Maghreb Arab Press

News
ⴰⵙⵉⵏⴰⵙ  23  ⴽⵜⵓⴱⵔ  2018   |   06:59

ⴰⵙⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉ ⵉⵣⵔⵉⵏ ⵏⵓⵔ ⴷⵉⵏ ⵏⵏⵉⴱⵜ ⴰⵎⵙⵇⴰⴷ ⵏ ⵜⴰⴱⵔⴰⵣⴰ ⵏ ⵛⴰⵏ 2018

ⵇⴰⵀⵉⵔⴰ  -  
ⵜⵏⵏⴰ ⵜⴰⴽⵓⵏⴼⵉⴷⵔⵍⵉⵜ ⵜⵉⴼⵔⵉⵇⵉⵜ ⵏ ⵜⴰⵡⵊⵊⴰ ⵏ ⵓⴹⴰⵕ, ⴰⵎⵀⴹⴹⵕ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏⵏⵓⵔ ⴷⵉⵏ ⵏⵉⴱⵜ ⴰⵎⵙⵇⴰⴷ ⵏ ⵜⴰⴱⵔⴰⵣⴰ ⵜⵉⴼⵔⵉⵇⵉⵜ ⵏⵉⵎⵀⴹⴹⵕⵏ ⵉⴷⵖⵔⴰⵏ ⵏⵏⴰ ⵜⵉⵔⵉ ⴰⴷ ⵜⵉⴳ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵙⴳ 13 ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ ⴰⵔ 4 ⴱⵕⴰⵢⵕ ⵢⵓⵛⴽⴰⵏ.
ⴰⵙⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉ ⵉⵣⵔⵉⵏ ⵏⵓⵔ ⴷⵉⵏ ⵏⵏⵉⴱⵜ ⴰⵎⵙⵇⴰⴷ ⵏ ⵜⴰⴱⵔⴰⵣⴰ ⵏ ⵛⴰⵏ 2018
11 ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ 2018

ⵜⵏⵏⴰ ⵜⴰⴽⵓⵏⴼⵉⴷⵔⵍⵉⵜ ⴳ ⵢⴰⵏ ⵡⴰⵙⵉⵡⴹ ⵏⵏⴰ ⵜⴰⵥⵕⵉⴳⵜ ⴳ ⴰⵙⵉⵜ ⴰⵍⵉⴽⵟⵕⵓⵏⵉ, ⵉⴹⵍⵍⵉ, ⵎⴰⵙ ⴰⵙⵜⴰⵢ « ⵏⵓⵔ ⴷⵉⵏ ⵏⵏⵉⴱⵜ (ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ) ⴷ ⵔⵓⴱⵉⵔ ⴽⵉⴷⵢⴰⴱⴰ (ⴽⵓⵏⴳⵓ ⵜⴰⴷⵉⵎⵓⵇⵔⵜⵉⵜ) ⴷ ⵄⴷⵉⵍ ⵛⴰⴷⵍⵉ (ⵜⵓⵏⵙ) ⵉⵎⵙⵇⴰⴷⵏ ⵜⴰⴱⵔⴰⵣⴰ ⵜⵉⴼⵔⵉⵇⵉⵜ ⵏ ⵉⵎⵀⴹⴹⵕⵏ ⵉⴷⵖⵔⴰⵏ 2018 ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ».

ⵜⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙ ⵓⵙⵜⴰⵢ ⵢⴰⴷ ⵏ 3 ⵏ ⵉⵎⵀⴹⴹⵕⵏ, ⵉⴳⴰ « ⵅⴼ ⵢⴰⵏ ⵜⵓⴳⴳⵓⵣ ⴷⴰⴼⴰⴷ ⵏ ⵓⵔⴰⵔ ⴳ ⵎⵛⵜⴰ ⵏ ⵉⴳⵔ » ⵜⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙ ⵏⵏⵉⴱⵜ ⴷ ⴽⵉⴷⵉⴱⴰ ⴷ ⵛⴰⴷⵍⵉ, ⵔⴰⵏ ⴰⴷ ⵉⵙⴽⵔⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏⵏⵙⵏ ⵏ ⵉⵎⵙⵇⴰⴷⵏ ⴳ ⵜⴰⴱⵔⴰⵣⴰ ⵏ « ⵛⴰⵏ » ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ.

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 11 ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ 2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.