Maghreb Arab Press

ⵜⵜⵓⵎⴰⵥⵏ ⴳ ⴼⴰⵙ ⵙⵉⵏ ⵉⴼⵔⴷⵉⵙⵏ ⵟⵟⴰⴼⵏ ⵜⵉⵇⵇⵏⴰⵏ ⴷ ⵜⴰⵖⵔⴰⵙⵜ ⵜⴰⴱⵔⵙⴳⴳⵯⴰⴷⵏⵜ ⵏⵏⴰ ⵜⵢⵓⵎⴰⵥⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ 25 ⴽⵜⵓⴱⵕ (ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⴳⵏⵙⵓ)

ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  
ⵢⵓⵎⵥ ⵓⵙⵉⵔⴰ ⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵉⵙⵉⴳⴳⵍⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ, ⵉⴹⴼⴰⵕⵏ ⵉ ⵜⴰⵎⵀⵍⴰ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵉⴹⴰⴼ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ, ⵙⵉⵏ ⵉⴼⵔⴷⵉⵙⵏ ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵏ ⴳ ⵜⴰⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⴼⴰⵙ, ⴳ ⵓⵙⵜⵉ ⵏ ⵜⵉⴹⴼⵕⵉ ⵏ ⵓⵙⴰⴳⴳⵯⵏ ⵉⴹⴼⴰⵕⵏ ⵉ ⵜⴰⵖⵔⴰⵙⵜ ⵜⴰⴱⵔⵙⴳⴳⵯⴰⴷⵏ ⵉⴹⴼⴰⵕⵏ ⵉ « ⴷⴰⵄⵉⵛ » ⴰⵙⵙ ⵏ 25 ⴽⵜⵓⴱⵔ ⵉⵣⵔⴰⵏ ⴳ ⵜⴰⵎⴷⵉⵏⵜ ⴰⴷ, ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵜⵏⵏⴰ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⴳⵏⵙⵓ ⴳ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵉⵡⴹ.
ⵜⵜⵓⵎⴰⵥⵏ ⴳ ⴼⴰⵙ ⵙⵉⵏ ⵉⴼⵔⴷⵉⵙⵏ ⵟⵟⴰⴼⵏ ⵜⵉⵇⵇⵏⴰⵏ ⴷ ⵜⴰⵖⵔⴰⵙⵜ ⵜⴰⴱⵔⵙⴳⴳⵯⴰⴷⵏⵜ ⵏⵏⴰ ⵜⵢⵓⵎⴰⵥⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ 25 ⴽⵜⵓⴱⵕ (ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⴳⵏⵙⵓ)
10 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2017

ⵉⴼⵔⴰ ⵢⵏⵏⴰ ⵡⵙⵉⵡⴹ ⵉⵙ ⵎⵍⴰⵏ ⵉⵙⵉⴳⴳⵍⵏ ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔⵏ ⵅⴼ ⵜⴰⵖⵔⴰⵙⵜ ⴰⴷ ⵉⵙ ⴽⵛⵎⵏ ⵙⵉⵏ ⵉⴼⵔⴷⵉⵙⵏ ⴰⴷ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵏ ⵉⵙⵓⴳⵉⵏ ⵉⵙⴷⵉⴷⴷⵉⵏ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵉ ⵜⴰⵏⴼⵔⵓⵜ ⴷ ⴰⵔⴳⴳⵉⴳ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ.

ⵍⵍⵉⵖ ⵜⵜⵓⵎⴰⵥ ⵜⴰⵖⵔⴰⵙⵜ ⴰⴷ, ⵜⵢⴰⵎⴰⵥⵏ ⵉⵎⵍⵉⵍⵏ ⴷ ⵜⵉⵣⵣⵓⵍⴰ ⴷ ⵉⵔⵔⴰⵏ ⵉⵖⵕⴰⵏ ⵉ « ⵍⵊⵉⵀⴰⴷ » ⴷ ⵜⵉⴷⵢⵓⵍⵓⵊⵉⵜ ⵏ « « ⴷⴰⵄⵉⵛ », ⵓⵍⴰ ⵉⵍⵍⴰⵍⵏ ⵉⵍⵉⴽⵟⵕⵓⵏⵉⵏ, ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵉⵏⵏⴰ ⵡⵙⵉⵡⴹ.

ⵉⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙ ⵔⴰⴷ ⴱⴷⴷⵏ ⵙⵉⵏ ⵏ ⵉⴼⵔⴷⵉⵙⵏ ⴰⴷ ⴷⴰⵜ ⵜⴰⵣⵔⴼⵜ ⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵉⴽⵎⵍ ⵏ ⵓⵙⵉⴳⴳⵍ ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔⵏ ⵙⴳ ⵜⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ.

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 10 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2017

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.