Maghreb Arab Press

ⴰⵎⵃⵉⵣⵡⵕ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⵉⵜⵜⴰⵡⵉⵏ ⵙⵔ ⵜⴰⴽⵓⵙⵜ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ 2018: ⵜⴰⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵜⵔⵏⴰ ⵍⴽⵓⵜ ⴷⵉⴼⵡⴰⵕ ⵙ 2-0

ⴰⴱⵉⴷⵊⴰⵏ  -  
ⵜⵓⵍⵉ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵏ ⵜⵛⴰⵎⵎⴰ ⵏ ⵓⴹⴰⵕ ⵙⵔ ⵜⴰⴽⵓⵙⵜ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ 2018 ⵉⴷⴷⴰⵏ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2018 ⴳ ⵔⵓⵙⵢⴰ, ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵎⴰⴷ ⵉⵏⵔⴰ ⵉⴽⵏⵉ ⵏⵏⵙ ⵜⴰⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⵍⴽⵓⵜ ⴷⵉⴼⵡⴰⵕ, ⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⵜⵎⵙⵡⵉⵜⵉⵏ ⵙ ⵓⵎⵢⴰ, ⴳ ⵓⵎⵃⵉⵥⵡⵕ ⵏⵏⴰ ⵜⵏ ⵉⵙⵎⵓⵏ ⴳⵉⵟ ⵏ ⵙⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ, ⴳ ⵓⴱⴰⵔⴰⵣ ⵏ ⵀⵓⴼⵡⵉⵜ ⴱⵡⴰⵏⵢⵉ ⴳ ⴰⴱⵉⴷⵊⴰⵏ, ⵙ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵏ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵜⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⵏ ⵓⴽⴰⴱⴰⵕ ⴰⴼⵔⵉⵇⵉ ⵡⵉⵙⵙ ⴽⵕⴰⴹ.
ⴰⵎⵃⵉⵣⵡⵕ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⵉⵜⵜⴰⵡⵉⵏ ⵙⵔ ⵜⴰⴽⵓⵙⵜ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ 2018: ⵜⴰⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵜⵔⵏⴰ ⵍⴽⵓⵜ ⴷⵉⴼⵡⴰⵕ ⵙ 2-0
11 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2017

ⵉⵙⵔⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⵜⵎⵙⵡⵉⵜⵉⵏ ⴷⵖ ⵓⵎⵀⴹⴹⴰⵕ ⵏⴰⴱⵉⵍ ⴷⵉⵕⴰⵔ (ⵜⵓⵙⴷⵉⴷⵜ ⵜⵉⵙⵙ 25) ⴷ ⵍⵎⵀⴷⵉ ⴱⵏⵏ ⵄⴰⵟⵢⵢⴰ (ⵜⵓⵙⴷⵉⴷⵜ ⵜⵉⵙⵙ 30).

ⴷ ⵜⴽⴽⴰⵜ ⵜⵓⵍⵉ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵏ ⵜⵛⴰⵎⵎⴰ ⵏ ⵓⴹⴰⵕ ⵙⵔ ⵜⴰⴽⵓⵙⵜ ⵜⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵜ ⴳ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ ⵏ 1970 ⴷ 1986 ⴷ 1994 ⴷ 1998.

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 13 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2017

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.