Maghreb Arab Press

News
Wednesday  20  ⵢⵓⵏⵢⵓ  2018   |   18:00

ⵉⵍⴽⵎⴷ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵏⴼⵉⴷⵉⵔⴰⵍⵉⵜ ⵜⴰⴼⵔⵉⵇⵉⵜ ⵏ ⵜⴽⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⴹⴰⵕ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ

ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ/  -  
ⵉⵍⴽⵎⴷ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵃⵎⴷ ⴰⵃⵎⴷ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⵏⴼⵉⴷⵉⵔⴰⵍⵉⵜ ⵜⴰⴼⵔⵉⵇⵉⵜ ⵏ ⵜⴽⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⴹⴰⵕ « ⴽⴰⴼ ».


ⵉⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵃⵎⴷ ⴰⵃⵎⴷ ⴳ ⵢⴰⵜ ⵜⵙⴳⵓⵔⵉ ⵉ ⵜⵏⵖⵎⴰⵙⵜ ⵎⴰⵙ ⴷ ⵢⵓⵛⴽⴰ ⵓⵔⵣⴰⴼ ⴰⴷ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵓⵙⵜⴰⵢ ⵏⵏⵙ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⴰⴼⵓⵏⴼⵉⴷⵉⵔⴰⵍⵉⵜ ⵜⴰⴼⵔⵉⵇⵉⵜ ⵏ ⵜⴽⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⴹⴰⵕ ⵙ ⵜⵖⵓⵔⵉⵏ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵙⴷⴰⵡⵓⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ ⵏⵜⴽⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⴹⴰⵕ ⵎⴰⵙⵙ ⴼⴰⵡⵣⵉ ⵍⵇⵊⵄ.

ⵉⵔⵏⵓ ⵉⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙ ⵔⴰⴷ ⵉⴳ ⵓⵔⵣⴰⴼ ⴰⴷ ⴰⵣⵎⵣⵣⵓ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵉⵎⴹⵉⴽⵉⵕⵏ ⵅⴼ ⵜⵏⴽⵔⴰ ⵙ ⵏ ⵜⴽⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⴹⴰⵕ ⴳ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ.

 

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 06 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ 2017

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.