Maghreb Arab Press

Wednesday  14  ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ  2018   |   12:57

ⴰⵙⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⴰⵙⵉ ⵎⵉⵍⴰⵏ ⵏ ⵉⵟⴰⵍⵉ ⵉⵙⴳⵓⵔⵉ ⵏ ⵓⵔⵥⵥⵓⵎ ⵏ ⵢⴰⵜ ⴰⴽⴰⴷⵉⵎⵉ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⴳ ⵜⴰⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵍⵄⵢⵓⵏ

ⵕⵓⵎⴰ  -  
ⵉⵏⵏⴰ ⵓⵙⵉⵜ ⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷ ⵏ ⵜⴰⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⴰⵙⵉ ⵎⵉⵍⴰⵏ ⵉⵟⴰⵍⵉ ⴰⵙⵙ ⵏ ⴰⴽⵕⴰⵙ ⵎⴰⵙ ⵓⵔⵥⵥⵓⵎ ⵏ ⵢⴰⵜ ⴰⴽⴰⴷⵉⵎⵉ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⴳ ⵜⴰⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵍⵄⵢⵓⵏ.ⴳ ⵓⵙⵜⵉ ⵏ ⵜⴰⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⵙⴳ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵙⴳⴰⵡⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵅⴼ ⴽⵕⴰⴹ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ .
ⴰⵙⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⴰⵙⵉ ⵎⵉⵍⴰⵏ ⵏ ⵉⵟⴰⵍⵉ ⵉⵙⴳⵓⵔⵉ ⵏ ⵓⵔⵥⵥⵓⵎ ⵏ ⵢⴰⵜ ⴰⴽⴰⴷⵉⵎⵉ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⴳ ⵜⴰⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵍⵄⵢⵓⵏ
06 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 2017

ⵉⵏⵏⴰ ⵓⵙⵉⵜ ⵜⴰⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⵜⴰⵎⴰⵏⴰⵢⵜ ⵜⴳⴰ ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⴰⵙⵔⵜⵉⵜ ⵏ ⴰⵎⴰⵏⵓⵏ ⵍⵖⵢⵓⵏ. ⵏⵏⴰ ⵜⴳⴰ ⴰⵣⵎⵣ ⴰⵎⴷⵢⴰⵏ ⵎⵔⴰ ⴰⴷ ⵙⵙⵉⵔⵎ ⵉⵄⵔⵉⵎⵏ ⵏ ⵜⴰⵎⴷⵉⵏⵜ ⴷ ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵏ ⵓⵙⵜⵉⵏ ⵉⵎⴰⵏⵓⵏ ⵜⴰⵎⵓⵣⴰⵢⵜ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⴷ ⵜⴰⵙⵓⴳⵔⵜ ⵉⵔⵉⵎ.


ⵜⵔⴰ ⵜⴰⵎⴷⵔⴰⵡⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⵢⴰⴷ ⴳ ⴽⵓⵍ ⵏ ⵉⵄⵔⵉⵎⵏ ⵎⵔⴰ ⴰⴷ ⵓⴳⵛⵓⵎ ⵏ ⵉⵏⴰⴼⵓⵜ ⵡⴼⵉⵏⵓ ⴷ ⵔⵉⵚⵓⵏⵉⵔⵉ ⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷⵏ ⴷ ⵙⵙⵉⵔⵎ ⴷ ⴼⴰⴱⵢⵓ ⴼⵉⴽⵔⴷⵉ ⵉⵙⵙⵉⵔⵎ ⵏ ⵎⵉⵍⴰⵏ ⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷ.

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 06 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 2017

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.