Maghreb Arab Press

Wednesday  14  ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ  2018   |   12:41

ⵜⵖⵔⴰ ⵜⵎⵀⵍⴰ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵏⴼⵔⵓⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵉ ⵢⵎⵏⴽⴰⴷⵏ ⵏ ⵓⵎⵣⵉⵣⵡⵔ ⵏ ⵡⴰⴷⴰⴼ ⵏ ⵉⵎⵉⵔ ⵏ ⵍⴱⵓⵍⵉⵙ ⴰⴷ ⵙⴰⵡⵍⵏ ⵅⴼ ⴽⵓⵍⵍⵓ ⵎⴰⴷ ⵉⴽⵛⵎⵏ ⴳ ⵜⵉⵎⵙⴰⵔⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⴷⴰⵢ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵜⵏ ⵉⵙⵙⴽⵛⵎ ⵙ ⵍⴱⵓⵍⵉⵙ ⵙ ⵉⵇⴰⵕⵉⴹⵏ

ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  
ⵜⵖⵔⴰ ⵜⵎⵀⵍⴰ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵏⴼⵔⵓⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵉ ⵢⵎⵏⴽⴰⴷⵏ ⵏ ⴰⵎⵣⵉⵣⵡⵔ ⵏ ⵡⴰⴷⴰⴼ ⵏ ⵉⵎⵉⵔ ⵏ ⵍⴱⵓⵍⵉⵙ ⴰⴷ ⵙⴰⵡⵍⵏ ⵅⴼ ⴽⵓⵍⵍⵓ ⵎⴰⴷ ⵉⴽⵛⵎⵏ ⴳ ⵜⵉⵎⵙⴰⵔⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⴷⴰⵢ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵜⵏ ⵉⵙⵙⴽⵛⵎ ⵙ ⵍⴱⵓⵍⵉⵙ ⵙ ⵉⵇⴰⵕⵉⴹⵏ, ⵜⵔⵏⵓ ⵜⵏⵏⴰ ⵉⵙ ⵔⴰⴷ ⵉⵕⵥⵎ ⵅⴼ ⴽⵔⴰ ⵢⴳⴰⵜ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⵉⴽⵛⵎⵏ ⵙ ⵜⵉⵎⵙⴰⵔⵉⵏ ⴰⴷ ⴰⵙⴰⴳⴳⵯ ⴰⵣⵔⴼⴰⵏ ⵅⴼ ⵉⴱⴷⴷⵉ ⵏ ⵉⵏⴱⴰⴹⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵉⵙⵙⵓⴳⵔⵏ.
ⵜⵖⵔⴰ ⵜⵎⵀⵍⴰ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵏⴼⵔⵓⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵉ ⵢⵎⵏⴽⴰⴷⵏ ⵏ ⵓⵎⵣⵉⵣⵡⵔ ⵏ ⵡⴰⴷⴰⴼ ⵏ ⵉⵎⵉⵔ ⵏ ⵍⴱⵓⵍⵉⵙ ⴰⴷ ⵙⴰⵡⵍⵏ ⵅⴼ ⴽⵓⵍⵍⵓ ⵎⴰⴷ ⵉⴽⵛⵎⵏ ⴳ ⵜⵉⵎⵙⴰⵔⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⴷⴰⵢ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵜⵏ ⵉⵙⵙⴽⵛⵎ ⵙ ⵍⴱⵓⵍⵉⵙ ⵙ ⵉⵇⴰⵕⵉⴹⵏ
04 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 2017

ⵜⵔⵏⵓ ⵜⵏⵏⴰ ⵜⵎⵀⵍⴰ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵏⴼⵔⵓⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵉⵙ ⵉⴳⴰ ⵡⵙⵓⴳⵔ ⴰⵎⵎⴰⴽ ⵏ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵔⵙ ⵏ ⵉⵔⵉⵎⵏ ⴰⴷ, ⵉⵔⵏⵓ ⵢⵏⵏⴰ ⵉⵙ ⵉⵥⵕⴰ ⵍⴱⵓⵍⵉⵙ ⴰⵣⵔⴼⴰⵏ ⴷ ⵜⵉⵏⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵡⵙⵙⴰⵏ ⵉⵎⴳⴳⴰⵔⵓⵏ ⴰⴷ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵉⵎⴷⵢⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⴷⴰⵢ ⴳ ⵎⴰⵏ ⵏⵏⴰⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵉⴼⴳⴰⵏⵏ ⵉⵙ ⵥⴹⴰⵕⵏ ⴰⴷ ⵙⵙⴽⵛⵎⵏ ⵙ ⵜⴰⵏⴼⵔⵓⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵎⴷⴷⵏ ⵍⵍⵉ ⵢⴰⵜⵏ ⵉⴼⴽⴰⵏ ⵉⵇⴰⵕⵉⴹⵏ.

ⵉⴼⴳⴰⵏ ⴰⴷ ⵜⵜⵓⵎⴰⵥⵏ ⴷ ⵜⵜⵓⴼⴽⴰⵏ ⵉ ⵜⴰⵎⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ, ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵉⵔⵏⴰ ⵢⵏⵏⴰ ⵡⵙⴰⴳⵎ ⴰⴷ, ⵉⵏⵏⴰ ⴷⴰⵖ ⵉⵙ ⴰⵕ ⵜⵜⴰⵎⴰⵥⵏ ⵉⵇⴰⵕⵉⴹⵏ ⵙⴳ ⵉⵎⵏⴽⴰⴷⵏ ⴱⴰⵛ ⴰⴷ ⴳⵉⵏ ⵉⵏⴳⵔⴰⵏ ⵏⵏⵙⵏ ⴳ ⵓⴽⵛⵛⵓⵎ ⵙ ⵍⴱⵓⵍⵉⵙ. ⴰⵎⵎⴰ ⵉⵖ ⵓⵔ ⵎⵓⵔⵙⵏ ⵉⵎⵏⴽⴰⴷⵏ ⴰⴷ, ⴰⵔ ⴰⵢⵜⵏ ⵜⵔⵓⵔⵏ ⵉⵎⴷⵢⴰⵏ ⵉⵇⴰⵕⵉⴹⵏ ⵏⵏⵙⵏ, ⵏⵖⴷ ⴰⵔ ⵜⵔⵓⵔⵏ.

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 04 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 2017

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.