Maghreb Arab Press

ⴰⵏⵎⴰⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⵜⴰⵢ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ : ⵜⵓⵍⵉⵢ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵏ ⵜⴰⴽⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⴹⴰⵕ 4 ⵏ ⵜⴰⵙⴽⵯⴼⵍⵉⵏ ⴳ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⴷⵖ

ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  
ⵜⵓⵍⵉⵢ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵏ ⵜⴰⴽⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⴹⴰⵕ 4 ⵏ ⵜⴰⵙⴽⵯⴼⵍⵉⵏ ⴳ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⴷⵖ ⴳ ⵓⵏⵎⴰⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⵜⴰⵢ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏⵏⴰⴷ ⵉⵙⵙⵓⴼⵖ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵛⴰⵎⵎⴰ ⵏ ⵓⴹⴰⵕ « ⴼⵉⴼⴰ ».
ⴰⵏⵎⴰⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⵜⴰⵢ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ : ⵜⵓⵍⵉⵢ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵏ ⵜⴰⴽⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⴹⴰⵕ 4 ⵏ ⵜⴰⵙⴽⵯⴼⵍⵉⵏ ⴳ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⴷⵖ
14 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ 2017

ⵉⴳⴰ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵡⵉⵙⵙ 56 ⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⵙ 635 ⵏ ⵜⵏⵇⵇⵉⵟ, ⴷⴼⴼⵉⵜ ⵎⴰⴷ ⵜⵓⵍⵉ ⵙ 4 ⵏ ⵜⴰⵙⴽⵯⴼⵍⵉⵏ ⴳ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⴷⵖ, ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵎⴰⵜⵏ ⵉⴽⴽⵯⴰ ⵉⴳⴰ ⵡⵉⵙⵙ 60 ⴳ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⵉⵣⵔⵉⵏ.

ⴷ ⵜⵇⵇⵉⵎⴰ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵎⵉⵚⵕ ⴳ ⵜⵙⴽⴽⵯⴼⵍⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵖⵓⵕ ⵡⴰⵄⵕⴰⴱⵏ ⵜⵉⵍⵉ ⴳ ⵓⵏⵎⴰⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⵜⴰⵢ ⵡⵉⵙⵙ 30 ⵙ 815 ⵏ ⵜⵏⵇⵇⵉⵟ, ⵣⴰⵔⵙ ⵜⴰⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⵜⵓⵏⵙ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⵉⵙⵙ 31 ⵙ 810 ⵏ ⵜⵏⵇⵇⵉⵟ.

ⵉⴷ ⵜⴰⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⵜⴽⵓⵕⵜ ⵏ ⵓⴹⴰⵕ ⵏ ⵙⵙⴰⵄⵓⴷⵢⴰ ⵜⴳⴰ ⵜⵉⵙⵙ 53, ⵉⴷ ⴷⵣⴰⵢⵔ ⵜⴳⴳⵯⵣ ⵙ 14 ⵏ ⵜⴰⵙⴽⵯⴼⵍⵜ, ⵙⴳ ⵓⵏⵎⴰⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⵜⴰⵢ ⵡⵉⵙⵙ 48 ⴰⵔ 62.
 

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 14 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ 2017

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.