Maghreb Arab Press

ⵜⵣⵔⵉ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ ⵜⵙⵎⵓⵏⵉ ⵜⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵜⵉⵙⵙ 7 ⵏ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵉⵛⵔⴽⵏ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉ ⴰⵇⴰⵟⴰⵕⵉ, ⵜⵎⵎⴰ ⵙ ⵓⵙⴳⵎⴹ ⵏ 11 ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ

ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  
ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵎⴰⵙⵙ ⵙⵄⴷ ⴷⴷⵉⵏ ⵍⵄⵜⵎⴰⵏⵉ, ⴷ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⴷ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵓⴳⵏⵙⵓ ⵏ ⵇⴰⵟⴰⵕ, ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴱⴷⵍⵍⴰⵀ ⴱⵏⵏⴰⵚⵕ ⴱⵏ ⵅⴰⵍⵉⴼⴰ ⴰⵍ ⵜⴰⵏⵉ, ⵙⵙⵉⵅⴼⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵜⵉⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵜⵉⵙⵙ 7 ⵏ ⵜⵙⵎⵓⵏⵉ ⵜⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵉⵛⵔⴽⵏ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉ ⴰⵇⴰⵟⴰⵕⵉ.
ⵜⵣⵔⵉ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ ⵜⵙⵎⵓⵏⵉ ⵜⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵜⵉⵙⵙ 7 ⵏ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵉⵛⵔⴽⵏ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉ ⴰⵇⴰⵟⴰⵕⵉ, ⵜⵎⵎⴰ ⵙ ⵓⵙⴳⵎⴹ ⵏ 11 ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ
12 ⵎⴰⵕⵚ 2018

ⵜⵉⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵢⴰⴷ ⵜⵎⵎⴰⵏ ⵙ ⵓⵙⴳⵎⴹ ⵏ 11 ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⴷ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵜⵉⴳⴰⵡⵜ ⴳ ⵉⴳⵔⵏ ⵏ ⵜⵏⴼⵍⴰⵃⵜ ⴷ ⵓⵙⵖⵏⵣⵉ ⴷ ⵓⵙⵙⴰⵢ ⴷ ⵓⵣⴷⴷⵓⵖ ⴷ ⵍⴰⴱⵏⴰⴽ ⴷ ⵓⵥⵕⴼ ⴷ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⴷ ⵜⵏⵖⵎⴰⵙⵜ ⴷ ⵜⵉⵄⵄⵓⵔⵎⴰ ⴷ ⵜⵉⵏⵉⴹⵉ.

ⵜⵙⵙⵏ ⵙⵓⵍ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵢⴰⴷ ⵉⵎⵛⴰⵡⴰⵔⵏ ⵉⴳⴳⵓⵜⵏ ⵅⴼ ⵉⵎⴰⵙⵙⵏ ⵏ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴰⵙⵉⵏⵔⴰⵏ ⴳ ⴽⵔⴰ ⵢⴳⴰⵜ ⵉⴳⵔ, ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵢⵓⵊⵊⴰⵏ ⵙⵏⴰⵜ ⵏ ⵜⴼⵓⵍⵉⵏ ⴰⴷ ⵙⴰⵡⵍⵏ ⵅⴼ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵉⵎⵔⵙⵉⵏ ⵏ ⵓⴱⵖⵓⵔ ⵉⵛⵔⴽⵏ.

ⴳ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵢⴰⴷ, ⵜⵎⵍⴰ, ⵢⴰⵜ ⵜⴽⵍⵉⵜ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ, ⵜⴼⵓⵍⵉⵜ ⵜⴰⵇⴰⵟⴰⵕⵉⵜ ⴰⵏⵏⴰⵍ ⵏⵏⵙ ⵉ ⵜⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ ⵏ ⵚⵚⵃⵕⴰ, ⵜⵔⵏⵓ ⵜⵏⵏⴰ ⵉⵙ ⵓⵔ ⵉⵥⴹⴰⵕ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⴽⵔⴰ ⵢⴳⴰⵜ ⵓⴼⵙⵙⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵏⵣⴰⵖ ⴰⵏⵎⵏⴰⴹ ⴰⴷ ⴱⵕⵕⴰ ⵏ ⵓⴳⵣⵣⵓⵎ ⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⴰⴽⴰⵍ ⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉ.

ⴳ ⵢⴰⵏ ⵉⵎⵔⵙⵉ ⵢⴰⴹⵏ, ⵜⵣⵓⵍ ⵜⴼⵓⵍⵉⵜ ⵜⴰⵇⴰⵟⴰⵕⵉⵜ ⵜⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⴳ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵜⵉⵔⵙⵍⵉⵏ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ ⵜⴰⵙⵓⵍⴰⵏⵜ ⴳ ⵓⵎⵏⵥⴰⵡ ⴰⴼⵔⵉⵇⵉ, ⵓⵍⴰ ⴰⵏⵏⴰⵍ ⵍⵍⵉ ⵢⴼⴽⴰ ⵉ ⵜⵏⴰⴳⵔⵉⵜ ⴷ ⵜⵏⴼⵔⵓⵜ ⴷ ⵓⵔⴳⴳⵉⴳ ⴳ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ.

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 12 ⵎⴰⵕⵚ 2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.