Maghreb Arab Press

ⵉⵎⵍⴰ ⵀⵉⵔⴼⵉ ⵕⵓⵏⴰⵕ ⵜⴰⵍⴳⴰⵎⵜ ⵏ 28 ⵓⵎⵓⵔⴰⵔ ⵍⵍⵉ ⵔⴰⴷ ⵉⵍⵉⵏ ⴳ ⵜⵉⵎⵏⵢⵓⴳⴰⵔⵉⵏ ⵏ ⵜⵉⴷⴷⵓⴽⵍⴰ ⴷ ⵚⵉⵕⴱⵢⴰ ⴷ ⵓⵣⴱⴰⴽⵉⵙⵜⴰⵏ

ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  
ⵉⵎⵍⴰ ⵡⵎⵙⵙⴰⵏⵓⵏ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ, ⵎⴰⵙⵙ ⵀⵉⵔⴼⵉ ⵕⵓⵏⴰⵕ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ, ⵜⴰⵍⴳⴰⵎⵜ ⵏ 28 ⵓⵎⵓⵔⴰⵔ ⵍⵍⵉ ⵔⴰⴷ ⵉⵍⵉⵏ ⴳ ⵜⵉⵎⵏⵢⵓⴳⴰⵔⵉⵏ ⵏ ⵜⵉⴷⴷⵓⴽⵍⴰ ⵍⵍⵉ ⵔⴰⴷ ⵉⵍⵉⵏ ⴳⵔ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⵚⵉⵕⴱⵢⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ 23 ⵎⴰⵕⵚ ⴳ ⵟⵓⵕⵉⵏⵓ, ⴷ ⵓⵣⴱⴰⴽⵉⵙⵜⴰⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ 27 ⵎⴰⵕⵚ ⴳ ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ, ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵓⵙⵓⵊⴷ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵉ ⵜⴽⵓⵙⵜ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⵏ ⵔⵓⵙⵢⴰ 2018.
ⵉⵎⵍⴰ ⵀⵉⵔⴼⵉ ⵕⵓⵏⴰⵕ ⵜⴰⵍⴳⴰⵎⵜ ⵏ 28 ⵓⵎⵓⵔⴰⵔ ⵍⵍⵉ ⵔⴰⴷ ⵉⵍⵉⵏ ⴳ ⵜⵉⵎⵏⵢⵓⴳⴰⵔⵉⵏ ⵏ ⵜⵉⴷⴷⵓⴽⵍⴰ ⴷ ⵚⵉⵕⴱⵢⴰ ⴷ ⵓⵣⴱⴰⴽⵉⵙⵜⴰⵏ
13 ⵎⴰⵕⵚ 2018

ⵜⴰⵍⴳⴰⵎⵜ ⴰⴷ, ⵍⵍⵉ ⵜⵥⵕⴳ ⵜⴼⵉⴹⵉⵕⴰⵍⵉⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ ⵏ ⵜⵡⵊⵊⴰ ⵏ ⵓⴹⴰⵕ, ⵜⵙⵙⵏ ⵜⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⴰⵢⵢⵓⴱ ⵍⴽⵄⴱⵉ (ⵏⵀⴹⴰⵜ ⴱⵔⴽⴰⵏ) ⴷ ⵡⴰⵍⵉⴷ ⵍⵃⵊⵊⴰⵎ (ⵉⵙ ⵙⵉ ⴰⵎⵢⴰⵏ, ⴼⵕⴰⵏⵚⴰ‌) ⴷ ⵡⴰⵍⵉⴷ ⴰⵥⴰⵕⵓ (ⵍⴰⵀⵍⵉ ⵏ ⵎⵉⵚⵕⴰ) ⵓⵍⴰ ⴰⵢⵢⵓⴱ ⵢⴰⵙⵉⵏ (ⵉⴼ ⵙⵉ ⵓⵜⵔⵉⵅⵜ, ⵀⵓⵍⴰⵏⴹⴰ).

ⵀⴰ ⵜⴰⵍⴳⴰⵎⵜ ⵏ 28 ⵓⵎⵓⵔⴰⵔ ⵉⵜⵜⵓⵙⵜⴰⵢⵏ:

- ⵎⵓⵏⵉⵔ ⵍⴽⵊⵡⵉ (ⵏⵓⵎⴰⵏⵙⵢⴰ, ⵚⴱⴰⵏⵢⴰ)

- ⵢⴰⵙⵉⵏ ⴱⵓⵏⵓ (ⵅⵉⵕⵓⵏⴰ, ⵚⴱⴰⵏⵢⴰ)

- ⴰⵃⵎⴰⴷ ⵕⵉⴹⴰ ⵜⴰⴳⵏⴰⵡⵜⵉ (ⵜⵜⵉⵃⴰⴷ ⵟⴰⵏⵊⴰ)

- ⵏⴰⴱⵉⵍ ⴹⵉⵕⴰⵕ (ⴼⵉⵏⵉⵕⴱⴰⵜⵛⵉ, ⵜⵓⵕⴽⵢⴰ‌)

- ⴰⵛⵕⴰⴼ ⵃⴰⴽⵉⵎⵉ (ⵕⵉⵢⴰⵍ ⵎⴰⴷⵔⵉⴷ, ⵚⴱⴰⵏⵢⴰ)

