Maghreb Arab Press

ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ "ⵍⴽⵓⵏⵎⵉⴱⵓⵍ" : ⵜⴰⵎⵏⴽⴰⴷⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⴷ ⵉⵙⵏⵓⴱⴳ ⵍⵎⵓⵏⴷⵢⴰⵍ ⵏ 2026 ⵜⵜⵟⴰⴼ « ⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ »

ⴱⵡⵉⵏⵓⵙ ⴰⵢⵔⵉⵙ  -  
ⵉⵏⵏⴰ ⵡⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵎⵓⵏⵜ ⵎⵉⵔⵉⴽⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴼⵓⵙ ⵏ ⵜⴽⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⴹⴰⵕ (ⴽⵓⵏⵎⵉⴱⵓⵍ) ⴰⵍⵉⵅⴰⵏⴷⵔⵓ ⴷⵓⵎⵉⵏⴳⵉⵣ, ⵉⴹⵍⵍⵉ ⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ ⴳ ⴱⵡⵉⵏⵓⵙ ⴰⵢⵔⵉⵙ, ⵎⴰⵙ ⵜⵎⵏⴽⴰⴷⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⴷ ⵉⵙⵏⵓⴱⴳ ⵍⵎⵓⵏⴷⵢⴰⵍ ⵏ 2026 ⵉⵟⵟⴰⴼ « ⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ ».
ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵍⴽⵓⵏⵎⵉⴱⵓⵍ : ⵜⴰⵎⵏⴽⴰⴷⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⴷ ⵉⵙⵏⵓⴱⴳ ⵍⵎⵓⵏⴷⵢⴰⵍ ⵏ 2026 ⵜⵜⵟⴰⴼ « ⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ »
13 ⵉⴱⵔⵉⵔ  2018

ⵉⴼⵔⴰ ⵢⵏⵏⴰ ⵡⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⵎⵉⵔⵉⴽⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴼⵓⵙ ⵏ ⵜⴽⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⴹⴰⵕ, ⴳ ⵢⴰⵜ ⵜⵙⴳⵓⵔⵉ ⵉ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ  ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⵏⵖⵎⴰⵙ (ⵍⴰⵎⴰⴱ), ⴳ ⵓⵕⵥⵥⵓⵎ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ  ⵏ "ⵍⴽⵓⵏⵎⵉⴱⵓⵍ" ⴳ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵏⵏⵙ ⵜⵉⵙⵙ 68 ⵍⵍⵉ ⵜⵙⵏⵓⴱⴳ ⵜⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⵜⴰⵕⵊⵓⵏⵜⵉⵏⵉⵜ, ⵎⴰⵙ ⵜⴰⵎⵏⴽⴰⴷⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⴷ ⵉⵙⵏⵓⴱⴳ ⵍⵎⵓⵏⴷⵢⴰⵍ ⵏ 2026 ⵜⴳⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⵡⴰⴷⴰ ⵉⴷⴷⵓⵔⵏ ⴱⴰⵀⵔⴰ.

ⵉⵙⵙⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵡⵉⵙⵙ 68 ⵏ "ⵍⴽⵓⵎⵏⵉⴱⵓⵍ", ⵍⵍⵉⵖ ⴷⵔⴰⵏ ⵉⵎⴰⵔⵉⵏ ⵉⵎⴰⴷⴷⵓⴷⵏ ⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵜⵙⵎⵓⵏⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ, ⴱⵍⴰ ⵏ ⵜⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⵉⵙⵏⴱⴳⵏ ⵉⵎⵥⵍⵉⵏ, ⵍⵍⴰⵏ ⴳⵉⵙⵏ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵎⵓⵏⵜ ⵜⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⴽⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⴹⴰⵔ,(ⴼⵉⴼⴰ) ⵎⴰⵙⵙ ⵊⵢⴰⵏⵉ ⵉⵏⴼⴰⵏⵜⵉⵏⵓ, ⴷ ⵉⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵏ ⵏ ⵜⵎⵓⵏⵉⵏ ⵏ ⵓⵕⵕⵓⴱⴰ ⵏ ⵜⴽⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⴹⴰⵕ (ⵓⵡⵉⴼⴰ) ⴷ ⵏ ⵜⵙⵎⵓⵏⵉ ⵉⵥⵥⵍⵎⴹ ⴷ ⵏ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵎⵉⵔⵉⴽⴰⵏ ⴷ ⵍⴽⴰⵕⴰⵢⵉⴱⵉ (ⴽⵓⵏⴽⴰⴽⴰⴼ), ⴷ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵜⵉⴼⵔⵉⵇⵉⵜ ⵏ ⵜⴽⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⴹⴰⵕ (ⴽⴰⴼ).

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 13 ⵉⴱⵔⵉⵔ  2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.