Maghreb Arab Press

ⵜⵖⵍⵉ ⵜⵉⴳⵎⵉⴹⵉ ⵏ ⵜⵙⵓⵜⵎⵜ ⴳ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ 2018 ⴰⵔ 45% (ⴰⵎⵙⵜⴳⴳⴰⵔ)

ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  
ⵉⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵢⵓⵙⴼ ⴰⴽⵏⴽⴰⵢ, ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵣⵓⵏⵉ ⵏ ⵉⵙⴰⴳⵎⵏ ⵉⵏⴼⴳⴰⵏⵏ ⴳ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵉⵙ ⵜⵍⴽⵎ ⵜⵉⴳⵎⵉⴹⵉ ⵏ ⵜⵙⵓⵜⵎⵜ ⴳ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ 45% ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2018.
ⵜⵖⵍⵉ ⵜⵉⴳⵎⵉⴹⵉ ⵏ ⵜⵙⵓⵜⵎⵜ ⴳ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ 2018 ⴰⵔ 45% (ⴰⵎⵙⵜⴳⴳⴰⵔ)
09 ⵎⴰⵕⵚ 2018

ⵉⵔⵏⵓ ⵢⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⴽⵏⴽⴰⵢ, ⴳ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵏ ⵓⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⵖⴰⵔⵜ ⵍⵍⵉ ⵢⵙⴽⵔ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⵅⴼ ⵜⵎⵔⵏⵓⵜ "ⵜⵉⵎⵖⴰⵔⵉⵏ ⵜⵉⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵏ: ⴰⴷⴳⴰⵔ ⴰⵏⴼⴳⴰⵏ ⵉⵔⴰⵏ ⴰⵙⴱⵓⵖⵍⵓ" ⴷ ⵉ ⵢⵉⵎⴰⵏ ⵏ ⵜⴳⵍⵍⵉⵏⵜ ⵙⴰⵎⵉⵔⴰ ⴼⵉⵣⴰⵣⵉ, ⵉⵙ ⵜⵍⴽⵎ ⵜⵉⴳⵎⵉⴹⵉ ⵏ ⵜⵎⵖⴰⵔⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⵢⵓⵎⵥⵏ ⵜⴰⵎⵙⵜⴳⴳⴰⵔⵜ ⴳ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ 39%, ⵓⵍⴰ ⵉⵙ ⵍⴽⵎⵏⵜ ⵜⵉⴳⵎⵉⴹⵉⵏ ⵏ ⵜⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⵜⵎⵖⴰⵔⵉⵏ ⴳ ⵓⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ 52,27% ⴷ 47,73% ⴳ ⵡⵉⵏⵏ ⵏ ⵓⵙⵉⴳⴳⵍ ⴰⴽⴰⴷⵉⵎⵉ.

ⵉⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵃⵎⴰⴷ ⴱⵍⵄⵓⵛⵉ, ⴰⵎⵙⵜⴳⴳⴰⵔ ⴰⵇⴱⵓⵕ ⴳ ⵜⵎⵀⵍⴰ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⵏⵣⵡⵉ, ⵉⵙ ⵉⴼⵓⵍⴽⵉ ⵡⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⵖⴰⵔⵉⵏ, ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵏ ⵓⵙⴰⵡⵍ ⵅⴼ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵖⴰⵔⵉⵏ ⵜⵉⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵢⵏ.

ⵉⵙⴰⵡⵍ ⵎⴰⵙⵙ ⴱⵍⵄⵓⵛⵉ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵅⴼ ⵜⴳⵍⵍⵉⵏⵜ ⵙⴰⵎⵉⵔⴰ ⴼⵉⵣⴰⵣⵉ, ⵉⵏⵏⴰ ⴼⵍⵍⴰⵜ ⵉⵙ ⵢⴰⴷⵍⵍⵉ ⵜⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⴰⵣⵓⵔⵜ ⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵏ ⵏ ⵜⵎⵖⴰⵔⵉⵏ ⵜⵉⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵢⵏ.

ⵉⵣⵓⵍ ⴰⵃⵎⴰⴷ ⴱⵓⴽⵓⵙ, ⴰⵏⴱⴷⴰⴷ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⴳ ⵢⴰⵜ ⵜⵙⴳⵓⵔⵉ ⵉ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ ⵏ ⵜⵏⵖⵎⴰⵙⵜ, ⵜⵓⴳⴳⴰⵣ ⵍⵍⵉ ⵙⴽⵔⵏ ⴰⵡⴰⵏⴽ ⴷ ⴰⵎⵓⵏ ⵓⵖⵔⵉⵎ ⴰⴼⴰⴷ ⴼⵔⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⵖⴰⵔⵉⵏ ⴷ ⴰⴷ ⵉⵍⵉⵏ ⵉⵙⵍⴳⵏ ⵏ ⵓⵙⴱⴷⴷⵉ ⵏ ⵜⵉⴽⵕⴹⵉ ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔⵏ ⵉ ⵜⵎⵖⴰⵔⵉⵏ.

ⵜⵙⵙⵏ ⵜⴰⴼⵓⴳⵍⴰ ⵢⴰⴷ ⴰⵙⵎⵖⵔ ⵏ ⵜⴳⵍⵍⵉⵏⵜ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵙⴰⵎⵉⵔⴰ ⴼⵉⵣⴰⵣⵉ, ⴷ ⴰⵙⴽⴽⵉ ⵏ ⵓⴱⵉⴷⵢⵓ ⵉⵙⵎⵏⵉⴷⵏ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵏ ⵜⴳⵍⵍⵉⵏⵜ, ⴷ ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵉ ⵢⵎⵙⵖⴰⵏⵏ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ, ⴷ ⴰⵙⴽⴰⵏ ⵏ "ⴰⵙⵛⴰⵏ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵏ ⵜⴳⵏⵉ ⵜⴰⵏⴰⴼⵍⵍⴰⵜ" ⵏ ⵜⵏⴰⵥⵓⵕⵜ ⴼⴷⵡⴰ ⵛⵏⵏⵓⴼ, ⴷ ⴰⵙⴼⵙⵔ ⵏ ⵜⴼⵍⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵏⴰⵥⵓⵕ ⵄⴱⴷⵍⵍⴰ ⵄⴰⴱⴷ ⵓⵛⴰⴳⵓⵔ, ⵓⵍⴰ ⴰⵙⴼⵙⵔ ⵏ ⵉⴷⵍⵉⵙⵏ ⵉⵟⵟⴼⵏ ⵙ ⵜⵖⵎⵖⴰⵔⵜ.

 

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 09 ⵎⴰⵕⵚ 2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.