Maghreb Arab Press

ⵜⵓⵡⵉ ⵙⵓⵄⴰⴷ ⵍⵎⵅⵏⵏⴰⵜ ⴳ ⵛⵉⴽⴰⴳⵓ ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵕⵜ ⵏ « ⴷⴰⵏⵢⴰⵍ ⴱⵉⵕⵍ 2017 » ⵏ ⵜⴰⵣⵓⵍⵜ ⴷ ⵜⵣⴷⴳⵉ ⴳ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ

ⵛⵉⴽⴰⴳⵓ  -  
ⵜⵓⵡⵉ ⵙⵓⵄⴰⴷ ⵍⵎⵅⵏⵏⴰⵜ, ⵜⴰⵎⴰⵣⴰⵏⵜ ⵜⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵜ ⵏ « ⵡⴰⵛⵉⵏⵟⵓⵏ ⴱⴱⵓⵙⵜ) ⴳ ⵢⵉⴹ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ ⴳ ⵛⵉⴽⴰⴳⵓ, ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵕⵜ ⵏ « ⴷⴰⵏⵢⴰⵍ ⴱⵉⵕⵍ 2017 » ⵏ ⵜⴰⵣⵓⵍⵜ ⴷ ⵜⵣⴷⴳⵉ ⴳ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ.
ⵜⵓⵡⵉ ⵙⵓⵄⴰⴷ ⵍⵎⵅⵏⵏⴰⵜ ⴳ ⵛⵉⴽⴰⴳⵓ ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵕⵜ ⵏ « ⴷⴰⵏⵢⴰⵍ ⴱⵉⵕⵍ 2017 » ⵏ ⵜⴰⵣⵓⵍⵜ ⴷ ⵜⵣⴷⴳⵉ ⴳ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ
11 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2017

ⵢⵓⵛⴽⴰⴷ ⵎⴰⵢⴰⴷ ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏⵉⴳ ⵜⴷⵔⵓ ⵜⵎⵙⵇⴰⴷⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴳ ⵡⴰⵛⵉⵏⵟⵓⵏ ⵍⴰⵍⵍⴰ ⵊⵎⵎⴰⵍⴰ ⵍⵄⴰⵍⴰⵡⵉ.

ⵢⵓⵛⴽⴰⴷ ⵓⵙⵎⵖⵕ ⵏ ⵜⵏⵖⵎⴰⵙⵜ ⵍⵎⵅⵏⵏⴰⵜ ⵏⵏⴰ ⵉⵙⵎⵖⵔⵏ ⵙ ⵓⵣⵖⵕ ⵏⵏⵙ ⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉ ⴷ ⵓⵜⵓⵔⴽⵉ ⴷ ⵓⵍⵎⴰⵏⵉ, ⴷ ⵏⵏⴰ ⵢⴳⴰⵏ ⵜⴰⵎⵟⵟⵓⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵜⴰⵎⵓⵏⵙⵍⵎⵜ ⵏⵏⴰ ⵢⵓⵡⵉⵏ ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵕⵜ ⵏ ⴷⴰⵏⵢⴰⵍ ⴱⵉⵕⵍ ⵏ ⵜⴰⵣⵓⵍⵜ ⴷ ⵜⵣⴷⴳⵉ ⴳ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ.

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 11 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2017

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.