- ⵡⴰⵍⵉⴷ ⵍⵃⵊⵊⴰⵎ (ⵉⵙ ⵙⵉ ⴰⵎⵢⴰⵏ, ⴼⵕⴰⵏⵚⴰ)

- ⵎⵀⴷⵉ ⵍⵎⵓⵜⵜⴰⵇⵉ ⴱⵏⵄⴰⵟⵢⵢⴰ (ⵊⵓⴼⵉⵏⵜⵓⵙ, ⵟⵟⴰⵍⵢⴰⵏ)

- ⵖⴰⵏⵎ ⵙⴰⵢⵙ (ⵡⵓⵍⴼⵉⵕⵀⴰⵎⵜⵓⵏ, ⵏⵏⴳⵍⵉⵣ)

- ⴱⴰⴷⵔ ⴱⴰⵏⵓⵏ (ⵕⵕⴰⵊⴰ ⵏ ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ)

- ⵎⵕⵡⴰⵏ ⴷⴰⴽⵓⵚⵟⴰ (ⵚⵟⴰⵎⴱⵓⵍ ⴱⴰⵙⴰⴽⵛⵉⵔ, ⵜⵓⵕⴽⵢⴰ‌)

- ⵃⵎⵣⴰ ⵎⵏⴷⵉⵍ (ⵍⵉⵍ, ⴼⵕⴰⵏⵚⴰ)

- ⴽⴰⵔⵉⵎ ⵍⴰⵃⵎⴰⴷⵉ (ⴼⵉⵢⵏⵓⵕⴷ ⵕⵓⵜⵉⵕⴹⴰⵎ, ⵀⵓⵍⴰⵏⴹⴰ)

- ⵎⴱⴰⵕⴽ ⴱⵓⵚⵓⴼⴰ (ⵍⵊⴰⵣⵉⵔⴰ, ⵍⵉⵎⴰⵕⴰⵜ)

- ⵢⵓⵏⵙ ⴱⵍⵀⵏⴷⴰ (ⴳⴰⵍⴰⵟⴰⵚⴰⵕⴰⵢ, ⵟⵓⵕⴽⵢⴰ)

- ⵙⵓⴼⵢⴰⵏ ⴰⵎⵕⴰⴱⵟ (ⴼⵉⵢⵏⵓⵕⴹ ⵕⵓⵟⵉⵕⴹⴰⵎ, ⵀⵓⵍⴰⵏⴹⴰ‌)

- ⵢⵓⵙⴼ ⴰⵢⵜ ⴱⵏⵏⴰⵚⵕ (ⴽⴰⵏ, ⴼⵕⴰⵏⵚⴰ)

- ⴰⵢⵢⵓⴱ ⵢⴰⵙⵉⵏ (ⵉⴼ ⵙⵉ ⵓⵜⵔⵉⵅⵜ, ⵀⵓⵍⴰⵏⴹⴰ)

- ⴰⵎⵉⵏ ⵃⴰⵔⵉⵜ (ⵛⴰⵍⴽ 04, ⴰⵍⵎⴰⵏⵢⴰ)

- ⵃⴰⴽⵉⵎ ⵣⵢⵢⴰⵛ (ⴰⵊⴰⴽⵙ ⴰⵎⵙⵜⵉⵕⴹⴰⵎ, ⵀⵓⵍⴰⵏⴹⴰ)

- ⵣⴰⴽⴰⵔⵉⵢⵢⴰ ⵍⴱⵢⴹ (ⵉⴼ ⵙⵉ ⵓⵜⵔⵉⵅⵜ, ⵀⵓⵍⴰⵏⴹⴰ)

- ⵙⵓⴼⵢⴰⵏ ⴱⵓⴼⴰⵍ (ⵙⴰⵡⵜⵀⴰⵎⵜⵓⵏ, ⵏⵏⴳⵍⵉⵣ)

- ⵏⵓⵕⴷⴷⵉⵏ ⴰⵎⵕⴰⴱⵟ (ⵍⵉⴳⴰⵏⵉⵙ, ⵚⴱⴰⵏⵢⴰ‌)

- ⴼⴰⵢⵚⴰⵍ ⴼⴰⵊⵕ (ⵅⵉⵟⴰⴼⵉ, ⵚⴱⴰⵏⵢⴰ‌)

- ⵅⴰⵍⵉⴷ ⴱⵓⵟⵢⵢⴱ (ⵎⴰⵍⵜⵢⴰⵚⴱⵓⵕ, ⵜⵓⵕⴽⵢⴰ)

- ⴰⵢⵢⵓⴱ ⵍⴽⵄⴱⵉ (ⵏⵀⴹⴰⵜ ⴱⵔⴽⴰⵏ)

- ⵡⴰⵍⵉⴷ ⴰⵥⴰⵕⵓ (ⵍⴰⵀⵍⵉ, ⵎⵉⵚⵕⴰ)

- ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴱⵓⵃⴷⴷⵓⵣ (ⵙⴰⵏⵜ ⴱⵓⵍⵉ, ⴰⵍⵎⴰⵏⵢⴰ)

- ⵢⴰⵙⵉⵏ ⴱⴰⵎⵓ (ⵏⴰⵏⵟ, ⴼⵕⴰⵏⵚⴰ)
 

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 13 ⵎⴰⵕⵚ 2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.