵙⵓⵜⵍⵜ ⵏ ⵓⵔⴰⵔⵏ ⵉⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵏ ⵜⴰⵏⴰⴽⴰ ⵍⵍⵉⵖ ⵉⵙⴽⵔ ⵢⴰⵜ ⵜⵢⴰⴼⵓⵜ ⵉⵖⵓⴷⴰⵏ ⵉⵎⵉⵏ ⴷ ⵡⴰⵢⵢⵉⵙ ⵏⵏⵙ ⴽⵡⵉⴽⵍⵉ ⴽⵔⵉⵙⴽⵔ ⴳ ⵜⴱⵔⵣⴰ ⵜⴰⵎⵇⵔⴰⵏⵜ ⵏ ⵙⵎⵎⵓⵙ ⵏ ⵉⵜⵔⴰⵏ ⵍⵍⵉ ⵉⵜⵜⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵏ ⴳ ⵜⴰⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵍⵄⵉⵏ ⵏ ⵍⵉⵎⴰⵕⴰⵜ ⴰⵙ ⵏ 20 ⴱⵕⴰⵢⵕ ⵉⵣⵔⵉⵏ.

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 01 ⵎⴰⵕⵚ 2017

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.