Maghreb Arab Press

ⴰⵏⵎⴰⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⵜⴰⵢ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ "ⴼⵉⴼⴰ": ⵉⵖⵍⵉ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵙ ⵙⴰ ⵏ ⵉⵏⵙⴰⵏ ⴷ ⵢⵓⵎⵥ ⴰⵏⵙⴰ ⵡⵉⵙⵙ 40

ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  
ⵜⵖⵍⵉ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵡⵊⵊⴰ ⵏ ⵓⴹⴰⵕ ⵙ ⵙⴰ ⵏ ⵉⵏⵙⴰⵏ ⴷ ⵜⵓⵎⵥ ⴰⵏⵙⴰ ⵡⵉⵙⵙ 40 (1440 ⵜⵏⵇⵇⵉⴹⵜ) ⵏ ⵓⵏⵎⴰⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⵜⴰⵢ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ "ⴼⵉⴼⴰ" ⵅⴼ ⴰⵢⵢⵓⵔ ⵏ ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2018, ⵍⵍⵉ ⵢⴼⴼⵖⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ.
ⴰⵏⵎⴰⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⵜⴰⵢ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⴼⵉⴼⴰ: ⵉⵖⵍⵉ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵙ ⵙⴰ ⵏ ⵉⵏⵙⴰⵏ ⴷ ⵢⵓⵎⵥ ⴰⵏⵙⴰ ⵡⵉⵙⵙ 40
29 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2018

ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵏ ⵉⵎⵏⵥⴰⵡ ⴰⴼⵔⵉⵇⵉ, ⵣⵔⵉⵏ ⵉⵎⵖⵕⴰⴱⵉⵢⵏ ⵏⵉⵊⵉⵔⵢⴰ ⵍⵍⵉ ⵢⵇⴰⵎⵎⴰⵏ ⴳ ⴰⵏⵙⴰ ⵡⵉⵙⵙ 44, ⴷ ⵓⵎⵥⵏ ⴰⵏⵙⴰ ⵡⵉⵙⵙ ⴽⵕⴰⴹ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵜⵓⵏⵙ (ⴰⵏⵙⴰ ⵡⵉⵙⵙ 26) ⴷ ⵚⵚⵉⵏⵉⴳⴰⵍ (ⴰⵏⵙⴰ ⵡⵉⵙⵙ 23).

ⴰⵎⵎⴰ ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵉⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ, ⵜⵓⵎⵥ ⵙⵓⵍ ⴱⵍⵊⵉⴽⴰ ⴰⵏⵙⴰ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵙ 1.727 ⵜⴰⵏⵇⵇⵉⴹⵜ, ⵜⴹⴼⴰⵕ ⵜ ⴼⵕⴰⵏⵚⴰ ⵙ 1.726 ⴷ ⵍⴱⵕⴰⵣⵉⵍ ⵙ 1.676 ⵜⴰⵏⵇⵇⵉⴹⵜ.

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 29 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.