Maghreb Arab Press

News
ⴰⵙⵉⵎⵡⴰⵙ  16  ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ  2018   |   13:41

ⵉⴼⴽⴰ ⵕⵉⵢⴰⵍ ⵎⴰⴷⵔⵉⴷ ⴰⵛⵕⴰⴼ ⵃⴰⴽⵉⵎⵉ ⵉ ⴱⵔⵓⵙⵢⴰ ⴹⵓⵕⵟⵎⵓⵏⴷ ⵙ ⵙⵉⵏ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ (ⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷ)

ⵎⴰⴷⵔⵉⴷ  -  
ⴰⵎⵓⵔⴰⵔ ⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉ ⵉⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵏ ⵕⵉⵢⴰⵍ ⵎⴰⴷⵔⵉⴷ, ⴰⵛⵕⴰⴼ ⵃⴰⴽⵉⵎⵉ, ⵉⵜⵜⵓⴼⴽⴰ ⵉ ⴱⵔⵓⵙⵢⴰ ⴹⵓⵕⵟⵎⵓⵏⴷ ⵅⴼ ⵙⵉⵏ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ ⴰⴷ ⵢⵓⵛⴽⴰⵏ, ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵉⵏⵏⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵕⴰⵙ ⵓⵙⴳⵔⴰⵡ ⴰⵚⴱⵍⵢⵓⵏⵉ.
ⵉⴼⴽⴰ ⵕⵉⵢⴰⵍ ⵎⴰⴷⵔⵉⴷ ⴰⵛⵕⴰⴼ ⵃⴰⴽⵉⵎⵉ ⵉ ⴱⵔⵓⵙⵢⴰ ⴹⵓⵕⵟⵎⵓⵏⴷ ⵙ ⵙⵉⵏ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ (ⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷ)
11 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ 2018

ⵉⵔⴰ ⵕⵉⵢⴰⵍ ⵎⴰⴷⵔⵉⴷ ⴰⴷ ⵉⵙⴽⵔ ⴷ ⴰⵛⵕⴰⴼ ⵃⴰⴽⵉⵎⵉ ⵎⴰ ⵢⴰⴷⵍⵍⵉ ⵢⵙⴽⵔ ⴷ ⴷⴰⵏⵉ ⴽⴰⵔⴼⴰⵅⴰⵍ ⵍⵍⵉⵖ ⵜ ⵢⴰⴷⵍⵍⵉ ⵢⴼⴽⴰ ⵉ ⴱⴰⵢⵉⵕ ⵍⵉⴼⵉⵔⴽⵓⵣⵏ, ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵉⵏⵏⴰ ⵡⵖⵎⵉⵙ ⴰⵎⴰⵏⵓⵏ "ⴰⵙ".

ⵉⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵏ ⵏ ⵓⵙⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⴷⵔⵉⴷⵉ ⵔⴰⵏ ⴰⴷ ⵉⵙⴱⵖⵔ ⵓⵎⵓⵔⴰⵔ ⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉ, ⵍⵍⵉ ⴷⴰⵔⵜ ⵉⵍⵍⴰⵏ 19 ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ, ⵙⴳ ⵜⴰⵙⵓⵍⵜ ⴳ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⴳⵔⴰⵡ ⵉⵟⵟⴰⴼⵏ ⴰⵙⵡⵉⵔ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⵣⵓⵏⴷ ⴱⵔⵓⵙⵢⴰ ⴹⵓⵕⵟⵎⵓⵏⴷ, ⴷ ⴰⴷ ⵢⴰⵡⵉ ⵢⵔⵉⵎ ⴰⴼⴰⴷ ⵉⴳⵔⴰⵡⵍ ⵙ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⵕⵉⵢⴰⵍ ⵎⴰⴷⵔⵉⴷ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵙⵉⵏ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ.

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 11 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ 2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.