Maghreb Arab Press

ⴰⵙⵓⴷⵙ ⵏ ⵜⴽⵓⵙⵜ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ 2026 ⵏ ⵜⵡⵊⵊⴰ ⵏ ⵓⴹⴰⵕ ⵉⵡⵉⵏ ⵜⵜ ⵎⵉⵔⵉⴽⴰⵏ ⴷ ⴽⴰⵏⴰⴹⴰ ⴷ ⵍⵎⵉⴽⵙⵉⴽ

ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  
ⵉⵡⵉⵏ ⵎⵉⵔⵉⴽⴰⵏ ⴷ ⴽⴰⵏⴰⴹⴰ ⴷ ⵍⵎⵉⴽⵙⵉⴽ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵕⴰⵙ ⴳ ⵎⵓⵙⴽⵓ, ⴰⵙⵓⴷⵙ ⵏ ⵜⴽⵓⵙⵜ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ 2026 ⵏ ⵜⵡⵊⵊⴰ ⵏ ⵓⴹⴰⵕ.
ⴰⵙⵓⴷⵙ ⵏ ⵜⴽⵓⵙⵜ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ 2026 ⵏ ⵜⵡⵊⵊⴰ ⵏ ⵓⴹⴰⵕ ⵉⵡⵉⵏ ⵜⵜ ⵎⵉⵔⵉⴽⴰⵏ ⴷ ⴽⴰⵏⴰⴹⴰ ⴷ ⵍⵎⵉⴽⵙⵉⴽ
13 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2018

ⵢⵓⵛⴽⴰⴷ ⵖⵉⴽⴰⵏⵏ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵍⵍⵉⵖ ⵜⵏⵏⵔⴰ "ⵢⵓⵏⴰⵢⵜⵉⴷ-2026" ⴳ ⵜⵙⵜⵉⵜ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵡⵉⵙⵙ 68 ⵏ ⵍⴼⵉⴼⴰ, ⵙ 134 ⴰⴳⵕⴹ, ⴷⴰⵜ ⵏ "ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ-2026", ⵍⵍⵉ ⵜ ⵉⵏⵏⴰⵍⵏ 65 ⵜⴼⵉⴹⵉⵕⴰⵍⵉⵜ ⵏ ⵜⵡⵊⵊⴰ ⵏ ⵓⴹⴰⵕ.

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 13 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.