Maghreb Arab Press

ⴼⴰⵡⵣⵉ ⵍⵇⵊⵄ ⵔⴰⴷ ⵉⴳ ⴰⵎⵖⵔ ⵏ ⵓⵙⴳⵔⴰⵡ ⵏ "ⵍⴰⵎⴰⴱ" ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ 24 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ

ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  
ⵔⴰⴷ ⵉⴳ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⴼⵉⴹⵉⵕⴰⵍⵉⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⵏ ⵜⵡⵊⵊⴰ ⵏ ⵓⴹⴰⵕ, ⵎⴰⵙⵙ ⴼⴰⵡⵣⵉ ⵍⵇⵊⵄ, ⴰⵎⵖⵔ ⵏ ⵓⵙⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵕⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⵏ ⵜⵏⵖⵎⴰⵙⵜ (ⵍⴰⵎⴰⴱ), ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ 24 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ, ⵅⴼ ⵜⵎⵔⵏⵓⵜ "ⵜⴰⵎⴰⵖⵓⵏⵜ ⵏ ⵜⵉⴳⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⴼⵉⴹⵉⵕⴰⵍⵉⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⵏ ⵜⵡⵊⵊⴰ ⵏ ⵓⴹⴰⵕ ⴷ ⴰⵙⵜⴰⵍ ⵏ ⵜⴷⵔⴰⵡⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⴳ ⵍⵎⵓⵏⴷⵢⴰⵍ ⵏ 2018".
ⴼⴰⵡⵣⵉ ⵍⵇⵊⵄ ⵔⴰⴷ ⵉⴳ ⴰⵎⵖⵔ ⵏ ⵓⵙⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵍⴰⵎⴰⴱ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ 24 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ
17 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ 2018

ⴰⵎⴰⴳⵔ ⴰⴷ, ⵍⵍⵉ ⵔⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⴳ ⵓⵙⵖⵉⵎ ⵏ "ⵍⴰⵎⴰⴱ" ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ ⵙⴳ 9:00, ⵔⴰⴷ ⵉⴳ ⴰⵣⵎⵣⵣⵓ ⵏ ⵓⵎⴹⴰⴽⴰⵕ ⵅⴼ ⵜⵉⵙⵖⵉⵢⵜ ⵏ ⵜⵡⵊⵊⴰ ⵏ ⵓⴹⴰⵕ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵍⵍⵉ ⵜⵙⴽⵔ ⵜⴼⵉⴹⵉⵕⴰⵍⵉⵜ ⴳ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ ⵉⵣⵔⵉⵏ, ⵓⵍⴰ ⵜⴰⵢⴰⴼⵓⵜ ⵏ ⵜⴷⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵡⵊⵊⴰ ⵏ ⵓⴹⴰⵕ ⴳ ⵍⵎⵓⵏⴷⵢⴰⵍ ⵏ ⵔⵓⵙⵢⴰ.

ⵔⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵡⵣⵓⵣⵣⵔ ⵙ ⵓⵙⵔⴰⴷ ⵏ ⵓⵎⴰⴳⵔ ⴰⴷ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ "MAP-Live" ⴳ ⵓⵙⵉⵜ "mapexpress.ma" ⵏ "ⵍⴰⵎⴰⴱ", ⵓⵍⴰ ⴳ ⵉⵥⵟⵟⴰⵏ ⵉⵏⴰⵎⵓⵏⵏ ⵏⵏⵙ ⴳ ⴼⵉⵢⵙⴱⵓⴽ, ⴷ ⵜⵡⵉⵜⵔ, ⴷ ⵉⵏⵙⵜⴰⴳⵕⴰⵎ.

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 17 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ 2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.