Maghreb Arab Press

ⴰⵙⵓⵊⴷ ⵏ ⵜⴽⵓⵙⵜ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ 2018: ⵔⴰⴷ ⵜⵓⵔⴰⵔ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ ⴷ ⵚⵉⵕⴱⵢⴰ ⴷ ⵓⵣⴱⴰⴽⵉⵙⵜⴰⵏ ⴳ 23 ⴷ 27 ⵎⴰⵕⵚ

ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  
ⵔⴰⴷ ⵜⵓⵔⴰⵔ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ ⵏ ⵜⵡⵊⵊⴰ ⵏ ⵓⴹⴰⵕ ⴷ ⵚⵉⵕⴱⵢⴰ ⴷ ⵓⵣⴱⴰⴽⵉⵙⵜⴰⵏ ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵓⵙⵓⵊⴷ ⵏ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵜⵉⵙⵙ 21 ⵏ ⵜⴽⵓⵙⵜ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ 2018.
ⴰⵙⵓⵊⴷ ⵏ ⵜⴽⵓⵙⵜ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ 2018: ⵔⴰⴷ ⵜⵓⵔⴰⵔ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ ⴷ ⵚⵉⵕⴱⵢⴰ ⴷ ⵓⵣⴱⴰⴽⵉⵙⵜⴰⵏ ⴳ 23 ⴷ 27 ⵎⴰⵕⵚ
08 ⵎⴰⵕⵚ 2018

ⵔⴰⴷ ⵜⵉⵍⵉ ⵜⵎⵏⵢⵓⴳⴰⵔⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⴷ ⵚⵉⵕⴱⵢⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ 23 ⵎⴰⵕⵚ ⴳ ⵓⵙⴰⵢⵔⴰⵔ ⵓⵍⴰⵎⴱⵉ ⵏ ⵟⵓⵕⵉⵏⵓ ⴳ ⵟⵟⴰⵍⵢⴰⵏ ⴳ 7:30 ⵏ ⵢⵉⴹ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵜⵏⵏⴰ ⵜⴼⵉⴹⵉⵕⴰⵍⵉⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ ⵏ ⵜⵡⵊⵊⴰ ⵏ ⵓⴹⴰⵕ ⴳ ⵓⵙⵉⵜ ⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷ ⵏⵏⵙ.

ⴰⵎⵎⴰ ⵜⴰⵎⵏⵢⵓⴳⴰⵔⵜ ⴷ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⵓⵣⴱⴰⴽⵉⵙⵜⴰⵏ, ⵔⴰⴷ ⵜⵉⵍⵉ ⴳ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ 27 ⵎⴰⵕⵚ ⴳ ⵓⵙⴰⵢⵔⴰⵔ ⴰⵎⴰⵏⵓⵏ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵎⵎⵓⵙ ⵏ ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ ⵙⴳ 08:00 ⵏ ⵢⵉⴹ, ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵜⵔⵏⵓ ⵜⵏⵏⴰ ⵜⴼⵉⴹⵉⵕⴰⵍⵉⵜ.

ⵔⴰⴷ ⵜⵉⵍⵉ ⵜⴽⵓⵙⵜ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ 2018 ⵙⴳ 14 ⵢⵓⵏⵢⵓ ⴰⵔ 15 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ ⴳ ⵔⵓⵙⵢⴰ.

 

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 08 ⵎⴰⵕⵚ 2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.