Maghreb Arab Press

ⴰⵎⵃⵉⵣⵡⵕ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⵉⵜⵜⴰⵡⵉⵏ ⵙⵔ ⵜⴰⴽⵓⵙⵜ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ 2018: ⵜⴰⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵜⵔⵏⴰ ⵍⴳⴰⴱⵓⵏ

ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ  -  
ⵜⴳⴰ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵏ ⵜⵛⴰⵎⵎⴰ ⵏ ⵓⴹⴰⵕ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⴳ ⵓⴽⴰⴱⴰⵕ ⵡⵉⵙⵙ ⴽⵕⴰⴹ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵎⴰⴷ ⵉⵏⵔⴰ ⵉⴽⵏⵉ ⵏⵏⵙ ⵜⴰⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⵍⴳⴰⴱⵓⵏ, ⵙ ⴽⵕⴰⴹⵜ ⵜⵎⵙⵡⵉⵜⵉⵏ ⵙ ⵓⵎⵢⴰ, ⴳ ⵓⵎⵃⵉⵥⵡⵕ ⵏⵏⴰ ⵜⵏ ⵉⵙⵎⵓⵏ ⴳⵉⵟ ⵏ ⵙⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ, ⵙ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵏ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵎⵎⵓⵙ ⵏ ⵓⴽⴰⴱⴰⵕ ⵡⵉⵙⵙ ⴽⵕⴰⴹ ⵏ ⵓⵙⵙⵓⴷ ⵏ ⵍⴽⴰⵙ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ 2018 ⵏⵏⴰ ⵜⵔⴰ ⴰⴷ ⵜⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵔⵓⵙⵢⴰ.
ⴰⵎⵃⵉⵣⵡⵕ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⵉⵜⵜⴰⵡⵉⵏ ⵙⵔ ⵜⴰⴽⵓⵙⵜ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ 2018: ⵜⴰⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵜⵔⵏⴰ ⵍⴳⴰⴱⵓⵏ
08 ⴽⵜⵓⴱⵔ 2017

ⵢⵓⵛⴽⴰⴷ ⵎⴰⵢⴰⴷ ⴷⴰⵜ ⵓⴳⴷⵓⴷ ⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ ⵏⵏⴰ ⴷ ⵢⵓⵛⴽⴰⵏ ⵃⵎⴰ ⴷ ⵢⴰⵏⵏⴰⵢ ⵜⵉⵎⵃⵉⵣⵡⴰⵔⵜ ⴷⵖ, ⴳ ⵓⴱⴰⵔⴰⵣ ⵏ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵎⵎⵓⵙ ⴳ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ, ⵏ ⵉⴳ ⵢⴰⴷ ⵜⵓⵍⵉ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵃⵎⴰ ⵜⵍⵄⴱ ⵜⴰⴽⵓⵙⵜ ⵏ 1994 ⴷ 1998.

ⴰⴷ ⵏⵙⴽⵜⵉ ⵎⴰⵙ ⵜⵓⵍⵉⵢ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵏ ⵜⴰⴽⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⴹⴰⵕ 4 ⵏ ⵜⴰⵙⴽⵯⴼⵍⵉⵏ ⴳ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⴷⵖ ⴳ ⵓⵏⵎⴰⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⵜⴰⵢ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏⵏⴰⴷ ⵉⵙⵙⵓⴼⵖ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵛⴰⵎⵎⴰ ⵏ ⵓⴹⴰⵕ « ⴼⵉⴼⴰ ».

ⵉⴳⴰ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵡⵉⵙⵙ 56 ⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⵙ 635 ⵏ ⵜⵏⵇⵇⵉⵟ, ⴷⴼⴼⵉⵜ ⵎⴰⴷ ⵜⵓⵍⵉ ⵙ 4 ⵏ ⵜⴰⵙⴽⵯⴼⵍⵉⵏ ⴳ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⴷⵖ, ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵎⴰⵜⵏ ⵉⴽⴽⵯⴰ ⵉⴳⴰ ⵡⵉⵙⵙ 60 ⴳ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⵉⵣⵔⵉⵏ.

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 08 ⴽⵜⵓⴱⵔ 2017

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.